Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Minh Trị
Ngày ban hành: 23/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ quyết định số 5189/ QĐ-UB ngày 10/12/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TB &XH Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế hoạt động của ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các sở, Ngfnh, Chủ tịch UBND các quận huyện và các thành viên Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Minh Trị

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo QĐ 13/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thành phố trong việc xây dựng, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chương trình quốc gia và việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2:

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mỗi thành viên trong ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác của mình và cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể của Ban chỉ đạo trước UBND thành phố và các cơ quan quản lý trực tiếp. Sở Lao động thương binh xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về việc làm Thành phố.

- Giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ chuyên viên là lãnh đạo và chuyên viên các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc các ngành (Lao động TB &XH - Tài chính, Kế hoạch đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thống kê thành phố).

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 3:

Ban chỉ đạo họp thường kỳ mỗi quý một lần vào tuần đầu tiên tháng đầu của quý, khi cần thiết phải triệu tập họp đột xuất Ban chỉ đạo sẽ thông báo cụ thể tới từng thành viên.

Điều 4:

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được trích trong quỹ giải quyết việc làm của Thành phố hàng năm trên cơ sở dự toán của thường trực Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về giải quyết việc làm Thành phố Hà Nội.

Điều 5:

Để đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố, Cơ quan thường trực có trách nhiệm lập dự toán chi tiêu hàng quý, năm của ban chỉ đạo trình UBND Thành phố phê duyệt, Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Trường hợp chi phí hoạt động của ban chỉ đạo vượt quá mức dự toán đã được phê duyệt, cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban chỉ đạo xem xét quyết định.

Ban chỉ đạo quốc gia về việc làm Thành phố sử dụng con dấu của Sở Lao động TB &XH trong việc giao dịch cần thiết.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6:

Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo điều hành chương trình quốc gia về việc làm Thành phố Hà Nội và trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo các vấn đề như: Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo, điều hành các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức, thực hiện chương trình quốc gia về việc làm của Thành phố Hà Nội.

Nếu trường hợp Trưởng ban chỉ đạo đi vắng sẽ uỷ quyền cho phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo triệu tập và chủ trì hội nghị giao ban thường xuyên và đột xuất để giải quyết các công việc của ban chỉ đạo sau đó có trách nhiệm báo cáo nội dung kết quả công việc với Trưởng ban chỉ đạo.

Điều 7:

Các thành viên Ban chỉ đạo được phân công một số lĩnh vực công tác theo chức năng quản lý của ngành, có trách nhiệm tham mưu, quản lý tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được phân công, đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất những điểm bất hợp lý trong nội dung tổ chức thực hiện chương trình việc làm của thành phố, trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

7.1. Sở Lao động TB &XH :

a) Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu giúp UBND Thành phố dự thảo chương trình giải quyết việc làm của Thành phố, chủ trì hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến các sở, Ngành và ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ để hoàn chỉnh các văn bản của chương trình, trình Họi đồng nhân dân và UBNd Thành phố phê duyệt.

b) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình việc làm ở từng quận huyện đồng thời kiểm tra, giám sát việ thực hiện chương trình giải quyết việc làm và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giải quyết việc làm của Thành phố với UBND Thành phố và Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm Trung ương.

c) Hàng năm, phối hợp với cục thống kê điều tra mẫu về thực trạng lao động việc làm của Thành phó theo chỉ đaọ của ban chỉ đạo điều tra lao động việc làm Trung ương.

d) Xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin để nắm số lượng, chất lượng nguồn lao động, số lao động được giải quyết việc làm và số lao động bị mất việc làm hàng năm qua đó đề xuất các giải pháp tạo chỗ làm việc mới giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị, nâng quỹ thời gian lao động ở nông thôn.

e) Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu chương trình việc làm của thành phố về mục tiêu và các hoạt động của chương trình để các cấp, các ngành và toàn dân hưởng ứng thực hiện.

g) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ hàng quý, năm các hoạt động và kết quả thực hiện của chương trình giải quyết việc làm của Thành phố.

h) Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của ban chỉ dạo, trình UBND Thành phố.

