Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2000/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 07/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8 - 11 - 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11 - 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ - TCCP ngày 12 - 02 - 1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;
Theo thoả thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 334/BTCCBCP - CCVC ngày 25 tháng 7 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính ngành Văn hoá - Thông tin".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Tổ chức TW,
- Ban Tư tưởng Văn hoá TW,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Như Điều 3,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
Nguyễn Khoa Điềm

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2000/QĐ - BVHTT,ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin) 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này áp dụng cho các kỳ thi nâng ngạch Biên tập viên (mã số 17.141), Phóng viên (mã số 17.144) lên ngạch Biên tập viên chính (mã số 17.140), Phóng viên chính (mã số 17.143) đối với Phóng viên, Biên tập viên đang làm việc tại các cơ quan Báo chí, Nhà xuất bản,.... hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, Tạp chí Cộng sản.

3. Việc tổ chức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính cho người dự thi làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan Báo chí, Nhà xuất bản,.... ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện.

4. Việc chọn cử người dự thi và tổ chức thi thực hiện theo Quy chế thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ - TCCP ngày 12 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI

1. Điều kiện dự thi

Người dự thi (gọi là thí sinh) phải có đủ các điều kiện sau :

1.1. Là Biên tập viên (mã ngạch 17.141), Phóng viên (mã ngạch 17.144) đang trực tiếp làm việc tại các cơ quan Báo chí, Nhà Xuất bản,... đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Biên tập viên, Phóng viên quy định tại Quyết định số 428/TCCP - VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành Văn hoá - Thông tin;

1.2. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính và được Hội đồng sơ tuyển xét duyệt theo chỉ tiêu được phân bổ;

1.3. Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

1.4. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu trình độ của ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính;

1.5. Đã có thời gian tối thiểu 9 năm ở ngạch Biên tập viên, Phóng viên (không kể thời gian tập sự);

1.6. Biên tập viên đã biên tập ít nhất 5 bài hoặc tác phẩm, Phóng viên đã viết ít nhất 5 bài bình luận có nội dung phức tạp được các cơ quan đánh giá đạt chất lượng tốt.

2. Hồ sơ cá nhân dự thi

2.1. Đơn dự thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên Biên tập viên chính, Phóng viên chính (theo mẫu số 1).

2.2. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý (theo mẫu số 2).

2.3. Bản nhận xét của người đứng đầu cơ quan sử dụng Biên tập viên, Phóng viên về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm dự thi (theo mẫu số 3).

2.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính có xác nhận của cơ quan sử dụng Biên tập viên, Phóng viên.

2.5. Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6. Hồ sơ của người dự thi cho vào 01 túi đựng hồ sơ kích thước 23 cm x 32 cm gửi về Hội đồng sơ tuyển.

2.6. Hội đồng sơ tuyển lập danh sách những thí sinh đã qua sơ tuyển (theo mẫu số 4) và gửi kèm theo hồ sơ thí sinh về Hội đồng của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

1. Hình thức thi

Gồm 3 phần bắt buộc:

1.1. Thi viết

1.2. Thi vấn đáp

1.3. Thi ngoại ngữ

2. Nội dung phần thi viết

Tập trung vào những vấn đề chính sau:

2.1. Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác văn hoá - thông tin;

2.2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về "xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

2.3. Pháp luật (Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy) của Nhà nước về chuyên ngành thí sinh dự thi (Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến ngành Văn hoá - Thông tin);

2.4. Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2.5. Biên tập viên biên tập một đoạn tác phẩm (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp; Phóng viên viết một bài bình luận (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp.

3. Nội dung phần thi vấn đáp

Tập trung vào những vấn đề chính sau :

3.1. Ví trí, vai trò của Biên tập viên chính, Phóng viên chính trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội;

3.2. Biên tập viên chính nhận xét nội dung của 1 bản thảo, Phóng viên chính phân tích một số thể loại của báo chí;

3.3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính;

3.4. Hệ thống tổ chức của ngành từ Trung ương đến địa phương;

3.5. Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến ngành Văn hoá - Thông tin;

3.6. Pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

3.7. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ - CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ và Quyết định số 56/1999/QĐ - BVHTTngày 14 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin);

4. Nội dung phần thi ngoại ngữ

Thi ở trình độ C một trong 5 thứ tiếng : Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo đăng ký của thí sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch nêu tại điểm 2, mục I của Quy định này xây dựng đề án thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thống nhất ý kiến và chỉ tiêu dự thi. Đề án xây dựng theo quy định tại điểm 3, mục 5 của Thông tư số 04/1999/TT - TCCP ngày 20 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ - CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các cơ quan nêu tại điểm 2, mục I thực hiện thi nâng ngạch từ Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính theo Quy định này và theo Quy chế chung về thi nâng ngạch công chức.

2. Trường hợp các cơ quan nêu tại điểm 2, mục I của Quy định này chưa có điều kiện tổ chức thi hoặc số chỉ tiêu nâng ngạch ít thì các cơ quan đó có văn bản gửi về Bộ Văn hoá - Thông tin để Bộ Văn hoá - Thông tin tổ chức thi chung.

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc sơ tuyển theo quy chế chung và lập danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch từ Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính theo kế hoạch và chỉ tiêu được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phân bổ theo đăng ký của các tỉnh, thành phố và Bộ Văn hoá - Thông tin, kèm theo hồ sơ gửi về Hội đồng thi nâng ngạch Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh về Bộ Văn hoá - Thông tin (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) để nghiên cứu giải quyết.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT ngày 07/08/2000 về Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.522

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!