Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1289/QĐ-UBND 2020 danh mục vị trí việc làm Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Lào Cai

Số hiệu: 1289/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 13/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 230/TTr-SNV ngày 04/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là Ban Biên tập) như sau:

1. Vị trí việc làm của Ban Biên tập, gồm: 05 vị trí, trong đó:

- Vị trí việc làm gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành: 02 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp: 02 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 vị trí.

(Có phụ lục kèm theo)

2. Về số lượng người làm việc của Ban Biên tập trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh giao hàng năm.

Việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của đơn vị và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng số người làm việc theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Nội vụ (2b);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC1, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Phụ lục số 01

Stt

Danh mục vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Ghi chú

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

2

 

 

 

1

Trưởng Ban

1

Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Loại C

Áp dụng ngạch công chức

2

Phó Trưởng ban

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Viên chức

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2

 

 

 

1

Biên tập viên

1

Biên tập viên hoặc tương đương

Hạng III

Viên chức

2

Vị trí quản trị Quản trị Cổng thông tin điện tử

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Viên chức

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

 

 

 

 

Vị trí Hành chính - tổng hợp

1

Chuyên viên hoặc tương đương

Loại C

Viên chức

 

Tổng số

5

 

 

 

 

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Phụ lục số 02

STT

Danh mục vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện

1

2

3

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Trưởng Ban

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành báo chí, xuất bản, khoa học xã hội;

- Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên trở lên;

- Lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân chính trị

- Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao phụ trách; có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và các quy định khác của tỉnh Lào Cai.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Có năng lực bao quát, tổng hợp, quy tụ; có năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách từ 05 năm trở lên; có năng lực tổng hợp, dự báo và phân tích, giải quyết công việc; xử lý tình huống phát sinh.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng hoạt động nhóm; kỹ năng điều hành và tổ chức các cuộc họp; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn.

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

2

Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành báo chí, xuất bản, khoa học xã hội; hoặc một số chuyên ngành phù hợp;

- Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên trở lên;

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; Bao quát, tổng hợp, quy tụ; có năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách từ 03 năm trở lên; có năng lực tổng hợp, dự báo và phân tích, giải quyết công việc; xử lý tình huống phát sinh.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng hoạt động nhóm; thực hiện nhiệm vụ và trong quản lý điều hành; kỹ năng điều hành và tổ chức các cuộc họp; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn.

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Biên tập viên

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành báo chí, xuất bản. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

2

Vị trí Quản trị Cổng thông tin điện tử

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin;

- Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Được bồi dưỡng các kiến thức về lĩnh vực được giao phụ trách

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; lập kế hoạch, kỹ năng hoạt động nhóm; dự báo và phân tích, giải quyết công việc; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành từ 3 năm trở lên;

- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở;

- Có đủ sức khỏe để công tác.

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Vị trí Hành chính tổng hợp

Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên báo chí, khoa học xã hội, kinh tế, tài chính, hành chính hoặc chuyên ngành phù hợp;

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Được bồi dưỡng các kiến thức về lĩnh vực được giao phụ trách

- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có đủ sức khỏe để công tác.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1289/QĐ-UBND ngày 13/05/2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!