Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1150/QĐ-UBND 2020 danh mục vị trí việc làm Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Lào Cai

Số hiệu: 1150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 27/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 203/TTr-SNV ngày 22/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Trạm cân), như sau:

1. Vị trí việc làm của Trạm cân gồm: 06 vị trí, trong đó:

- Vị trí việc làm gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành: 02 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp: 02 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí.

2. Về số lượng người làm việc của Trạm cân, ngoài lực lượng làm việc kiêm nhiệm Trạm cân được giao 06 chỉ tiêu trong tổng số chỉ tiêu của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được UBND tỉnh Lào Cai giao hàng năm. Việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của đơn vị và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Việc tuyển dụng, hợp đồng làm việc tại Trạm cân được thực hiện theo quy định về việc tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai; hàng năm Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng người làm việc tại Trạm cân về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phê duyệt bản mô tả công việc và giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng số người làm việc theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai./.

 


Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Nội vụ (2b);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Phụ lục số 01

Stt

Danh mục vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng tối thiểu

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Ghi chú

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

2

 

 

 

1

Trạm trưởng

1

Chuyên viên, thanh tra viên hoặc tương đương

Hạng III hoặc loại C

Vận dụng ngạch công chức

2

Phó trạm trưởng

1

Chuyên viên, thanh tra viên hoặc tương đương

Hạng III hoặc loại C

Vận dụng ngạch công chức

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2

 

 

 

1

Ca trưởng

1

Chuyên viên, thanh tra viên hoặc tương đương

Hạng III hoặc loại C

Vận dụng ngạch công chức

2

Vận hành Trạm cân

1

Kỹ thuật viên

Hạng IV

Vận dụng theo Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

2

 

 

 

1

Hành chính - Tổng hợp

1

Cán sự hoặc tương đương

Loại D

Vận dụng ngạch công chức

2

Lái xe

1

Nhân viên

 

 

 

Tổng số

6

 

 

 

Ghi chú: do đặc thù công việc chỉ những cán bộ đã được tập huấn nghiệp vụ Thanh tra viên mới được phép dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính.

 

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Phụ lục số 02

STT

Danh mục vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện

1

2

3

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

1

Trạm trưởng

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chuyên ngành giao thông vận tải; Luật, Hành chính

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của tỉnh Lào Cai

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm công tác theo quy định của ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

2

Phó trạm trưởng

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chuyên ngành giao thông vận tải; Luật, Hành chính

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của tỉnh Lào Cai

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm công tác theo quy định của ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

1

Ca trưởng

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chuyên thuộc các chuyên ngành giao thông vận tải (nếu thuộc chuyên ngành khác thì phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành giao thông vận tải)

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác; bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

2

Vận hành trạm cân

- Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình cán sự hoặc tương đương trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

1

Hành chính - Tổng hợp

- Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Được bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình cán sự hoặc tương đương trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành;

- Có đủ sức khỏe để công tác

2

Lái xe

Có giấy phép lái xe hạng D trở lên; Có đủ sức khỏe để công tác; có tính trung thực, tác phong nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/QĐ-UBND ngày 27/04/2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!