Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND về một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 107/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 21/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 21 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CAI NGHIỆN, DẠY NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM SAU CAI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị quyết số 194/2007/NĐ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV - Kỳ họp thứ 9 về việc thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TB &XH Nghệ An tại Tờ trình số 1226 TT /LĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số chính sách về cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, như sau:

1. Một số cơ chế, chính sách:

1.1. Các xã, phường, thị trấn tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho những người nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên và gia đình thuộc hộ nghèo, thì được hỗ trợ 01 lần với mức hỗ trợ là 250.000đ/người, đơn vị tổ chức cai nghiện nhận số tiền này sau khi đối tượng cai nghiện xong.

1.2. Người nghiện ma tuý bị bắt buộc đưa vào cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội được hỗ trợ 12 tháng tiền ăn với mức 140.000 đồng /tháng và 250.000 đồng tiền thuốc cai /1 lần chấp hành Quyết định.

1.3. Người nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên, gia đình thuộc hộ nghèo và người không có nơi cư trú ổn định vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và cai tại cộng đồng (xã, phường, thị trấn) được hỗ trợ 01 lần tiền học nghề với mức 360.000đồng /người.

1.4. Hỗ trợ gia đình có người nghiện sau khi đã cai, nếu có phương án sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn ưu đãi từ quỹ giải quyết việc làm của tỉnh để giúp người nghiện tạo việc làm, mức vay tối đa 20 triệu đồng /hộ gia đình.

1.5. Hàng năm bố trí ngân sách tỉnh, huyện để đầu tư xây dựng và nâng cấp các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và các phòng cai nghiện tại xã, phường, thị trấn trọng điểm theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

1.6. Đối với cán bộ làm công tác quản lý cai nghiện:

- Cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, được hưởng trợ cấp đặc thù, mức trợ cấp bằng 1, 2 lần mức lương tối thiểu/người /tháng.

- Đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý (có từ 20 người nghiện trở lên) trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Ban cai nghiện trong thời gian quản lý cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai tại địa phương là 300.000đồng /tháng /1 xã.

- Để thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai làm việc lâu dài tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội (thời gian làm việc tại trung tâm ít nhất là 5 năm trở lên) ngoài hưởng lương theo ngạch bậc, được trợ cấp 1 lần một khoản tiền bằng 15 lần mức lương tối thiểu.

1.7. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện vào làm việc lâu dài được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật và căn cứ vào mức độ sử dụng lao động là người sau cai nghiện trong tổng số lao động của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, được vay vốn giải quyết việc làm với lãi suất ưu đãi; mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng /1 dự án.

2. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí để hