Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 11/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2006/QĐ-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 đã được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh ngày 28/4/2000 và Pháp lệnh ngày 29/4/2003; các Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật, quản lý tài chính, biên chế, tiền lương, thu nhập và công tác cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 698-QĐ/TU ngày 11/10/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 76/1999/QĐ.UB ngày 01/9/1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được điều chỉnh tại Quy định này là những đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Đồng Tháp, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước; cụ thể:

a) Đài Phát thanh và Truyền hình, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh;

b) Các trường, lớp, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm: các trường trung học chuyên nghiệp, các trường, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp tỉnh; các trường trung học phổ thông, trung học kỹ thuật, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và các trường, lớp, cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và các cơ sở giáo dục, đào tạo khác;

c) Các bệnh viện, trung tâm, trạm chuyên khoa, Trường trung học (hoặc cao đẳng) y tế và các cơ sở phòng bệnh, chữa bệnh khác thuộc ngành y tế;

d) Các trung tâm, trạm, trại thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Các trường, trung tâm, đơn vị sự nghiệp khác thuộc các ngành: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Xây dựng; Công nghiệp; Văn hóa và Thông tin; Thể dục thể thao; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và xã hội; Thương mại và Du lịch; Tư pháp; Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Bưu chính, Viễn thông; Tôn giáo;

e) Các Hội được Nhà nước giao biên chế và kinh phí, gồm: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Đông y, Hội Người mù, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

2. Cán bộ, viên chức được điều chỉnh tại Quy định này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức, nhân viên thừa hành, phục vụ (nhưng không thuộc đối tượng thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ) hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý.

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về thể chế, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, công tác quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

2. Phát huy quyền chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng sở, ban, ngành Tỉnh (sau đây gọi chung là ngành tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện), Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, công tác quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

3. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Cấp nào được quyền thành lập tổ chức thì được quyền tách, nhập, hợp nhất, giải thể, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đó.

5. Cấp nào được quyết định bổ nhiệm cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo nào thì được quyền miễn nhiệm, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, cho nghỉ, cho hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức từ chức vụ lãnh đạo đó trở xuống, kể cả khi nghỉ hưu, từ trần.

6. Trường hợp cùng một đối tượng, nhưng có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, nội dung khác lại thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thì giải quyết như sau:

a) Nếu cán bộ, viên chức đang ở các ngạch công chức, viên chức loại A3 thì không phân biệt đang giữ chức vụ gì đều do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định toàn bộ về công tác cán bộ, viên chức, tiền lương và giải quyết chế độ, chính sách khác;

b) Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh, tiền lương thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thì Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, còn tiền lương và các chế độ, chính sách khác do Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 Quy định này;

c) Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tiền lương thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thì Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, còn tiền lương và các chế độ, chính sách khác do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quy định này.

7. Thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, sử dụng biên chế, tiền lương, phụ cấp, thu nhập, công tác cán bộ, viên chức và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

Điều 3. Trách nhiệm chung.

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, công tác quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc quyền quản lý của địa phương theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phân cấp quản lý của Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện chức năng quản lý theo lãnh thổ đối với các đơn vị sự nghiệp của Trung ương đóng tại tỉnh.

2. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất quản lý công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, công tác quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở các ngành, các cấp trong tỉnh và thực hiện chức năng quản lý theo lãnh thổ đối với các đơn vị sự nghiệp của Trung ương đóng tại địa phương.

3. Thủ trưởng ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng của cơ quan chủ quản trực tiếp đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, công tác quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu ở các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, địa phương; thường xuyên báo cáo và đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập, tài chính và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức của đơn vị theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ, của cơ quan chủ quản trực tiếp và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Điều 4. Ủy ban nhân dân Tỉnh trực tiếp quản lý và giải quyết.

1. Về tổ chức bộ máy:

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương quyết định thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương;

b) Quyết định thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương;

c) Quyết định thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học kỹ thuật (sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa tỉnh, trung tâm y tế dự phòng và các trạm chuyên khoa cấp tỉnh; các Trung tâm và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc ngành tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương;

d) Quyết định việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý của địa phương;

đ) Quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu cấp tỉnh.

