Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 20/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC TRONG NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Theo đề nghị của Liên Sở: Nội vụ-Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-NV-TC ngày 17/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức đi học” và Quyết định số 29/2002/QĐ-UB ngày 12/3/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “bổ sung Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lâm Đồng nhằm mục đích:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp hóa, có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và tin học; năng lực quản lý Nhà nước theo pháp luật, năng lực dự báo, hoạch định và tham mưu tổng hợp đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, thúc đẩy tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội;

2. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ tinh độ lý luận chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức;

3. Đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số để bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách trợ cấp đi học và tiền thưởng gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ trong biên chế được cấp ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện giao;

2. Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao;

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp lý luận chính trị theo Quyết định hoặc thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

4. Cán bộ, công chức cấp xã trong định biên được cấp có thẩm quyền giao;

5. Cán bộ không chuyên trách và cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số của các chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 3. Điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp đi học và tiền thưởng:

1. Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ công chức hiện hành và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, quy hoạch đào tạo chuyên sâu được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

2. Đối với học viên là cán bộ nguồn của các chức danh cán bộ, công chức cấp xã được cử đi đào tạo phải có cam kết với cấp ủy, UBND cấp xã sau khi ra trường công tác lâu dài tại địa phương ít nhất là 05 năm; nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi hoàn gấp 03 lần kinh phí đào tạo do Nhà nước đầu tư.

Chương II

MỨC TRỢ CẤP ĐI HỌC

Điều 4. Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo hoặc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, khi đi học được thanh toan các khoản sau đây:

1. Tiền tàu xe đi lại từ cơ quan đến nơi học tập: người đi học được thanh toán một lượt đi và một lượt về cho mỗi đợt học, nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết theo mức quy định của chế độ công tác phí hiện hành;

2. Tiền hỗ trợ thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo: người đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trọ trong thời gian đi học theo mức 40.000 đồng/ngày/người, nếu học tại địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương và theo mức 30.000 đồng/ngày/người, nếu học tại các địa bàn còn lại;

3. Tiền học phí trong chương trình chính khóa và các khoản lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí cấp văn bằng, chứng chỉ (nếu có);

4. Tiền mua tài liệu hoặc giáo trình chính khóa của các môn học trong chương trình (tài liệu tham khảo người học tự lo).

5. Trợ cấp đi học:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số: nữ được trợ cấp 12.000 đồng/ngày/người; nam được trợ cấp 10.000 đồng/ngày/người;

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người kinh: nữ được trợ cấp 10.000 đồng/ngày/người; nam được trợ cấp 8.000 đồng/ngày/người.

c) Đối với các trường hợp đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cách xa trụ sở cơ quan trên 15 km, được hỗ trợ thêm tiền ăn 25.000 đồng/ngày/người;

6. Ngoài các chế độ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, các đối tượng đi học không được thanh toán thêm các khoản nào khác.

7. Thời gian đi học được tính để hưởng chế độ trợ cấp đi học gồm: thời gian học tập trên lớp, thời gian đi thực tế, thực tập tập trung theo đoàn được tổ chức trong chương trình chính khóa theo giấy báo tập trung của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Những ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật), nghỉ lễ, nghỉ tết, nếu không lên lớp theo chương trình thì không được tính là thời gian học.

8. Các trường hợp đối tượng là học viên học tập trung tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia, các Học viện trực thuộc và Trường Chính trị tỉnh, nếu đã được hưởng trợ cấp theo Hướng dẫn số 38 HD/BTCTW ngày 30/3/2005 của Ban Tổ chức Trung ương thì không được hưởng trợ cấp đi học theo quy định tại khoản 5 Điều này, mà chỉ được giải quyết thanh toán các khoản tiền tàu xe đi lại, tiên hỗ trợ thuê chỗ nghỉ, các khoản phí, lệ phí và tiền mua tài liệu (nếu có) theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Trong trường hợp mức trợ cấp được hưởng theo Hướng dẫn số 38HD/BTCTW ngày 30/3/2005 của Ban Tổ chức Trung ương thấp hơn mức trợ cấp đi học quy định tại khoản 5 Điều này thì được thanh toán bổ sung 1 phần chênh lệch.

9. Trường hợp một cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng trong cùng một thời gian thì chỉ được thanh toán một lần tiền trợ cấp đi học quy định tại khoản 5 Điều 4.

Điều 5. Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch đào tạo bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo hoặc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng có nhu cầu nâng cao trình độ, ngành học phù hợp với nhiệm vụ được phân công, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đi học thì được hỗ trợ bằng 50% các mức trợ cấp, hỗ trợ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 4.

Điều 6. Đối với các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày (không quá 07 ngày) do các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức, người đi học được thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành, không áp dụng quy định này.

Điều 7. Cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị cử đi học tin học, ngoại ngữ tại các cơ sở không do tỉnh mở và tự túc kinh phí đào tạo, sau khi có chứng chỉ được trợ cấp như sau:

- Chứng chỉ A, B tin học: 500.000 đồng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ A ngoại ngữ: 600.000 đồng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ B ngoại ngữ: 800.000 đồng/chứng chỉ;

- Chứng chi C ngoại ngữ: 1.200.000 đồng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ TOEFL (550 điểm), Chứng chỉ IELTS (6.5) và Chứng chỉ TOEIC (650 điểm) : 10.000.000 đồng/chứng chỉ.

Chương III

MỨC KHEN THƯỞNG

Điều 8. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học và những người do cơ quan, đơn vị cử đi học nhưng phải tự túc kinh phí đào tạo được cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I, II, bác sĩ nội trú, cử nhân loại giỏi, cao đẳng loại giỏi, trung cấp loại giỏi được khen thưởng.

Điều 9. Mức khen thưởng:

- Bằng tiến sĩ : 20.000.000 đồng/người;

- Bằng thạc sĩ, bác sĩ dược sĩ chuyên khoa II; bác sĩ nội trú : 10.000.000 đồng/người;

- Bằng bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I : 7.000.000 đồng/người;

- Bằng đại học, cử nhân loại giỏi : 3.000.000 đồng/người;

- Bằng cao cấp lý luận chính trị loại giỏi : 2.000.000 đồng/người;

- Bằng cao đẳng loại giỏi : 1.500.000 đồng/người;

- Bằng trung cấp loại giỏi : 1.000.000 đồng/người.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.

1. Các khoản chi trợ cấp và tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước được đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng.

Đối với các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt Đề án một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010” và các đối tượng được cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ “quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trong cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, các khoản chi trợ cấp được đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 253 và nguồn kinh phí cử tuyển của tỉnh.

2. Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chỉ được hỗ trợ bằng 50% các mức trợ cấp, hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 4 thì tùy theo khả năng của nguồn kinh phí thực hiện tự chủ (hoặc nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên) các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đi học có thể xem xét hỗ trợ thêm nhưng mức hỗ trợ thêm không được vượt quá 50% các mức trợ cấp, hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 4 và việc hỗ trợ thêm này phải được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Điều 11. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và cấp phát, thanh quyết toán chế độ trợ cấp và tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước đã được thanh toán chế độ trợ cấp đi học và tiền thưởng theo quy định tại Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức đi học” và Quyết định số 29/2002/QĐ-UB ngày 12/3/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “bổ sung Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng” thì không được tính truy lĩnh theo các mức trợ cấp, hỗ trợ tại quy định này./-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/03/2009 quy định chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.602

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!