Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1617/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 “Về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức, Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua - khen thưởng, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 525/QĐ-TLĐ ngày 25/4/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Các ban của Tổng Liên đoàn, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c UV ĐCT TLĐ;
- Lưu: VP, Ban ToC TLĐ.
Đồng kính gửi:
- Ban Tổ chức TW;
- Bộ Lao động TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Phòng TM Công nghiệp VN.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ BỐ TRÍ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (gọi chung là doanh nghiệp, đơn vị) theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn cơ sở gồm:

a. Cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp có thẩm quyền bố trí có thời hạn làm việc tại công đoàn cơ sở.

b. Người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị được bố trí làm công việc thường xuyên của công đoàn cơ sở, do công đoàn cơ sở chi trả tiền lương.

c. Người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị do đại hội hoặc hội nghị công đoàn cơ sở bầu ra, được bố trí làm công việc thường xuyên của công đoàn cơ sở, do doanh nghiệp, đơn vị chi trả tiền lương.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được áp dụng Quy định này gồm: Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là liên đoàn lao động huyện); Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp); Công đoàn tổng công ty; Công đoàn ngành địa phương.

4. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Điều kiện bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở

1. Người được bố trí làm cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở phải tự nguyện và có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở có đủ nguồn tài chính chi trả tiền lương và các quyền lợi khác của cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, đơn vị quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy định này có đủ 1.000 đoàn viên thuộc đối tượng tính quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, được bố trí một cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định từ nguồn tài chính công đoàn. Những công đoàn cơ sở có trên 1.000 đoàn viên thì cứ tăng thêm 1.500 đoàn viên được bố trí thêm một cán bộ công đoàn chuyên trách nhưng tối đa không quá 7 người hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, nếu công đoàn cơ sở có đủ nguồn tài chính, có nhu cầu bố trí tăng thêm vượt quá số lượng quy định tại khoản này thì thỏa thuận với người sử dụng lao động và đề nghị liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương xem xét, quyết định.

4. Đối với công đoàn cơ sở có dưới 1.000 đoàn viên, có nhu cầu bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách, nếu doanh nghiệp, đơn vị đồng ý trả lương từ nguồn tài chính của doanh nghiệp thì công đoàn cấp trên xem xét, công nhận cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định.

Điều 4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách do các cấp công đoàn bố trí tại công đoàn cơ sở.

2. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp trên bố trí theo điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động nơi bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương quyết định hoặc ủy quyền cho công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

3. Đối với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, sau khi đã thỏa thuận với người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở đề nghị liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp được ủy quyền, xem xét, quyết định công nhận hoặc ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với cán bộ công đoàn chuyên trách.

4. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ nguồn quỹ tiền lương của doanh nghiệp theo điểm c, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, do công đoàn cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động và đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận cán bộ công đoàn chuyên trách.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, miễn nhiệm, cho thôi cán bộ công đoàn chuyên trách

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Việc đánh giá cán bộ công đoàn chuyên trách, việc khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi cán bộ công đoàn chuyên trách do cấp có thẩm quyền công nhận hoặc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, khi thôi không là cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở không do vi phạm kỷ luật, thì công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động để bố trí, sắp xếp công việc mới, hoặc ưu tiên tuyển dụng, bố trí về cơ quan công đoàn cấp trên nếu đủ điều kiện và được hưởng tiền lương của vị trí việc làm mới theo quy định hiện hành.

Chương II

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 6. Chế độ tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách

1. Cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp trên bố trí theo điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy định này: được hưởng lương theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương hoặc ủy quyền cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét, hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ công đoàn đi cơ sở, nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, đơn vị nơi bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách đang áp dụng.

2. Cán bộ công đoàn chuyên trách là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của Quy định này được trả mức lương hiện hưởng và các khoản phúc lợi (nếu có) theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị. Trường hợp người được bố trí làm cán bộ công đoàn chuyên trách có mức lương hiện hưởng cao hơn quy định tài chính của công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên thỏa thuận với người sử dụng lao động để doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ.

3. Cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ nguồn quỹ tiền lương của doanh nghiệp theo điểm c, khoản 2, Điều 2 của Quy định này do người sử dụng lao động tại doanh nghiệp, đơn vị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với công đoàn cơ sở.

4. Khi doanh nghiệp, đơn vị có thay đổi về tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ, thì tiền lương của cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở cũng thay đổi tương ứng với người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị.

5. Ngoài tiền lương, cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy định này, được hưởng các chế độ phúc lợi khác như người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị theo quy định của pháp luật và của doanh nghiệp, đơn vị.

6. Khuyến khích việc thương lượng với người sử dụng lao động chi trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách từ nguồn quỹ tiền lương của doanh nghiệp.

Điều 7. Chế độ nâng lương

Việc nâng lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở được thực hiện như sau:

1. Cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp trên bố trí theo điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy định này: được nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn.

2. Cán bộ công đoàn chuyên trách là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, được thực hiện nâng lương thường xuyên như người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị.

Điều 8. Phương thức trả lương và các khoản phải đóng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

1. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách do công đoàn cấp trên bố trí theo điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy định này tiền lương và các khoản phải đóng theo quy định của pháp luật do công đoàn cấp trên chi trả.

2. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm b, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, tiền lương và các khoản phải đóng theo quy định của pháp luật, được chi trả từ nguồn tài chính của công đoàn cơ sở.

3. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị theo điểm c, khoản 2, Điều 2 của Quy định này, tiền lương và các khoản phải đóng theo quy định của pháp luật do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở thỏa thuận với công đoàn cơ sở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quy định tại Khoản 3, Điều 2, Quy định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Những công đoàn cơ sở đã bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo Quyết định số 525/QĐ-TLĐ ngày 25/4/2011, có đủ nguồn kinh phí chi trả tiền lương tiếp tục thực hiện theo Quy định này và giữ nguyên mức tiền lương hiện hưởng. Trường hợp không đủ nguồn tài chính thì công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở có trách nhiệm bố trí, sắp xếp hoặc thỏa thuận với người sử dụng lao động, nơi bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách để bố trí công việc khác.

Điều 10. Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn công đoàn các cấp chi trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách và quyết toán nguồn tài chính của công đoàn cơ sở.

2. Tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi những vấn đề bất cập trong quy định về định mức nguồn kinh phí sử dụng chi trả tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Điều 11. Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, kiểm tra các cấp công đoàn về việc bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

2. Theo dõi việc thực hiện quy định này và nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No: 1617/QD-TLD

Hanoi, December 31, 2014

 

DECISION

ON ARRANGING FULLTIME TRADE UNION CADRES TO GRASSROOTS TRADE UNIONS IN NON-STATE ENTERPRISES, FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES AND PUBLIC SECTOR ENTITIES

PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOR

Pursuant to Law on Trade unions, the Charter of the Vietnamese Trade Union;

Pursuant to Decree No. 191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 of the Government detailing on trade union finance;

Pursuant to Decision No. 272/QD-TLD dated March 07, 2014 of the Presidium of Vietnam General Confederation of Labor promulgating regulation on revenue, expenditure and management of internal trade union budget;

At the proposal of the Organizing Department, Socio-economic policy and Emulation Department and Financial Department,

HEREBY DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Decision takes effect on January 01, 2015 and replaces Decision No. 525/QD-TLD dated April 25, 2011 of the Presidium of Vietnam General Confederation of Labor.

Article 3: Departments of the Vietnam General Confederation of Labor, provincial confederations of labor, central industrial unions and the equivalent, trade unions of parent companies affiliated to the General Confederation; upper-level trade unions of grassroots trade unions and grassroots trade unions in non-state enterprises, foreign-invested enterprises and public sector entities shall implement this Decision.