2. Về biên chế:

a) Trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp hàng năm của địa phương;

b) Phê duyệt phương án giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên và phê duyệt biên

chế đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

3. Về tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức:

a) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định việc vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương đối với những chức vụ chưa được quy định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo; giải quyết những vướng mắc về tiền lương, phụ cấp theo thẩm quyền;

c) Đề nghị bộ, ngành Trung ương:

c.1- Quyết định bổ nhiệm, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, kỷ luật, hạ ngạch lương đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A3;

c.2- Thỏa thuận để Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A3;

c.3- Giải quyết những vướng mắc về tiền lương và phụ cấp.

d) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, kỷ luật với hình thức hạ ngạch lương hoặc buộc thôi việc đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A2;

đ) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A3;

e) Bổ nhiệm vào ngạch, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, nâng bậc lương đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh;

4. Về công tác cán bộ, viên chức:

a) Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ, cho hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với:

a.1- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh;

a.2- Giám đốc bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa tỉnh;

a.3- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường trung học phổ thông, trường trung học kỹ thuật;

a.4- Chức vụ cấp trưởng ở các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định.

b) Thỏa thuận với ngành dọc Trung ương việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật, nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của ngành đóng tại tỉnh theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của ngành (những đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi Ủy ban nhân dân Tỉnh có văn bản thỏa thuận); tùy trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân Tỉnh có thể kiến nghị với ngành dọc Trung ương xem xét thay đổi cán bộ, viên chức lãnh đạo ở các đơn vị sự nghiệp này;

c) Sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại A2 lên các ngạch công chức, viên chức loại A3; điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật (trừ hình thức hạ ngạch lương) đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A3;

d) Sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại A1 và A0 lên các ngạch công chức, viên chức loại A2;

đ) Ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật và đề nghị của Thủ trưởng ngành tỉnh;

e) Nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Đảng và Nhà nước.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ.

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các nội dung công việc quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Thẩm định hồ sơ, thủ tục do Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị; đồng thời, chuẩn bị chương trình, nội dung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, viên chức để Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh:

a) Những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương thì lập hồ sơ, thủ tục để Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị cơ quan Trung ương quyết định hoặc có văn bản thỏa thuận để Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định;

b) Những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì chủ động quan hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chuẩn bị nội dung, tài liệu và sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định;

c) Những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Tỉnh thì lập hồ sơ, thủ tục để Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định;

d) Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đối với những nội dung, công việc thuộc thẩm quyền được phân cấp;

đ) Thông báo ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về những nội dung, công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quy định này.

3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác nội vụ ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh.

4. Hướng dẫn các ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm; tổng hợp để Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt phương án giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các ngành, đơn vị, địa phương sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

5. Hướng dẫn các ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch, chỉ tiêu dự thi nâng ngạch đối với từng ngạch công chức, viên chức; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị về bộ, ngành Trung ương việc thi nâng ngạch đối với cán bộ, viên chức từ các ngạch công chức, viên chức loại A1, A0 lên các ngạch công chức, viên chức loại A2 và từ các ngạch công chức, viên chức loại A2 lên các ngạch công chức, viên chức loại A3.

6. Kiến nghị Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành, Ủy ban nhân dân huyện về sử dụng, quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương, thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức; trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa Sở Nội vụ và Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Giám đốc sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định.

7. Trực tiếp giải quyết:

a) Căn cứ phương án được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, quyết định giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm cho ngành, huyện đối với các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chế tăng thêm đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng dẫn việc sử dụng định mức biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

b) Ký quyết định tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển đối với cán bộ, viên chức khi có thay đổi công tác từ đơn vị thuộc ngành, địa phương này sang đơn vị thuộc ngành, địa phương khác, kể cả ngoài tỉnh, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 Quy định này và việc điều động trong phạm vi tỉnh đối với giáo viên, cán bộ, viên chức ngành giáo dục;

c) Kiểm tra và thỏa thuận để Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A2 nhưng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 Quy định này;

d) Kiểm tra và thỏa thuận việc chuyển ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại C lên các ngạch công chức, viên chức loại B và từ các ngạch công chức, viên chức loại C, loại B lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1;

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý hồ sơ, lý lịch đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4 Quy định này; hướng dẫn việc quản lý hồ sơ, lý lịch đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Thủ trưởng ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trực thuộc ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện;

g) Tổ chức thực hiện việc thống kê cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương theo quy định của Bộ Nội vụ;

h) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng ngành tỉnh

1. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Đề xuất và lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định việc thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

3. Đề xuất và lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4 Quy định này.

4. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thẩm định phương án thu chi tài chính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định việc giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

5. Tổng hợp đề nghị của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, lập kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm và thực hiện thông tin, báo cáo theo quy định về Sở Nội vụ việc thống kê, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp.

