Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 140/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CÔNG TÁC TẠI PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở;
Thực hiện Nghị quyết số 23/2005/NQ-HĐ ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 4;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 455/TTr-SNV ngày 01 tháng 8 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích đối với cán bộ phường-xã, thị trấn như sau :

1.1- Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích :

1.1.1- Cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách có trình độ đại học (kể cả hệ tại chức), đang công tác tại phường-xã, thị trấn, đảm nhiệm các chức danh ở phường-xã, thị trấn theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ (không bao gồm các chức danh ở ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân).

1.1.2- Những người có trình độ đại học chính quy, dưới 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, vào làm việc ở phường-xã, thị trấn và được bố trí công tác theo các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ (không bao gồm các chức danh ở ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân).

Riêng đối với cán bộ, công chức đang làm việc ở các cơ quan cấp quận-huyện, thành phố có trình độ đại học hệ chính quy được luân chuyển về phường-xã, thị trấn trên 30 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp như người dưới 30 tuổi mới tham gia công tác.

1.1.3- Ưu tiên tuyển dụng những người có trình độ đại học thuộc những ngành nghề đào tạo mà thành phố có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn : Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội; riêng đối với cấp xã ưu tiên tuyển dụng những người có trình độ đại học thuộc lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, thú y, bảo vệ thực vật,…).

1.2- Chế độ trợ cấp khuyến khích :

1.2.1- Được quận-huyện ưu tiên tuyển dụng nếu đủ các điều kiện quy định và thích ứng với công việc tại phường-xã, thị trấn.

1.2.2- Về trợ cấp hàng tháng :

a) Cán bộ, công chức công tác ở xã, thị trấn :

- Đối với người có trình độ đại học hệ chính quy : Được trợ cấp 800.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại (không chính quy, tại chức, v.v…) : Được trợ cấp 500.000 đồng/người/tháng.

b) Cán bộ, công chức công tác ở phường :

- Đối với người có trình độ đại học hệ chính quy : Được trợ cấp 600.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại (không chính quy, tại chức, v.v...) : Được trợ cấp 400.000 đồng/người/tháng.

1.3- Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2005.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 204/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
 - Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Các sở-ngành thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
 - Lưu (VX/Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/2005/QĐ-UBND ngày 05/08/2005 về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.928

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!