Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1511/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 29/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1511/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty Nhà nước;
- Lưu : VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012)

Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2 tháng 7 năm 2012 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động 2012).

Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2012 kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Lao động một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về vị trí, vai trò và nội dung của Bộ luật Lao động; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động.

- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc để triển khai thực hiện.

- Bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng thực hiện các nội dung công việc đã nêu trong Kế hoạch.

- Xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012

1.1. Thống kê, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động hiện hành để đưa ra danh mục các văn bản cần bãi bỏ hoặc phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với Bộ luật Lao động 2012.

- Nội dung công việc: (1) Thống kê tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động hiện hành hiện đang còn hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực; (2) Rà soát, đối chiếu sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với nội dung của Bộ luật Lao động 2012; (3) Công bố kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013.

1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2012

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII của Thủ tướng Chính phủ ban hành (tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 và Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 5/10/2012), các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo 10 Nghị định, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 1 Nghị định (có Phụ lục kèm theo).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bộ luật Lao động.

2.1. Tập huấn nội dung mới của Bộ luật Lao động cho các Bộ, ngành, địa phương

a) Giai đoạn 1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho tất cả các báo cáo viên của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, công ty nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các tập đoàn, công ty nhà nước.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 - 4/2013.

b) Giai đoạn 2

Trên cơ sở tài liệu và kết quả tập huấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành tập huấn cho rộng rãi các đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động theo phạm vi quản lý ngành, theo địa bàn quản lý, gồm: (1) Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở các huyện, quận, thị xã, thành phố, (2) Cán bộ Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, (3) Cán bộ công đoàn các cấp, (4) Người sử dụng lao động: cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự của các tập đoàn, công ty nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, (5) Hiệp hội sử dụng lao động.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2012 - 5/2013 và định kỳ hàng năm.

2.2. Phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Lao động cho người lao động, người sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn.

Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu về các nội dung mới của Bộ luật Lao động phù hợp với người lao động, người sử dụng lao động.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2012 đến tháng 5/2013 và định kỳ hàng năm.

2.3. Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên website, báo chí, truyền hình trung ương và địa phương

- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan báo chí, truyền hình ở trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu nội dung Bộ luật Lao động 2012

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành; các cơ quan báo chí, truyền hình; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian tổ chức cuộc thi: từ tháng 2/2013 - 4/2013.

2.5. Dịch Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành ra tiếng Anh

Dịch toàn bộ nội dung của Bộ luật lao động 2012 và một số các văn bản hướng dẫn thi hành ra tiếng Anh để phát hành cho các chủ sử dụng lao động có quốc tịch nước ngoài, người lao động nước ngoài tại Việt Nam và các đối tượng quan tâm khác.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các Bộ, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 01/2013.

3. Kiểm tra và sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

3.1. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động tại các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các vi phạm và chấn chỉnh kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.

3.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối họp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, các tập đoàn, công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: tháng 5/2017.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các Bộ, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo triển khai Kế hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ.

- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung mới của Bộ luật Lao động 2012 của các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước, doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước, doanh nghiệp tự đảm bảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động theo địa bàn quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.234.223