Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1133/TTr-SLĐTBXH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 12 (mười hai) thủ tục hành chính và bãi bỏ 14 (mười bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Người có công

01

Trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực: Trọng tài lao động

02

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Lĩnh vực: An toàn lao động

03

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Lĩnh vực: Dạy nghề

04

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

05

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

06

Thành lập Hội đồng Trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

07

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

08

Cách chức chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

09

Thành lập Hội đồng quản trị Trường Trung cấp tư thục

Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

10

Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

11

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

12

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2. Danh mục TTHC công bố bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Dạy nghề

01

T-TVH- 286209-TT

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trình độ sơ cấp

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

02

T-TVH – 286215-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

03

T-TVH – 286216-TT

Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu, cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

04

T-TVH – 286217-TT

Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

05

T-TVH – 286218-TT

Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề/phân hiệu, cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

06

T-TVH – 286219-TT

Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

07

T-TVH – 286220-TT

Thẩm định hồ sơ giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

08

T-TVH – 286221-TT

Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

09

T-TVH – 286222-TT

Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: An toàn lao động

01

T-TVH – 286249-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Lĩnh vực: Trọng tài lao động

01

T-TVH – 286243-TT

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Thông tư Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

01

T-TVH – 286238-TT

Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

02

T-TVH – 286239-TT

Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

03

T-TVH – 286240-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1239/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


913

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86