7.2. Sở Kế hoạch đầu tư:

- Phối hợp với các ngành thành viên tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chương trình việc làm Thành phố.

- Có trách nhiệm dự báo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch dân số, nguồn lao động, tỷ lệ tăng tự nhiên, tăng cơ học hàng năm và từng thời kỳ phục vụ cho việc xây dựng chương trình việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm của Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động TB &XH, Sở Tài chính vật giá phân bổ kế hoạch vốn vay giải quyết việc làm từ quỹ Quốc gia và quy việc làm của Thành phố hàng năm, thông qua thường trực ban chỉ đạo chương trình, trình UBND Thành phố phê duyệt.

7.3. Sở Tài chính -Vật giá:

- Phối hợp với các ngành có liên quan tham gia xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình việc làm của Thành phố.

- Phối hợp với cơ quan thường trực lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo hàng quý, năm, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn chi tiêu, quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

- Tham mưu đề xuất với UBND Thành phố nguồn kinh phí trích lập quỹ giải quyết việc làm của Thành phố theo quy định tại điều 15 Bộ luật Lao động trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo.

7.4. Cục Thống kê:

- Có trách nhiệm phối hợp với các ngành tham gia xây dựng phương án điều tra lao động, việc làm, đồng thời hướng dẫn việc thống kê số lao động chưa có việc làm của Thành phố.

- Phối hợp với Ngành lao động TBXH tổ chức điều tra lao động việc làm hàng năm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo điều tra lao động việc làm Trung ương.

- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các giải pháp kiểm soát số lượng, chất lượng nguồn lao động.

- Phối hợp với các ngành có liên quan dự báo dân số, lao động và việc làm hàng năm.

7.5. Sở Công nghiệp:

- Có trách nhiệm tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình việc làm của thành phố.

- Trực tiếp xây dựng chương trình việc làm của ngành công nghiệp.

- Cung cấp cho ban chỉ đạo thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của thành phố để làm cơ sở xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện chương trình việc làm.

- Dự báo khả năng tăng, giảm lao động trong ngành công nghiệp thủ đô hàng năm và từng thời kỳ.

- Sáu tháng và hàng năm, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra kết quả giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp toàn Thành phố.

7.6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Có trách nhiệm tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình việc làm của thành phố.

- Trực tiếp xây dựng chương trình việc làm của ngành nông nghiệp.

- Dự báo thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp ở cả khu vực thành thị và nông thôn đồng thời khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn.

- Dự báo khả năng tăng, giảm lao động và hệ số sử dụng thơi gian lao động ở nông thôn hàng năm và từng thời kỳ.

- Kiểm soát, đánh giá kết quả giải quyết việc làm khu vực nông thôn và ngành nông nghiệp.

7.7. UBND các quận, huyện:

- Các phó chủ tịch UBND các quận, huyện là thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình việc làm của thành phố tại địa bàn các quận, huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm hàng năm trên địa bàn từng quận, huyện nằm trong tổng thể chương trình giải quyết việc làm của thành phố.

- Hàng quý có trách nhiệm báo cáo tình hình tăng giảm lao động trên địa bàn và dự báo tình hình tăng giảm lao động việc làm của quý sau liền kề.

- Kiểm soát, đánh giá kết quả giải quyết việc làm trên địa bàn được phụ trách.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã thống kê chính xác số người trong độ tuổi lao động có nhu cầu tìm việc làm nhưng chưa có việc làm trong từng thơi điểm.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 8:

Các thành viên tham gia Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt những công việc thuộc thẩm quyền, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả chương trình giải quyết việc làm của Thành phố hàng năm và từng thời kỳ.

Điều 9:

Các thành viên ban chỉ đạo Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho ngành dọc cấp dưới là thành viên ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm của các quận, huyện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 10:

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập Ban chỉ đạo chương trình giải quyết việc làm của từng quận, huyện và phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả chương trình việc làm của từng quận, huyện. .

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11:

Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, cơ quan thường trực (Sở Lao động TB &XH) có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, sửa đổi bổ sung cho phi hợp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/1999/QĐ-UB ngày 23/03/1999 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về việc làm Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.695

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!