Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1568/QĐ-CT năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 1568/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TH TC HÀNH CHÍNH LĨNH VC LAO ĐNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dân công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 7/9/2015; Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015; Quyết định số 1734/QĐ- LĐTBXH ngày 25/11/2015; Quyết định số 1828/QĐ-LĐTBXH ngày 10/12/2015; Quyết định s 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015; Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015; Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015; Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 73/TTr-SLĐTBXH-PC, ATLĐ ngày 11/7/2016 và Công văn số 447/STP-KSTTHC ngày 29/6/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết đnh này các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa (theo Phụ lục 1) và thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội bị bãi bỏ (theo Phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, y ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc cập nhật, thống kê, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- TTTU; TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQHTP;
- Nh
ư Điều 3;
- Cổng TTĐTTP;
- CPVP;
- Phòng VXNC;
- Phòng HC-TC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHU LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUN HÓA LĨNH VC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1568/QĐ-CT ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục th tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (09 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, quan hệ lao động (03 thủ tục)

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

2

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND thành phố làm chủ sở hữu.

3

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

II. Lĩnh vực Việc làm (01 thủ tục)

1

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

III. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (01 thủ tục)

1

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

IV. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (04 thủ tục)

1

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố

2

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

3

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

4

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (85 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (09 thủ tục)

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc thành phố quản lý

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do thành phố quản lý

3

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

4

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

5

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

6

Tiếp nhận đi tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

7

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

8

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

9

Đưa đi tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

II. Lĩnh vực An toàn lao động ( 09 thủ tục)

1

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

2

Gửi biên bản điu tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bn điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

4

Đăng ký công bhợp quy đi với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

5

Cp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

8

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

9

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, quan hệ lao động (05 thủ tục)

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

3

Báo cáo về việc thay đổi người qun lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

4

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

5

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

IV. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (03 thủ tục)

1

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

2

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

3

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

V. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (08 thủ tục)

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở htrợ nạn nhân

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở htrợ nạn nhân

4

Gia hạn giấy phép thành lập sở hỗ trợ nạn nhân

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

7

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

8

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Cha bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

VI. Lĩnh vc việc làm (18 thủ tục)

1

Giải quyết hưng trợ cấp thất nghiệp

2

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Chm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

5

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

7

Giải quyết hỗ trợ học nghề

8

Hỗ trợ tư vn, giới thiệu việc làm

9

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

10

Cp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

11

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

12

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

13

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

14

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

15

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

16

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

17

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

18

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

VlI. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (02 thủ tục)

1

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưi 90 ngày

2

Đăng ký hp đồng cá nhân

VIII. Lĩnh vực ngưi có công (31 thủ tục)

1

Thtục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Btạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Btạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Btạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điu tra

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng; hoặc vợ khác

7

Thủ tục giải quyết chế độ đi với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưng chính sách như thương binh

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

11

Thủ tục giải quyết hưng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm cht độc hóa học

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bt tù, đày

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

22

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với nời có công và thân nhân

23

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;

24

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở vtrước không còn giấy t

25

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

26

Trợ cp một ln đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

27

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

28

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

29

Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

30

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con ca họ

31

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện (17 thủ tục)

STT

Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (02 thủ tục)

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

II. Lĩnh vực Phòng, chng tệ nạn xã hội (03 thủ tục)

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

III. Lĩnh vực người có công (02 thủ tục)

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

IV. Lĩnh vực Bảo tr xã hội (10 thủ tục)

1

Thực hiện, điều chnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

2

Thực hiện trcấp xã hội hàng tháng khi đi tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

3

Thực hiện trợ cp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

4

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cp

5

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng, NKT đặc biệt nặng)

6

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đng)

7

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

8

Htrợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

10

Cp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (11 thủ tục)

STT

Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Ngưi có công (02 thủ tục hành chính)

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài ct liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

II. Lĩnh vc Bảo tr xã hội ( 05 thủ lục hành chính)

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2010 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nưc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

III. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (04 thủ tục hành chính)

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đồng

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bt buộc tại cộng đng

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BBÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH HI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1568/QĐ-CT ngày 05/8/12016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. Thủ tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (20 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Dạy nghề (10 thủ tục hành chính)

1

Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc thành phố, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

2

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn thành phố, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

3

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc thành phố, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

4

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

5

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố

6

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố

7

Chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc thành phvà trường trung cp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố

8

Giải thể trưởng trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc thành phố và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố

9

Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc thành phố

10

Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc thành phố

II. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (05 thủ tục hành chính)

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

Sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập sở hỗ trợ nạn nhân

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (01 thủ tục hành chính)

1

Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ shữu

IV. Lĩnh vực Người có công (02 thủ tục hành chính)

1

Đề nghị xác nhận liệt sĩ

2

Đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT - BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013

V. Lĩnh vực Việc làm (02 thủ tục hành chính)

1

Đnghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyn người lao động nước ngoài

2

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

B. Thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của SLao động - Thương binh và Xã hội (84 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội ( 09 thủ tục hành chính)

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội do thành phố quản lý

2

Tiếp nhận đi tượng bảo trợ xã hội cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội do thành phố quản lý

3

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội do thành phố quản lý

4

Cp phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;

- Cơ sở do cơ quan; tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.

