Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1207/SNV-ĐT ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Cà Mau năm 2013”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- NC (H);
- Lưu: VT. Tr 27/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1592/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu tuyển dụng

- Thông qua tuyển dụng nhằm tuyển chọn những công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí việc làm để bổ sung đội ngũ công chức cho các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và trong các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.

- Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị và cơ cấu ngạch, vị trí việc làm của từng chức danh trong các cơ quan, đơn vị.

- Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và thực hiện đúng theo trình tự luật định.

2. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng của các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan Đảng, đoàn thể là 401 biên chế (có Bảng Danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG THI TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Về nội dung thi tuyển

Thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên, ngạch cán sự phải thi 04 môn: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng.

2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển

2.1. Cách tính điểm:

Các bài thi được chấm theo thang điểm 100. Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn kiến thức chung: tính hệ số 1.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 (là môn điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi).

2.2. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải có đủ các bài thi của các môn thi, không có bài thi dưới 50 điểm (chưa nhân hệ số 2) và tính từ người có tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (cộng điểm ưu tiên nếu có) cao nhất đến hết chỉ tiêu được tuyển.

2.3. Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì xác định người trúng tuyển thực hiện thứ tự ưu tiên như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

Trong trường hợp đã căn cứ thứ tự ưu tiên như trên nhưng vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN, THI

1. Thời gian tổ chức kỳ thi: Dự kiến trong tháng 01 năm 2014.

2. Địa điểm thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Thông báo Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2013 trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo quy định pháp luật.

- Tổng hợp danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức năm 2013, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013 theo quy định.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các sở, ngành có liên quan tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2013; tham mưu cho Hội đồng thi tuyển niêm yết công khai kết quả thi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thi; thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh và cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ kết quả thi tuyển công chức năm 2013 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ra quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển theo phân cấp quản lý công chức hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo đến Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết hoặc tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

BẢNG DANH SÁCH

SỐ LƯỢNG, CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 1592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Cơ quan, đơn vị

BC được giao

BC thực hiện

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chú

Số lượng

Trình độ

Chuyên ngành

Vị trí việc làm cần tuyển

A

KHỐI NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

I

SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở Thông tin và Truyền thông

32

25

5

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán tổng hợp

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thống kê tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Dự án công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

1

Đại học

Truyền thông và mạng máy tính

Xây dựng quy hoạch thông tin và truyền thông

 

2

Sở Tư pháp

44

32

11

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Thu phí và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Nghiệp vụ thanh tra

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật

 

 

 

  

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ soạn thảo góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu trên phần mềm lý lịch tư pháp toàn tỉnh

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Nghiệp vụ giao dịch bảo đảm

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nghiệp vụ giám định tư pháp

 

 

 

 

 

2

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 

3

Văn phòng UBND tỉnh

69

46

3

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị kinh doanh

Theo dõi lĩnh vực kinh tế

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Xây dựng

Theo dõi lĩnh vực xây dựng công trình văn hóa xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Theo dõi cập nhật đưa văn bản lên mạng và quản lý mạng VIC

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

62

46

14

 

 

* Văn phòng Sở

38

36

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Khoa học đất

Thẩm định hồ sơ cho thuê đất và tiếp nhận hồ sơ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ sinh học

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực môi trường

 

 

* Chi cục biển và Hải đảo

12

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Nghiệp vụ tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Khai thác thủy sản

Theo dõi quy hoạch chuyên ngành về khai thác, bảo tồn biển, bảo tồn đất ngập nước ven biển, đảo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Kiểm soát tài nguyên, môi trường biển

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động vùng bờ biển, công tác tổng hợp, xử lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển đảo

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Độc chất học

Theo dõi kế hoạch, chương trình, đề án, dự án khai thác biển và các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan biển

 

 

 

 

 

1

Đại học

Sinh học biển

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển, hải đảo

 

 

* Chi cục bảo vệ môi trường

12

7

5

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán tổng hợp

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý tài nguyên và môi trường

Thẩm định đề tài, dự án

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Quản lý phí bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm môi trường

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Công nghệ sinh học

Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học

 

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

52

40

12

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra chính sách người có công, tiếp công dân