6. Hủy bỏ hoặc yêu cầu Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật về sử dụng, quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, quỹ tiền lương, thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

7. Trực tiếp ký Quyết định:

a) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

b) Phê duyệt đề án thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể các tổ chức bên dưới của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

c) Giám đốc Sở Y tế ký quyết định thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể đối với các bệnh viện huyện, phòng khám khu vực và Trung tâm y tế dự phòng huyện;

d) Căn cứ tổng biên chế sự nghiệp được Sở Nội vụ giao, phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chế tăng thêm đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng dẫn việc sử dụng định mức biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

đ) Ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nâng bậc lương, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, kỷ luật, cho nghỉ, cho hưu đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó và cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (theo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước), trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 Quy định này.

Riêng việc điều động giáo viên, cán bộ, viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong phạm vi tỉnh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo thỏa thuận giữa sở và huyện hoặc giữa các huyện với nhau.

e) Tuyển dụng viên chức (thi tuyển hoặc xét tuyển) và phân bổ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên.

Riêng giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyển dụng chung cho toàn tỉnh theo kế hoạch đăng ký của từng đơn vị, địa phương (không phân biệt cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp);

g) Sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch theo thông báo của Sở Nội vụ;

h) Chuyển ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại C lên các ngạch công chức, viên chức loại B và từ các ngạch công chức, viên chức loại C, loại B lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 hoặc A1 đối với cán bộ, viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

i) Nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, nâng bậc lương trước thời hạn (sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ), mức phụ cấp thâm niên vuợt khung, điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, khen thưởng, kỷ luật (trừ hình thức hạ ngạch lương và buộc thôi việc), cho nghỉ, cho hưu đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A2 theo quy định của pháp luật;

k) Nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Đảng và Nhà nước.

8. Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý hồ sơ, lý lịch đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.

11. Tổ chức thực hiện việc thống kê cán bộ, viên chức, tiền lương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

12. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Đề xuất và lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (theo quy định của pháp luật) và đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4 Quy định này.

3. Tổng hợp đề nghị của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, lập kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm và thực hiện thông tin, báo cáo theo quy định về Sở Nội vụ việc thống kê, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp.

4. Hủy bỏ hoặc yêu cầu Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật về sử dụng, quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, quỹ tiền lương, thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức.

5. Trực tiếp ký Quyết định:

a) Thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, trạm y tế cơ sở, các trung tâm, trạm, trại, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc huyện;

b) Phê duyệt đề án thành lập, tách, nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động, giải thể các tổ chức bên dưới của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

c) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

d) Giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội;

đ) Căn cứ tổng biên chế sự nghiệp được Sở Nội vụ giao, phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chế tăng thêm đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng dẫn việc sử dụng định mức biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

e) Ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nâng bậc lương, kỷ luật, cho nghỉ, cho hưu đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó và cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (theo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước), trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 Quy định này; ký văn bản thỏa thuận hoặc cho chuyển theo yêu cầu của tổ chức hoặc nguyện vọng của cá nhân cán bộ, viên chức và giáo viên các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động trong phạm vi tỉnh.

g) Tuyển dụng viên chức (thi tuyển hoặc xét tuyển) và phân bổ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên;

h) Sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch theo thông báo của Sở Nội vụ;

i) Chuyển ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại C lên các ngạch công chức, viên chức loại B và từ các ngạch công chức, viên chức loại C, loại B lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 hoặc A1 đối với cán bộ, viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

k) Nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, nâng bậc lương trước thời hạn (sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ), mức phụ cấp thâm niên vượt khung, điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, khen thưởng, kỷ luật (trừ hình thức hạ ngạch lương và buộc thôi việc), cho nghỉ, cho hưu đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A2 theo quy định của pháp luật;

l) Nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Đảng và Nhà nước.

6. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý hồ sơ, lý lịch đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.

8. Tổ chức thực hiện việc thống kê cán bộ, viên chức, tiền lương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

9. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh

1. Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

2. Quyết định quy chế làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

3. Đề xuất và lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4 Quy định này và việc xếp hạng đơn vị.

4. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ), mức phụ cấp thâm niên vượt khung, khen thưởng, kỷ luật (trừ hình thức hạ ngạch và buộc thôi việc) đối với cán bộ, viên chức các ngạch công chức, viên chức loại A2.

6. Quyết định việc tuyển dụng viên chức (thi tuyển hoặc xét tuyển) bổ sung tương ứng với biên chế được xác định (tùy theo loại hình đơn vị sự nghiệp) theo quy định của pháp luật.

