Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1732/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 ca Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 16 vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phân công trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện danh mục vị trí việc làm:

1. Liên minh Hợp tác xã tnh:

a) Hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm gắn với số lượng người làm việc cụ thể và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu (nếu có) theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, trình cơ quanthẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện đúng danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, làm cơ scho việc tuyn dụng, nâng ngạch, chuyn ngạch, xây dựng cơ cấu viên chức theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn, thẩm định bản mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí việc làm gắn với số lượng người làm việc và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu cụ thể theo danh mục vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Tổng hợp, theo dõi, quản lý việc thực hiện danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chtịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên đơn vị/vị trí việc làm

Số lượng vị trí

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

16

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, qun lý điều hành

08

1.1

Chủ tịch

01

1.2

Phó Chủ tịch

01

1.3

Chánh Văn phòng

01

1.4

Phó Chánh Văn phòng

01

1.5

Trưởng phòng và tương đương

01

1.6

Phó Trưởng phòng và tương đương

01

1.7

Giám đốc Trung tâm

01

1.8

Phó Giám đốc Trung tâm

01

2

Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghề nghiệp

04

2.1

Thông tin, tuyên truyền phát triển kinh tế tập th

01

2.2

Tham mưu, hướng dẫn chính sách phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hợp tác xã

01

2.3

Tư vn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã

01

2.4

Kiểm tra, giám sát

01

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

04

3.1

Hành chính - Tng hợp

01

3.2

Kế toán

01

3.3

Văn thư - Thủ quỹ

01

3.4

Lái xe

01

 

Tổng cộng (1+2+3)

16

(Danh sách này có 16 vị trí việc làm)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222