 

 

PP. THE PRESIDIUM
THE STANDING VICE PRESIDENT
Tran Thanh Hai

 

REGULATION

ON ARRANGING FULLTIME TRADE UNION CADRES IN GRASSROOTS TRADE UNIONS IN NON-STATE ENTERPRISES, FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES AND PUBLIC SECTOR ENTITIES
(Issued together with Decision No. 1617/QD-TLD dated December 31, 2014 by the Presidium of Vietnam General Confederation of Labor)

Chapter I.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Decision stipulates the arrangement of fulltime trade union cadres and the salary and allowance regimes of fulltime trade union cadres working in grassroots trade unions of non-state enterprises, foreign-invested enterprises and public sector entities.

Article 2. Regulated entities

1. Grassroots trade unions in non-state enterprises, foreign-invested enterprises and public sector entities (hereinafter referred to as “enterprises and units”) under regulations of the Charter of Vietnamese Trade Union.

2. Fulltime trade union cadres in grassroots trade unions, including:

a) Fulltime trade union cadres arranged by competent trade union in grassroots trade unions in a limited period.

b) Employees of enterprises, units arranged to be in charge of regular tasks of grassroots trade unions and paid by such trade unions.

c) Employees of enterprises, units elected by the congress or conference of grassroots trade unions , arranged to be in charge of regular tasks of grassroots trade unions and paid by their enterprises, units.

3. The upper-level trade unions of grassroots trade unions which are allowed to implement this Decision are: the confederations of labor of districts, towns, provincial cities (hereinafter referred to as “confederations of labor of districts”); the trade unions of industrial parks, export processing zones, economic zones and hi-tech parks (hereinafter referred to as “trade unions of industrial parks”); the trade unions of parent companies and the trade unions of local branches.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Requirements for arranging fulltime trade union cadres in grassroots trade unions

1. The arrangement of a fulltime trade union cadre shall be made with the own volition of the assigned person and the agreement with the employer.

2. Upper-level trade unions and grassroots trade unions shall have sufficient funding for salary and allowance payment of their fulltime trade union cadres in accordance with regulations of the Vietnam General Confederation of Labor.

3. If a grassroots trade union in an enterprise, unit prescribed in Clause 1, Article 2 of this Decision has 1000 members who are subject to social insurance, such trade union is allowed to arrange one fulltime trade union cadre who shall be paid in accordance with regulations of using the financial budget of the trade union. As for grassroots trade unions with more than 1000 members, for each additional 1500 member such trade unions are allowed to arrange one fulltime trade union cadre. The maximum cadres for a trade union shall not exceed 7 cadres and the salary of such cadres shall be paid from the financial budget of the trade unions. If a grassroots trade union has a sufficient funding and the number of cadres required is higher than the number prescribed in this clause, such trade union shall reach an agreement with the employer and propose the provincial confederations of labor, central industrial unions and the equivalent to consider for approval.

4. As for grassroots trade unions which have fewer than 1000 members and require fulltime trade union cadres, if their enterprises, units agree to pay the cadres with their funding, the upper-level trade unions shall consider recognizing such cadres in conformity with regulations.

Article 4. Competence, order, procedures for arranging fulltime trade union cadres in grassroots trade unions

1. The Vietnam General Confederation of Labor shall manage the quantity of fulltime trade union cadres arranged by trade unions at levels in grassroots trade unions.

2. In case of fulltime trade union cadres arranged by the upper-level trade unions in accordance with regulations prescribed in point a, clause 2, Article 2 of this Decision, after reaching the agreement on the workplace of the fulltime trade union cadres with the employers, provincial confederations of labor, central industrial unions and the equivalent shall decide the arrangement or authorize the upper-level trade unions to consider for decision.

4. In case of fulltime trade union cadres paid by enterprises, units as prescribed in point c, clause 2, Article 2 of this Decision, grassroots trade unions shall reach agreement with the employers and propose the upper-level trade unions to recognize the cadres.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The tasks and powers of a fulltime trade union cadre in a grassroots trade union are prescribed in regulations of the Charter of Vietnamese Trade Union and current regulations of the Vietnam General Confederation of Labor.

2. The evaluation, commendation, disciplining, relief of duty or dismissal of a fulltime trade union cadre shall be conducted by the competent authority which approved or arranged the cadre in the grassroots trade union in accordance with regulations of law and the Vietnam General Confederation of Labor.