5

Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người cao tui thay đi tên gọi, địa chtrụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập­;

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.

6

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;

- Cơ sở do quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.

7

Cấp giấy phép do bị mất, hư hỏng: điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đi tên gọi, địa chỉ trụ schính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghnghiệp thành lập;

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Co sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.

8

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng s lao động trở lên là người khuyết tật

9

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

II. Lĩnh vực Pháp chế - An toàn lao động (09 thủ tục hành chính)

1

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

3

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

5

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

6

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ cht của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

7

Cấp giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Đăng ký công bhợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

9

Khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt van toàn lao động

III. Lĩnh vực Dạy nghề (11 thủ tục hành chính)

1

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

2

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vn đu tư nước ngoài

3

Đăng ký bổ sung, điều chnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

4

Đăng ký bổ sung, điều, chỉnh hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

5

Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

8

Cp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sgiáo dục khác và doanh nghiệp

9

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

10

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

11

Đăng ký bsung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sgiáo dục khác và doanh nghiệp

IV. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (02 Thủ tục hành chính)

1

Đăng ký Nội quy lao động

2

Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

VI. Lĩnh Vc việc làm (11 thủ tục hành chính)

1

Đăng ký hp đồng cá nhân

2

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

3

Thông báo việc tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài

4

Cp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

6

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

7

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao độngc ngoài

8

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

9

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

10

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

11

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

VII. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (11 Thủ tục hành chính)

1

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

2

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

3

Hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Hỗ trợ học nghề đối với người tht nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưng trợ cấp thất nghiệp

5

Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

6

Đnghị xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

7

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

8

Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

9

Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

10

Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

11

Tiếp nhận hồ sơ chuyển nơi hưng trcấp tht nghiệp

VIII. Lĩnh vực người có công (31 thủ tục hành chính)

1

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vhoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

3

Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

4

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

6

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

8

Giải quyết chế độ đối với thương binh, ngưi hưởng chính sách như thương binh

9

Đnghị giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và thực hiện điu chỉnh chế độ

10

Giám định lại vết thương còn sót và quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi

11

Giải quyết chế độ thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

12

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

13

Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng chế độ trợ cp một ln

14

Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần

15

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

16

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

17

Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trn

18

Giải quyết chế độ trợ cấp tiền tut hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

19

Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho ngưi có công với cách mạng và thân nhân

20

ng lại chế độ ưu đãi đối với ngưi có công hoặc thân nhân phạm tội bị kết án tù đã chp hành xong hình phạt tù đang bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

21

ng lại chế độ ưu đãi đối với ngưi có công hoặc thân nhân xuất cảnh trái phép nay trở vnước cư trú đang bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

22

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với trường hp người có công hoặc thân nhân đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ, nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ đang bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

23

Di chuyển hồ sơ người có công đi

24

Tiếp nhận hồ sơ người có công từ nơi khác chuyển đến

25

Đi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

26

Lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

27

Quyết định cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

28

Chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ

29

Di chuyển hài cốt liệt sĩ

30

Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

31

Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tquốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (55 thủ tục)

STT

Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (07 th tục hành chính)

1

Kiểm tra và đề nghị xác nhận nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài tự trở v không qua tiếp nhn

2

Quyết định hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bbuôn bán từ nước ngoài trở về

3

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

II. Lĩnh vc người có công (35 thủ tục hành chính)

1

Kiểm tra, đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

Kiểm tra, đề nghgiải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

3

Kiểm tra, đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

4

Kiểm tra và đề nghị xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

5

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đi với ngưi được phong tng danh hiu Bà mVit Nam anh hùng

6

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người được truy tặng danh hiu Bà m Vit Nam anh hùng

7

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

8

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bnhiễm chất độc hóa học

9

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

10

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù, đày đã hưng chế độ trợ cp mt ln

11

Kiểm tra và đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người hoạt đng cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù, đày chưa được hưng chế độ trợ cấp một ln.

12

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ T quc và làm nghĩa vụ quc tế

13

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai ng phí, trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng.

14

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần

15

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh

16

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ hưng mai táng phí đối với thanh niên xung phong

17

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

18

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

19

Kim tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

20

Kiểm tra và đề nghị cấp s ưu đãi giáo dục và đào tạo

21

Kim tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quc làm nhiệm vụ quc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

22

Kim tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ T quc làm nhiệm vụ quốc tế Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

23

Chi trả chế độ trợ cp ưu đãi giáo dục và đào tạo

24

Kiểm tra và đề nghị cấp lại giy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

25

Kiểm tra và đề nghị cấp sổ theo dõi trcấp phương tin tr giúp và dng cchỉnh hình

26

Cấp giấy báo tử, kiểm tra và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT - BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013.

