Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/2005/QĐ-UBND bổ sung thêm một định suất phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 164/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÊM MỘT ĐỊNH SUẤT PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Theo Thông báo số 1072-CV/TU ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Thông báo số 5923/UBND-NCPC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung thêm một định suất phụ cấp cán bộ không chuyên trách đối với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Chức danh nêu tại Điều 1 trên được hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban TV Thành uỷ; (thay b/cáo)
- TT HĐND TP; (thay b/cáo)
- Ban Tổ chức TU;
- Sở Tư pháp;
- UBMTVN tp (để p/hợp);
- Lưu VP UBND TP, Sở NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2005/QĐ-UBND bổ sung thêm một định suất phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status