3. As for fulltime trade union cadres who are employees working in enterprises, units as prescribed in point b, clause 2, Article 2 of this Decision, when such employees resign as cadres in grassroots trade unions not due to violations of discipline, the upper-level trade unions, the grassroots trade unions shall reach agreement with the employers to arrange a new job or give such cadres the priority of recruitment of upper-level trade unions if possible and such cadres shall enjoy the salary of the new position in accordance with current regulations.

Chapter II.

SALARY REGIME AND BENEFITS OF FULLTIME TRADE UNION CADRES IN GRASSROOTS TRADE UNIONS

Article 6. Salary regime of fulltime trade union cadres

1. Fulltime trade union cadres who are arranged by the upper-level trade unions as prescribed in point a, clause 2, Article 2 of this Decision shall be paid in accordance with regulations of the Government and the General Confederation. The provincial confederations of labor, central industrial unions and the equivalent or authorized upper-level trade unions shall consider providing monthly allowance for arranged cadres, which shall not exceed the region-based minimum wages applied to the enterprises, units that such cadres are working in.

3. Fulltime trade union cadres prescribed in point c, clause 2, Article 2 of this Decision shall be paid from the salary budget decided by the employers under the agreement with the grassroots trade unions.

4. When the minimum wages of enterprises, units are changed in conformity with regulations of the Government, the salary of the fulltime trade union cadres at the grassroots trade unions shall change like the salary of employees of such enterprises, units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Trade unions are encouraged to reach agreement with employers to pay the fulltime trade union cadres from the salary budget of enterprises.

Article 7. Pay raise regime

The pay raise of fulltime trade union cadres in grassroots trade unions shall be conducted as follows:

1. Salary of fulltime trade union cadres who are arranged by the upper-level trade unions as prescribed in point a, clause 2, Article 2 of this Decision shall be regularly raised or raised ahead of time in accordance with regulations of the Government and the General Confederation.

2. Salary of fulltime trade union cadres who are employees working in enterprises, units as prescribed in point b, clause 2, Article 2 of this Decision shall be regularly raised as those of employees at enterprises, units.

Article 8. Methods of salary payment and payables of fulltime trade union cadres

1. As for fulltime trade union cadres arranged by the upper-level trade unions as prescribed in point a, clause 2, Article 2 of this Decision, the trade unions at the directly higher level shall pay the salary and payables to such cadres.

2. As for fulltime trade union cadres who are employees working in enterprises, units as prescribed in point b, clause 2, Article 2 of this Decision, the grassroots trade unions shall pay the salary and payables to such cadres from the trade union’s financial budget.

3. As for fulltime trade union cadres who are employees working in enterprises, units as prescribed in point c, clause 2, Article 2 of this Decision, the salary and payables of such cadres are paid by the employers based on the agreement with the grassroots trade unions .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION

Article 9: Provincial confederations of labor, central industrial unions and the equivalent, trade unions of parent companies affiliated to the General Confederation; upper-level trade unions prescribed in Clause 3, Article 2 of this Decision shall implement this Decision.

If a grassroots trade union has arrange its fulltime trade union cadre under Decision No. 525/QD-TLD dated April 25, 2011 and has sufficient funding for the salary payment of the cadre, such trade union shall continue to implement this Decision and make no change in the current salary of such cadre. In case of insufficient funding, the upper-level trade union, the grassroots trade union shall arrange or reach agreement with the employer and/or the authority which arranges the cadre to arrange other tasks for the cadre.

Article 10. The Financial Department of the General Confederation shall:

1. Instruct trade unions at levels to pay salary to their fulltime trade union cadres and settle the revenues and expenditures of grassroots trade unions.

2. Consolidate, research, and propose amendments to inadequacies of the regulations on the limit on funding for salary payment of fulltime trade union cadres working in grassroots trade unions.

Article 11. The Organizing Department of the General Confederation shall:

1. Provide guidance and supervise the arrangement of fulltime trade union cadres of grassroots trade unions.

2. Supervise the implementation of this Decision and make research, advise, propose to the Presidium of Vietnam General Confederation of Labor for consideration and amendment.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.432

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!