Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1197/QĐ-UBND Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định 298/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1197/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 298/QĐ-UBND NGÀY 18/6/2012 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011 và Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2012;

 Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 49/TTr-SLĐTBXH ngày 15/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

KẾ HOẠCH

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 298/QĐ-UBND NGÀY 18/6/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động thuộc các hộ cận nghèo; người được Nhà nước nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung; con của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp thường xuyên; người lao động mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; bản thân người lao động hoặc gia đình có nhà ở, đất đai và các phương tiện sản xuất khác do Nhà nước giải tỏa nên mất việc làm, phải tái định cư nơi khác; bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định.

2. Chỉ tiêu

Đưa 500 lao động tham gia xuất khẩu lao động trong năm 2013, trong đó đưa từ 50 - 60 lao động thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 đi xuất khẩu lao động.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục, chương trình để truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, chế độ hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 đi xuất khẩu lao động; điều kiện tuyển chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động ở các thị trường, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động nhằm nâng cao hiệu quả của việc tham gia xuất khẩu lao động.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với đài phát thanh địa phương căn cứ các chuyên mục, chương trình của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng để phát sóng các chương trình, chuyên mục.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền thông tin thị trường lao động cho người lao động nhất là tại các xã ven biển, bãi ngang, hải đảo, vùng cao tích cực tham gia xuất khẩu lao động nhằm góp phần tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững cho người dân tại các vùng này.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định thông qua các phiên giao dịch việc làm tại trụ sở chính và các điểm vệ tinh các huyện tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho người lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm được biết về chính sách của tỉnh theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các xã ven biển, bãi ngang, hải đảo và vùng cao.

- Các doanh nghiệp tham gia dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tổ chức tư vấn, tuyên truyền về thông tin về mức lương, các điều kiện tuyển chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động, phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động. Đồng thời kịp thời cung cấp các thông tin mới nhất về các thị trường tiếp nhận lao động đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời thông tin đến người lao động được biết.

2. Công tác tạo nguồn

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Lập danh sách những người trong độ tuổi lao động thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012, có khả năng tham gia xuất khẩu lao động nhưng chưa có việc làm, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, mức thu nhập thấp để tư vấn, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động.

+ Lập danh sách những người có nhu cầu xuất khẩu lao động gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để giới thiệu cho các doanh nghiệp đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức rà soát, tuyển chọn lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 có nguyện vọng và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài.

3. Các chính sách hỗ trợ và quy trình tổ chức thực hiện

3.1 Đối tượng hỗ trợ

- Người lao động có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng trở lên tại tỉnh Bình Định, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thuộc các nhóm đối tượng sau đây:

+ Người lao động thuộc hộ cận nghèo;

+ Người được nhà nước nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động;

+ Con của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp thường xuyên;

+ Người lao động mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

+ Bản thân người lao động hoặc gia đình có nhà ở, đất đai và các phương tiện sản xuất khác do Nhà nước giải tỏa nên mất việc làm, phải tái định cư nơi khác;

+ Bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định.

- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không bị xử phạt vi phạm hành chính về tuyển chọn và đào tạo lao động trong thời gian 12 tháng qua.

3.2. Nội dung, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ

a. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ:

Đối với các đối tượng chính sách người có công và các đối tượng hỗ trợ của tỉnh nêu trên thuộc 3 huyện nghèo của tỉnh, nếu mức hỗ trợ của Nhà nước (theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ) ngang bằng hoặc cao hơn mức hỗ trợ của tỉnh thì thực hiện theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ là mỗi đối tượng chỉ hưởng một chính sách hỗ trợ hoặc của tỉnh hoặc của Nhà nước.

b. Nội dung và mức hỗ trợ:

* Hỗ trợ vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Mức vốn cho vay: Người lao động thuộc các đối tượng nêu trên khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, có nhu cầu vay vốn, được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay không quá 30 triệu đồng/người để trả các chi phí hợp pháp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Lãi suất tiền vay: Các đối tượng được vay với lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động.

* Hỗ trợ học nghề ngắn hạn, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ăn hàng ngày, tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15km, các chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài (hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp):

- Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (nếu có), tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học thực tế);

- Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng học ngoại ngữ, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng từng khóa học và thời gian học thực tế);

- Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2010 đối với đào tạo nghề, ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (532.000 đồng/người/khóa);

- Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học đối với học viên ở cách địa điểm học trên 15km theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng tại thời điểm thanh toán, tối đa 200.000 đồng/người.