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị nhân lực

Chương trình, dự án, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xã hội học

Phụ trách thống kê về bảo vệ chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Giải quyết đơn thư khiếu nại có liên quan đến chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính ngân hàng

Phân khai quản lý nguồn vốn chương trình mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị nhân lực

Kiểm tra, tuyển sinh, dạy nghề, cấp bằng nghề, quản lý thống kê đào tạo nghề

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị nhân lực

Phụ trách kiểm tra, quản lý nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị nhân lực

Quản lý, sử dụng quỹ giảm nghèo, thống kê hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp giấy hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Theo dõi lĩnh vực kế toán xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế luật

Theo dõi chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đảm bảo xã hội, kinh phí ủy quyền

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Phụ trách bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, kiêm phụ trách trang tin thành phần của sở

 

6

Sở Giao thông vận tải

86

76

7

 

 

* Văn phòng Sở

33

28

3

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị

Quản lý quy hoạch giao thông đô thị

 

 

 

 

 

1

Đại học

Cầu đường

Tổng hợp, báo cáo, theo dõi giao thông nông thôn

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế - Kế toán kiểm toán

Kế toán ấn chỉ

 

 

* Ban An toàn giao thông

3

2

1

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

* Thanh tra giao thông

50

46

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Hành chính

Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Cơ khí giao thông

Theo dõi xử lý vi phạm hành chính; lĩnh vực cơ khí ô tô, tàu, thuyền, đăng kiểm

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế vận tải

Theo dõi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

40

35

5

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Hệ thống hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và hậu kiểm đăng ký kinh doanh

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thủy lợi

Thẩm định dự án

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chương trình quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế Luật

Theo dõi quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85

71

10

 

 

* Văn phòng Sở

55

49

4

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Một cửa

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thủy công đồng bằng

Thẩm định bản vẽ thi công dự án

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Báo cáo tiền lương, thống kê chất lượng CC, VC

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế tài nguyên môi trường

Quản lý dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi, theo dõi môi trường, kế hoạch chăn nuôi

 

 

Chi cục Phát triển nông thôn

23

19

4

 

 

 

 

 

1

Đại học

Nông học

Kinh tế hợp tác

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thủy lợi

Di dân, tái định cư

 

 

 

 

 

1

Đại học

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Di dân, tái định cư

 

 

* Chi cục Lâm nghiệp

12

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

* Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới

7

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế Nông nghiệp

Nông thôn mới

 

9

Sở Tài chính

59

47

11

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đại học

Kinh tế

Thanh tra tài chính chung

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Phân tích số liệu, nhập liệu vào chương trình quản lý tài sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Quản lý nhà ở, đất ở, phương tiện vận tải thủy bộ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Thẩm tra quyết toán các dự án xây dựng dở dang, môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Thẩm tra quyết toán các dự án xây dựng khối công an, bộ đội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Thẩm định các dự án công nghệ thông tin, thiết bị y tế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Đào tạo, tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Quản lý chương trình mục tiêu, công trình dự án từ nguồn vốn phân cấp phòng quản lý

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Phí, lệ phí, ngân sách huyện, biên lai của phòng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

 

10

Sở Công thương

106

89

14

 

 

* Văn phòng Sở

49

35

11

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính

Theo dõi chính sách tiền lương, biên chế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật công nghiệp

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất và sản phẩm.

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị kinh doanh

Quản lý bán hàng đa cấp, cạnh tranh, chống độc quyền, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Thẩm định hồ sơ và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng hạn chế kinh doanh

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế ngoại thương

Quản lý văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thẩm tra hồ sơ cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nghiệp APEC

 

 

 

 

 

1

Đại học

Cơ khí

Phụ trách Hợp tác xã

 

 

 

 

 

2

Đại học

Điện

Kiểm tra, thanh tra và quản lý hồ sơ về điện

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Các vấn đề pháp lý, tham gia tố tụng, thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thực phẩm

Kiểm tra, theo dõi, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

* Chi cục Quản lý thị trường

57

54

3

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính - Kinh tế

Lao động tiền lương, BHXH, chế độ chính sách, tổng hợp, báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính kế toán

