Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 174/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 05/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỐ TRÍ CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA QUẬN - HUYỆN, PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 và Công văn số 2685/VP-CP-QHQT ngày 21 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo đến năm 2010;
Thực hiện Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2004 - 2010;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố tại Tờ trình số 05/TTr-XĐGNVL ngày 22 tháng 6 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 656/TTr-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép mỗi quận - huyện bố trí một Phó ban chuyên trách công tác xóa đói giảm nghèo ở quận - huyện. Biên chế Phó ban chuyên trách xóa đói giảm nghèo quận - huyện được bố trí trong tổng số biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận - huyện hàng năm.

Tùy theo tình hình và nhu cầu của phường - xã, thị trấn, cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn bố trí thêm một chức danh cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cán bộ không chuyên trách) phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo của phường - xã, thị trấn. Cán bộ được bố trí thêm nằm trong số cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép.

Điều 2. Chế độ, chính sách và nguồn kinh phí chi lương và phụ cấp cho cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo quận - huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện như sau:

1. Đối với Phó ban chuyên trách xóa đói giảm nghèo quận - huyện: hưởng lương và các chế độ, chính sách theo quy định đối với công chức Nhà nước.

2. Đối với cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo phường - xã, thị trấn: hưởng chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (kể cả chế độ khuyến khích đối với người có trình độ đại học) như đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.

3. Nguồn kinh phí chi lương, chế độ phụ cấp và các chế độ khác được chi từ nguồn ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố) hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 về việc bố trí chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo của quận - huyện, phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.961

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!