Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12B/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Minh Oanh
Ngày ban hành: 20/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12B/2008/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 729/TTr-SNV ngày 20/7/2008, về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thành phố Nam Định; các Sở, Ban, ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, có trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo phân cấp tại quyết định này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Các văn bản của UBND tỉnh ban hành trước đây quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khác với quy định tại quyết định này thì áp dụng theo quyết định này.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trang thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP1,VP8.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Oanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/07/2008 về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215