Theo dõi tài chính, thanh quyết toán, quản lý tài sản, tiền và hàng hóa dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn thư - lưu trữ

Văn thư - lưu trữ

 

11

Sở Khoa học và Công nghệ

45

27

6

 

 

* Văn phòng Sở

25

17

2

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ sinh học

Thẩm định lĩnh vực khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính - Kế toán

Kế toán

 

 

* Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

20

10

4

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ sinh học

Quản lý tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Công nghệ thực phẩm

Thông báo, hỏi đáp về rào cản kỹ thuật trong xuất nhập khẩu

 

 

 

 

 

1

Đại học

Điện

Quản lý, kiểm tra về đo lường đối với công tơ điện

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ luyện kim

Quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

 

12

Sở Xây dựng

40

31

9

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng dân dụng

Tiếp nhận hồ sơ một cửa

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý thị trường bất động sản (Quản lý đất đai)

Quản lý nhà và thị trường bất động sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kiến trúc

Quy hoạch đô thị

 

 

 

 

 

2

Đại học

Kinh tế xây dựng

Kiểm tra trật tự xây dựng

 

 

 

 

 

2

Đại học

Xây dựng dân dụng

Kiểm tra trật tự xây dựng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng dân dụng

Hạ tầng đô thị

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng dân dụng

Thẩm định dự án đầu tư

 

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

58

47

8

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Văn thư - lưu trữ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Pháp lý, tham gia tố tụng, thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Việt Nam học chuyên ngành Du lịch

Thông tin mạng; cơ sở dữ liệu du lịch; xúc tiến du lịch

 

 

 

 

 

1

Đại học

Việt Nam học chuyên ngành Du lịch

Thẩm định khách sạn; khu, điểm du lịch

 

 

 

 

 

1

Đại học

Bảo tàng

Bảo tàng, thư viện, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, thông tin văn hóa dân tộc

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý văn hóa

Tôn giáo, dân tộc, tín ngưỡng dân gian

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý văn hóa

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý văn hóa

Nghiên cứu các mô hình nhân rộng và công tác xây dựng thiết chế văn hóa; nếp sống văn hóa, các mô hình câu lạc bộ

 

14

Sở Y tế

51

38

7

 

 

* Văn phòng Sở

36

25

5

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Pháp chế, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

2

Đại học

Tài chính - Kế toán

Chuyên quản tài chính các đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính - Kế toán

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Quản lý hệ thống mạng, tổng hợp báo cáo, hệ thống thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

* Chi cục Dân số Kế hoạch hóa GĐ

15

13

1

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Tổ chức - thi đua khen thưởng

 

 

* Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

13

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thực phẩm

Cấp phép, chứng nhận hành nghề, an toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Sở Nội vụ

67

47

8

 

 

 

 

 

* Văn phòng Sở

44

32

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Hành chính công

Tham mưu giúp việc về quản lý cán bộ, công chức

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp số liệu, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Hành chính

Làm công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra

 

 

* Ban Thi đua khen thưởng

11

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Theo dõi, kiểm tra hồ sơ khen thưởng khối doanh nghiệp

 

 

* Ban Tôn giáo

12

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tôn giáo học

Tham mưu công tác tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đông phương học chuyên ngành Đông Nam á học

Theo dõi công tác phật giáo, phật giáo Hòa Hảo

 

16

Ban Dân tộc

20

16

4

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính ngân hàng

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đông Nam á

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học, Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế nông nghiệp

Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo

 

17

Ban Quản lý khu kinh tế

21

17

3

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng công trình

Quản lý công tác quy hoạch, xây dựng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Quản lý môi trường, tài nguyên

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Quản trị mạng, trang thông tin điện tử cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin

 

18

Thanh tra tỉnh

35

30

5

 

 

 

 

 

2

Đại học

Kinh tế hoặc Xây dựng

Thanh tra về kinh tế - xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Thanh tra về xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Xác minh khiếu nại, tố cáo về kinh tế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

 

 

CỘNG CẤP TỈNH

972

760

142

 