- Hỗ trợ các chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm: Hộ chiếu, visa, phí khám sức khỏe (sơ khám và khám trước khi đi xuất cảnh), lệ phí làm lý lịch tư pháp (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Người lao động chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. Trường hợp chi phí thực tế cao hơn mức hỗ trợ nêu trên thì học viên tham gia khóa học đóng góp.

c. Hình thức hỗ trợ:

- Tiền hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động chi trả thông qua hợp đồng đặt hàng giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với doanh nghiệp xuất khẩu lao động theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tiền hỗ trợ tiền ăn, đi lại và chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài (hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp) chi trả cho người lao động thông qua doanh nghiệp tham gia dự án xuất khẩu lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hợp đồng đặt hàng đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo để chuyển tiền hỗ trợ học phí và tiền hỗ trợ các chi phí cho người lao động.

3.3. Quy trình thực hiện

a. Đăng ký tham gia dự án:

Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động không bị xử phạt hành chính về tuyển chọn và đào tạo lao động trong thời gian 12 tháng (tính từ ngày đăng ký) có hợp đồng đã được Cục Quản lý Lao động ngoài nước thẩm định, có nhu cầu tham gia dự án.

b. Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Căn cứ vào chương trình khung do Cục Quản lý lao động ngoài nước phát hành và yêu cầu của chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp (phối hợp với cơ sở đào tạo nếu doanh nghiệp không tự đào tạo) xây dựng phương án đào tạo kèm theo danh sách người lao động tham gia đào tạo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ký hợp đồng đặt hàng đào tạo.

Đơn giá đặt hàng đào tạo do hai bên thỏa thuận căn cứ vào thời gian, ngành nghề đào tạo nhưng tối đa không quá đơn giá đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2010 đối với đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo, hướng dẫn người lao động làm thủ tục xuất cảnh và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký.

d. Thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp tiến hành thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí. Nếu có dưới 90% số học viên sau khi tốt nghiệp được đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp chỉ được thanh toán học phí theo số lao động thực tế xuất cảnh. Các chi phí hỗ trợ khác cho người lao động thanh toán theo thực tế hóa đơn, chứng từ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức tuyên truyền

- Được tổ chức lồng ghép vào chương trình nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia theo Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình, đề án năm 2013.

- Kinh phí tổ chức tư vấn, tuyên truyền, tuyển chọn lao động tại các huyện, thị xã, thành phố của các doanh nghiệp tham gia dự án do các doanh nghiệp tham gia dự án chi trả.

2. Kinh phí hỗ trợ

- Kinh phí hỗ trợ học nghề ngắn hạn, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiền ăn hàng ngày; tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15km; các chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài (hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp) cho các đối tượng bổ sung của tỉnh theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 được cấp từ ngân sách của tỉnh. Vào tháng 11/2013 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan căn cứ vào thực tế phải chi trả cho đối tượng, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ.

- Kinh phí hỗ trợ vốn vay cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách của tỉnh sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành thẩm định các phương án đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo của doanh nghiệp tham gia dự án.

- Tiến hành ký kết các đơn đặt hàng đào tạo người lao động tham gia xuất khẩu lao động với doanh nghiệp tham gia dự án.

- Tiến hành thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo với doanh nghiệp tham gia dự án theo đúng quy định

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối nguồn kinh phí ngân sách năm 2013 đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ và chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 đảm bảo đúng trình tự và quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch xuất khẩu lao động tại địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách những người trong độ tuổi lao động thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh có khả năng tham gia xuất khẩu lao động.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tham gia dự án tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách mới của tỉnh.

- Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức tuyển chọn lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, có nguyện vọng và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của từng hợp đồng, từng thị trường và hướng dẫn người lao động đã được sơ tuyển làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí.

- Hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ để hưởng hỗ trợ, chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài.

5. Các Trung tâm giới thiệu việc làm:

Thông qua các buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tổ chức tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh.

6. Các doanh nghiệp tham gia dự án:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách mới của tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách tạo nguồn và tuyển chọn lao động thuộc đối tượng theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 tham gia đào tạo.

- Cung cấp các đơn hàng chất lượng đã được Cục Quản lý Lao động ngoài nước thẩm định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức đưa tin, phóng sự, trang chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; những gương lao động tiêu biểu và những điển hình tốt trong việc tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chỉ đạo các cấp cơ sở phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên ở các huyện, thị xã, thành phố tham gia xuất khẩu lao động./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1197/QĐ-UBND Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định 298/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.476
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69