Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1698/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ
Ngày ban hành: 02/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1698/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/2006/QĐ-UBTDTT CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BNA THỂ DỤC THỂ THAO)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;
Căn cứ Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao) như sau:

1. Bỏ khoản 2 Điều 1;

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể ở từng địa phương, Sở Thể dục thể thao tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về chế độ bồi dưỡng cho hướng dfẫn viên cấp xã.”;

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“2. Hướng dẫn viên cấp xã được hưởng chế đọ bồi dưỡng theo quy định”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, thủ trưởng các Vụ, đơn vịi trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao, Sở Thể dục thể thao, Cơ quan thể dục thể dục thể thao các ngành và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Cục kiểm tra văn bản – BTP;
- Công báo;
- Lưu VT, QC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Trọng Hỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1698/2006/QĐ-UBTDTT ngày 02/10/2006 sửa đổi Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên Thể dục thể thao xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định 718/2006/QĐ-UBTDTT do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.840

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!