II

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành phố Cà Mau

127

110

14

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xã hội học

Công tác thanh niên, công tác xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo, đào tạo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Thi đua khen thưởng

 

 

* Thanh tra

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Thanh tra kinh tế xã hội

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán tổng hợp

Văn phòng, thủ quỹ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính ngân hàng

Kế toán thanh toán

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Khối kinh tế, tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Quản lý dự án Xây dựng

Khối xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính

Tổng hợp báo cáo chế độ chính sách, tiền lương

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, văn thư đánh máy

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế và Quản lý thủy sản

Nông - lâm - ngư - công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Khối xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Thạc sĩ

Khoa học đất

Khai thác, hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở về quản lý đất đai

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Công tác chứng thực, tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại bộ phận một cửa

 

2

Huyện Cái Nước

109

87

19

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Nuôi trồng thủy sản

Khối Nông nghiệp, thủy sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Khối xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Mạng viễn thông

Quản trị mạng, phần mềm VIC, phần mềm một cửa

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Công tác thanh niên

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Biên chế, chế độ chính sách tiền lương

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Tài nguyên nước, môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Thẩm định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị thông tin - thư viện

Bưu chính viễn thông, internet và tin học

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Công chứng, chứng thực, hộ tịch

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Bồi thường nhà nước, công tác văn bản, theo dõi thi hành pháp luật

 

 

* Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Tổng hợp báo cáo hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng cầu đường

Thiết kế kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Thẩm định kế hoạch đấu thầu

 

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Theo dõi chế độ, chính sách, quản lý công trình ghi danh liệt sĩ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Theo dõi thanh quyết toán lĩnh vực đào tạo nghề, việc làm

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Sư phạm tiểu học

Theo dõi khối tiểu học

 

 

 

 

 

1

Đại học

Sư phạm mầm non

Theo dõi khối mầm non

 

3

Huyện Năm Căn

111

85

23

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Khối kinh tế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn thư lưu trữ

Văn thư lưu trữ

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Chế độ chính sách đối với công chức xã

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Tổng hợp báo cáo

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thủy sản

Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

 

 

* Phòng Văn hóa Thông tin

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Việt Nam học (Du lịch)

Du lịch, di tích lịch sử

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Bưu chính viễn thông, internet và tin học

 

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tiền lương, tiền công, thanh tra lao động

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính ngân hàng

Thẩm định hồ sơ thương binh liệt sĩ, người có công

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính ngân hàng

Lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công

 

 

* Thanh tra

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế luật

Tổng hợp, báo cáo

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Hồ sơ biến động đất đai

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Đất đai, khoáng sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kỹ thuật môi trường

Báo cáo tổng hợp lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính hoặc Kinh tế luật

Văn phòng tổng hợp

 

 

* Phòng Kinh tế -  Hạ tầng

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị kinh doanh

Phụ trách Thương mại

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng công trình giao thông

Thiết kế kỹ thuật xây dựng

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tổng hợp báo cáo, hòa giải công tác tư pháp khác

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

 

 

* Phòng Y tế

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ sinh

An toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm

 

4

Huyện Phú Tân

111

81

24

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tiếp dân

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Tài chính - ngân sách

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật - Kinh tế luật

Công tác Nội chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Địa chính - quy hoạch sử dụng đất

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xã hội học

Khối văn hóa xã hội

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý xã hội

Công tác thanh niên, công tác xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính

Chế độ chính sách, tiền lương

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế xây dựng

Đầu tư xây dựng

 

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Quản lý chính sách, công trình ghi danh

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính

Theo dõi chính sách tiền lương

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Lao động, việc làm

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Bảo hiểm y tế, văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Theo dõi thanh quyết toán lĩnh vực dạy nghề, đền ơn đáp nghĩa

 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn hóa

Đời sống văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Bưu chính viễn thông, internet, tin học

 

 

 

 

 

1

Đại học

Du lịch

Du lịch, di tích lịch sử

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Bệnh học thủy sản

Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

 

 

* Thanh tra

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đại học

Kế toán, Kinh tế Luật

Thanh tra kinh tế xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế tài nguyên - môi trường

