Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 148/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGUỒN VỐN VAY CỦA QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM TẠI THÀNH PHỐ NĂM 2006 THEO CHỈ TIÊU CHO VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM 2006 ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2006/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2004/CT-UB ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội;
Căn cứ Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Công văn số 4875/KHĐT-VX  ngày 29 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu bổ sung 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng từ ngân sách thành phố cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để bổ sung nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2006 theo biểu tổng hợp đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 


Nguyễn Thành Tài

 

CHI TIẾT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2006 VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên chương trình, dự án

Chủ

đầu tư

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Tổng các kế hoạch đã giao

Kế hoạch bổ sung

Ghi chú

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

10.000

0

10.000

 

 

Bổ sung Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm của thành phố năm 2006 (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý để thực hiện các dự án vay vốn giải quyết việc làm)

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh

2006

 

10.000

0

10.000

Sở

Tài chính cấp phát

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu bổ sung từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm tại thành phố ngày 13/10/2006 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định 118/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!