Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1571/QĐ-TLĐ năm 2015 phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động Tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số hiệu: 1571/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1571/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THƯ VIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”;

Căn cứ Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể;

Xét đề nghị của Ban Quan hệ Lao động Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động Tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành thư viện thỏa ước lao động tập th(TƯLĐTT) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nhằm giới thiệu cho các cấp công đoàn các bản TƯLĐTT có chất lượng tốt đã được ký kết và đang thực hiện, qua đó giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc chia svà tìm kiếm thông tin về TƯLĐTT trong quá trình thương lượng tập th;

- Thông qua việc xây dựng cơ s dliệu và hình thành Thư viện TƯLĐTT của từng địa phương, ngành giúp cho Tổng Liên đoàn và các địa phương, ngành đánh giá chất lượng các bản TƯLĐTT của CĐCS đã được ký kết; đồng thời giúp cho Tổng Liên đoàn và địa phương, ngành trong công tác chđạo, hướng dẫn và quản lý công tác TƯLĐTT của các cấp công đoàn.

2. Chỉ tiêu

- 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành ph, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trang bị máy móc, thiết bị, cài đặt phần mềm lưu trữ và kết nối với hệ thống lưu trữ chung nhằm chia sẻ thông tin về các bn TƯLĐTT giữa Tổng Liên đoàn và các địa phương, ngành.

- 100% các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tng công ty ứng dụng phần mềm lưu trữ, tổng hợp TƯLĐTT tại địa phương, ngành.

- 100% các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty tiến hành đánh giá chất lượng TƯLĐTT theo Hướng dẫn 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn và thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá vào phần mềm tổng hợp TƯLĐTT.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Nhiệm vụ

3.1.1. Tạo lập cơ sở dữ liệu, hình thành Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn và các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

3.1.2. Tng hợp, đánh giá chất lượng TƯLĐTT của cả hệ thống công đoàn và của từng địa phương, ngành.

3.2. Giải pháp

3.2.1. Ban Quan hệ Lao động Tng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trang bị hệ thống máy tính, thiết bị đang sử dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện lưu trữ, cài đặt và ứng dụng phần mềm lưu trTƯLĐTT, phần mềm tng hp TƯLĐTT.

3.2.2. Đào tạo, tập hun cho đội ngũ cán bộ làm công tác TƯLĐTT tại Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tng công ty để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý TƯLĐTT.

3.2.3. Xây dựng cơ s dliệu TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sdữ liệu TƯLĐTT của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tng công ty.

3.2.4. Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý TƯLĐTT và hình thành Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3.2.5. Hợp tác với Viện FES trong việc xây dựng Thư viện TƯLĐTT của Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành ph, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tng công ty tổ chức trin khai thực hiện đề án Thư viện TƯLĐTT.

- Giao Ban Quan hệ Lao động chủ trì phối hp với Văn phòng tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai và theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án và báo cáo kết quả cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

4.2. Liên đoàn Lao động các tnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty

- Mua sắm thiết bị kỹ thuật và xây dựng cơ sdữ liệu TƯLĐTT theo Đề án này.

- Bố trí cán bộ, nguồn lực cn thiết đxây dựng, thực hiện lưu tr, tng hợp, qun lý TƯLĐTT tại địa phương, ngành.

- Đề xuất, kiến nghị với Tng Liên đoàn giải quyết các công việc, nội dung phát sinh trong quá trình tchức thực hiện.

5. Nguồn tài chính thực hiện: từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành ph, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty và sự hỗ trợ của Viện FES.

6. Nguồn nhân lực thực hiện Đề án

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phân công một đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch trực tiếp chđạo việc thực hiện Đề án.

- Ban Quan hệ Lao động phân công 01 cán bộ (thuộc Phòng Quan hệ Lao động) giúp việc Lãnh đạo Ban trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình trin khai và thực hiện Đề án.

- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tng công ty phân công cán bộ thuộc Ban Chính sách - Pháp luật trực tiếp thực hiện, theo dõi và tng hợp công tác TƯLĐTT theo Đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, Ban QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

CẤU HÌNH THIẾT BỊ TRANG BỊ THEO ĐỀ ÁN THƯ VIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-TLĐ ngày 26/11/2015 của Tổng Liên đoàn)

TT

Thiết bị

Cấu hình, mã thiết b

Ghi chú

1

Máy tính để bàn Dell D08S

Dell D08S: CPU core i3, RAM 4GB, HDD 500G

Hoặc cấu hình tương đương

2

Màn hình

LED 17 in

Hoặc tương đương

3

Máy quét (scan)

Scanjet Pro 3000 S2 của hãng Hewlett Packard (HP)

 

4

Lưu điện (UPS)

Công suất 500VA

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THƯ VIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Kèm
theo Quyết định số 1571/QĐ-TLĐ ngày 26/11/2015 của Tổng Liên đoàn)

TT

ĐƠN VỊ

Ngun trang bị

Địa phương

Viện FES

1

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

x

 

2

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu

 

x

3

Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

x

 

4

Liên đoàn Lao động tỉnh Bc Giang

 

x

5

Liên đoàn Lao động tỉnh Bc Kạn

x

 

6

Liên đoàn Lao động tỉnh Bc Ninh

 

x

7

Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre

x

 

8

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

 

x

9

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

x

 

10

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

x

 

11

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận

x

 

12

Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

x

 

13

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

x

 

14

Liên đoàn Lao động thành ph Cn Thơ

x

 

15

Liên đoàn Lao động thành ph Đà Nng

 

x

16

Liên đoàn Lao động tỉnh Đk Lk

x

 

17

Liên đoàn Lao động tỉnh Đk Nông

x

 

18

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

x

 

19

Liên đoàn Lao động tỉnh Đng Nai

 

x

20

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

x

 

21

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai

x

 

22

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang

x

 

23

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam

x

 

24

Liên đoàn Lao động thành phHà Nội

x

 

25

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh

x

 

26

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

x

 

27

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

 

x

28

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

x

 

29

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình

x

 

30

Liên đoàn Lao động thành ph H Chí Minh

 

x

31

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên

 

x

32

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

 

x

33

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang

x

 

34

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum

x

 

35

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu

x

 

36

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

x

 

37

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn

x

 

38

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đng

x

 

39

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

 

x

40

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định

 

x

41

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

x

 

42

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

x

 

43

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận

x

 

44

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

x

 

45

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên

x

 

46

Liên đoàn Lao động tỉnh Qung Bình

x

 

47

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam

 

 

48

Liên đoàn Lao động tỉnh Qung Ngãi

x

 

49

Liên đoàn Lao động tỉnh Qung Ninh

x

 

50

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

x

 

51

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

x

 

52

Liên đoàn Lao động tnh Sơn La

x

 

53

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

 

x

54

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

 

 

55

Liên đoàn Lao động tnh Thái Bình

x

 

56

Liên đoàn Lao động tnh Thái Nguyên

x

 

57

Liên đoàn Lao động tnh Thừa Thiên Huế

x

 

58

Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang

x

 

59

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

x

 

60

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang

x

 

61

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long

x

 

62

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc

x

x

63

Liên đoàn Lao động tnh Yên Bái

x

 

64

Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam

 

x

65

Công đoàn Cao su Việt Nam

x

 

66

Công đoàn Công an Nhân dân

x

 

67

Công đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam

x

 

68

Công đoàn Công thương Việt Nam

x

x

69

Công đoàn Du khí Việt Nam

x

 

70

Công đoàn Dệt may Việt Nam

 

x

71

Công đoàn Đường st Việt Nam

 

x

72

Công đoàn Điện lực Việt Nam

x

 

73

Công đoàn Giao thông Vận ti Việt Nam

x

 

74

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

x

 

75

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

x

 

76

Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

 

x

77

Công đoàn Quc Phòng

x

 

78

Công đoàn TCT Hàng Hải Việt Nam

x

 

79

Công đoàn TCT Hàng Không Việt Nam

x

 

80

Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

x

 

81

Công đoàn Viên Chức Việt Nam

x

 

82

Công đoàn Xây dựng Việt Nam

x

 

83

Công đoàn Y tế Việt Nam

x

 

84

Ban Quan hệ Lao động

 

x

TNG

64

20

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1571/QĐ-TLĐ năm 2015 phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động Tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177