Môi trường, biển và hải đảo

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Công tác thẩm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn thư lưu trữ

Lưu trữ hồ sơ, cấp phát bằng

 

5

Huyện Ngọc Hiển

111

77

29

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Lĩnh vực nội chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Lĩnh vực kinh tế

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ chế biến thủy sản

Tổng hợp, báo cáo lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đông Nam á

Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Lĩnh vực công nghệ thông tin

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính kế toán

Biên chế, chế độ chính sách tiền lương

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo, đào tạo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công tác xã hội hoặc Luật

Công tác thanh niên, công tác xã hội

 

 

* Thanh tra

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đại học

Hành chính, Kinh tế luật

Tổng hợp báo cáo, xử lý sau thanh tra

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kinh tế

Kinh tế xã hội

 

 

* Phòng Y tế

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Y khoa

Y tế dự phòng, y tế cơ sở

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đông y

Dân số, y học cổ truyền

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Lâm sinh

Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

1

Đại học

Nuôi trồng thủy sản

Tổng hợp báo cáo nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thú y

Vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao dịch bảo đảm

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn hóa

Đời sống văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tin học

Bưu chính viễn thông, internet, tin học

 

 

 

 

 

1

Đại học

Du lịch

Du lịch, di tích lịch sử

 

 

* Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Môi trường

Khoa học công nghệ và môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Tổng hợp báo cáo hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tổng hợp

Phụ trách Thương mại

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản lý đất đai

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán tài chính

Ngân sách cấp xã

 

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Quản trị nhân lực

Thẩm định hồ sơ bảo trợ xã hội

 

6

Huyện Trần Văn Thời

129

110

17

 

 

 

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Công tác thanh niên

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp, báo cáo đào tạo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Văn thư lưu trữ

Công tác lưu trữ

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật, Hành chính

Thi đua khen thưởng

 

 

* Phòng Y tế

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Y khoa

Quản lý hành nghề y dược tư nhân

 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Bưu chính viễn thông, internet, công nghệ thông tin

 

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng dân dụng

Kế hoạch đầu tư

 

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Văn thư, in ấn phôi bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng dân dụng

Khối kinh tế về lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính Kế toán

Khối kinh tế

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Phát triển nông thôn

Theo dõi lĩnh vực Nông thôn mới

 

 

* Phòng Dân tộc

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công tác xã hội

Chính sách dân tộc

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ sinh học

Môi trường

 

7

Huyện Đầm Dơi

129

105

21

 

 

 

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đất đai

Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Nội chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Khối xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Tổng hợp, một cửa

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính - Luật

Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xã hội học

Văn hóa xã hội

 

 

 

 

 

1

Đại học

Đông Nam á học

Khối dân tộc, tôn giáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thông tin

Quản trị mạng, Website

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Hành chính

Chế độ, chính sách công chức cấp xã

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo, đào tạo

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Môi trường

Tổng hợp báo cáo biển, đảo

 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Du lịch

Du lịch, di tích lịch sử

 

 

* Thanh tra

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Tổng hợp báo cáo xử lý sau thanh tra

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật hoặc Kinh tế Luật

Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Thủy sản

Quản lý tàu cá

 

 

* Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Theo dõi lĩnh vực giao thông, tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Kỹ thuật, vật liệu xây dựng

 

8

Huyện U Minh

119

101

18

 

 

 

 

 

* Văn phòng HĐND và UBND

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Nông nghiệp

Nông - lâm - ngư - công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Đại học

Tài chính kế toán

Kế toán

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Xây dựng cơ bản

 

 

* Phòng Nội vụ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán - Tài chính

Chính sách tiền lương, biên chế

 

 

* Phòng Dân tộc

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Khiếu nại tố cáo có liên quan đến dân tộc

 

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Kế toán

Kế toán

 

 

* Phòng Tư pháp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Luật

Lý lịch tư pháp

 

 

* Phòng Y tế

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Công nghệ thực phẩm

Theo dõi lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Môi trường

Nước sạch vệ sinh môi trường

 

 

 

 

 

1

Đại học

Xây dựng

Xây dựng cơ bản dự án

 

 

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đại học

Ngữ văn

Tổng hợp báo cáo