Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 157/QĐ-QLCL năm 2012 về công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 157/QĐ-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 157/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG CHỨC ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các công chức thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (danh sách kèm theo).

Điều 2. Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 54 Luật thanh tra 2010 và quy định tại Điều 31 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Trang phục, thẻ công chức, chế độ đối với công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2012.

Điều 5. Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng/ban Cơ quan Cục, Giám đốc các đơn vị thuộc Cục và các công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Website, trang tin nội bộ;
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

DANH SÁCH

CÔNG CHỨC ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-QLCL ngày 06/7/2012 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Phạm Xuân Tuyên

Phòng Thanh tra, Pháp chế

2

Phạm Văn Ngọc

Phòng Thanh tra, Pháp chế

3

Đào Văn Chất

Phòng Thanh tra, Pháp chế

4

Ngô Hồng Phong

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

5

Trần Duy Minh

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

6

Phạm Hoàng Đức

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

7

Võ Thị Thu Hương

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

8

Lê Anh Ngọc

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

9

Trần Thị Mai Hương

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

10

Nguyễn Văn Bé

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

11

Nguyễn Vũ Trung

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

12

Phạm Thị Hồng Vân

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

13

Bùi Đức Mạnh

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

14

Nguyễn Quang Hưng

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản

15

Vũ Thanh Hoa

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M

16

Lê Lan Hương

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M

17

Đỗ Ngọc Huyền

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M

18

Hoài Thị Thủy

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M

19

Đặng Việt Yên

Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm NS & M

20

Khúc Tuấn Anh

Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Nam bộ

21

Nguyễn Văn Lộc

Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Trung bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 157/QĐ-QLCL năm 2012 về công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178