27

Kiểm tra và đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

28

Kiểm tra và đề nghị đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

29

Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sĩ

30

Kim tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

31

Tiếp nhận hồ sơ người có công và thân nhân từ nơi khác chuyển đến

32

Kim tra và đề nghị hỗ trợ người có công về nhà ở

33

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

34

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

35

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mcứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

IV. Lĩnh vực Bảo tr xã hội (12 thủ tục hành chính)

1

Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đưa vào nuôi dưỡng tại các sở bảo trợ xã hội

2

Kiểm tra và đề nghị tiếp nhận các đối tượng, bảo trợ xã hội cần bo vệ khẩn cấp đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trxã hội

3

Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội

4

Điều chỉnh, thôi hưng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội

5

Chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

6

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đi nơi cư trú giữa các quận, huyện

7

Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội

8

Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em và người cao tui)

9

Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Cấp sổ trcấp cho ngưi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tui

11

Trcấp đột xuất (một lần) cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, lý do bất khả kháng

12

Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

V. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (01 thủ tục hành chính)

1

Htrợ kinh phí cho trẻ em lang thang, trem bị xâm hại tình dục và trẻ em phi lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy him

D. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (61 thủ tục)

STT

Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vc Người có công (41 thủ tục hành chính)

1

Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ.

3

Xác nhận đơn đề nghị htrợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sĩ tại khu mộ gia tộc.

4

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng.

5

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần.

6

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng từ trần.

7

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế từ trần.

8

Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

9

Xác nhận và đề nghị cp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương cũ tái phát

10

Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân

11

Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với nời hy sinh do trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy him cho xã hội thuộc các tội theo quy định trong Bộ luật hình sự.

12

Xác nhận và đề nghị cấp th bo hiểm y tế đi vi ngưi công và thân nhân người có công với cách mạng

13

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cp ưu đãi hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tquốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

14

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sĩ đã tái giá

15

Xác nhận và đề nghị đi hoặc cp lại Bằng Tổ quốc ghi công

16

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

17

Xác nhận và đề nghị hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công và thân nhân gặp khó khăn vnhà ở

18

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt đng kháng chiến bị địch bt tù, đày đã được hưởng trợ cấp một lần

19

Xác nhận và đề nghị gii quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng đối với ngưi hot động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù, đày chưa được hưởng trợ cấp.

20

Xác nhn và đề nghị hưởng chế độ bảo him y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

21

Xác nhn và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với đi tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chng Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đng và Nhà nước

22

Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chng Mỹ cứu nước nhưng chưa được hương chính sách ca Đng và Nhà nước

23

Xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

24

Xác nhn và đề nghị giải quyết chế độ bo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

25

Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ thương binh, người hưng chính sách như thương binh

26

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

27

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vTổ quc và làm nghĩa vụ quc tế.

28

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bo vệ T quc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

29

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

30

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

31

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh

32

Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử để đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở vtrước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013.

33

Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ đối với người bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ theo Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013.

34

Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

35

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng

36

Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục

37

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưng mai táng phí đối với thanh niên xung phong.

38

Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng

39

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

40

Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không có vợ (chng) hoặc có vợ (chng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở vkhông sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đ55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)

41

Xác nhận và đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13 thủ tục hành chính)

1

Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ dạy nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo (thuộc thm quyền của UBND xã)

2

Xác nhận hộ nghèo, cận nghèo

3

Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

4

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sở bảo tr xã hi

5

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội cần bảo vệ khn cp đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội

6

Xác nhận và đề nghị gii quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

7

Xác nhận và đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

8

Xác nhận và đề nghị diều chỉnh nơi chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

9

Xác nhận và đề nghị điều chnh nơi chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đi nơi cư trú giữa các quận, huyện

10

Xác nhận và đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho các đi tượng bảo trợ xã hội

11

Xác nhn và đề nghị cấp sổ trợ cp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em và người cao tui)

12

Xác nhận và đề nghị cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trem khuyết tt đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng

13

Xác nhận và đề nghị cấp sổ trợ cấp cho ngưi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tui

III. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (05 thủ tục hành chính)

1

Xác nhận và đề nghị hỗ trợ về văn hóa, học nghề, trcấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở v

2

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội

3

Lâp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội

4

Xác nhận đơn của người tự nguyện xin vào Trung m chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để được cai nghiện, chữa trị

5

Thủ tục quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

IV. Lĩnh vực Bo vệ và chăm sóc trẻ em (02 thủ tục hành chính)

1

Cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Cấp lại, đổi thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1568/QĐ-CT năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177