7. Quyết định chuyển ngạch từ các ngạch công chức, viên chức loại C lên các ngạch công chức, viên chức loại B và từ các ngạch công chức, viên chức loại C, loại B lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 hoặc A1 đối với cán bộ, viên chức của đơn vị sự nghiệp sau khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

8. Sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch theo thông báo của Sở Nội vụ

9. Tùy theo loại hình đơn vị sự nghiệp, Thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều 9 Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp

1. Trách nhiệm và quyền hạn chung của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp:

a) Trực tiếp sử dụng, quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, viên chức, biên chế, quỹ tiền lương, thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức đang làm việc tại đơn vị theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở Nội vụ và cơ quan chủ quản trực tiếp; đồng thời, chấp hành quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ hoặc của Thủ trưởng cơ quan chủ quản trực tiếp về việc điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cán bộ, viên chức của đơn vị;

b) Thành lập, tách, nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức bên dưới của đơn vị theo quy định của pháp luật và đề án được cơ quan chủ quản trực tiếp phê duyệt;

c) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động trong nội bộ đơn vị, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, cho nghỉ, cho hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo dưới cấp Phó Thủ trưởng của đơn vị (theo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước) và cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ từ các ngạch công chức, viên chức loại A1 trở xuống, trừ việc chuyển loại ngạch công chức, viên chức;

d) Ký hợp đồng làm việc, bố trí, phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể, phù hợp với khả năng và trình độ được đào tạo của từng viên chức; thực hiện giảm biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định của pháp luật;

đ) Cử viên chức cùng ngạch hoặc ngạch trên có kinh nghiệm hướng dẫn người thử việc; nhận xét, đánh giá kết quả thử việc và quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc nếu người thử việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

e) Đề nghị với cơ quan chủ quản trực tiếp xem xét việc cử cán bộ, viên chức tham dự thi nâng ngạch theo quy định;

g) Đề nghị với cơ quan chủ quản trực tiếp xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch lương, chuyển ngạch lương, cho nghỉ, cho hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quy định này;

h) Nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả đối với cán bộ, viên chức từ dưới cấp Phó Thủ trưởng đơn vị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Đảng và Nhà nước;

i) Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện biên chế theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và cơ quan chủ quản trực tiếp;

k) Ký hợp đồng lao động để thực hiện một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;

l) Quyết định hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên;

m) Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị trong việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, viên chức từ dưới cấp Phó Thủ trưởng đơn vị trở xuống và quyết định kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý, đề nghị Thủ trưởng cơ quan chủ quản trực tiếp quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều 4, Điều 6 và Điều 7 Quy định này;

n) Quyết định việc bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng khi cán bộ, viên chức của đơn vị được giải quyết thôi việc, tự ý bỏ việc hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc theo quy định của pháp luật;

o) Quyết định việc bồi thường thiệt hại do cán bộ, viên chức của đơn vị gây ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

p) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý;

q) Quản lý hồ sơ, lý lịch đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý;

r) Tổ chức thực hiện việc thống kê cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và cơ quan chủ quản trực tiếp;

s) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và cơ quan chủ quản trực tiếp.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu của đơn vị:

a) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy định này;

b) Quyết định biên chế của đơn vị theo định mức của nhà nước hoặc hướng dẫn của Sở Nội vụ, cơ quan chủ quản trực tiếp;

c) Quyết định mức lương tối thiểu và thu nhập của cán bộ, viên chức tương ứng với hiệu quả hoạt động và nguồn thu của đơn vị theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển) đối với viên chức của đơn vị;

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu của đơn vị:

a) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy định này;

b) Xác định và đề nghị cơ quan chủ quản trực tiếp, Sở Nội vụ phê duyệt biên chế tăng thêm tương ứng với nhiệm vụ và kinh phí tăng thêm hàng năm;

c) Quyết định mức lương tối thiểu và thu nhập của cán bộ, viên chức tương ứng với hiệu quả hoạt động và nguồn thu của đơn vị theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển) đối với viên chức của đơn vị;

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo 100% chi phí hoạt động thường xuyên:

a) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy định này;

b) Lập kế hoạch và đề nghị cơ quan chủ quản trực tiếp, Sở Nội vụ quyết định giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm tương ứng với nhiệm vụ và kinh phí tăng thêm hàng năm;

c) Đề nghị cơ quan chủ quản trực tiếp tuyển dụng viên chức bổ sung cho đơn vị tương ứng với biên chế tăng thêm; ký hợp đồng làm việc đối với người đạt yêu cầu qua tuyển dụng và thông báo phân bổ của cơ quan chủ quản trực tiếp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức sẽ thực hiện theo quy định riêng.

Điều 11. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, địa

phương báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32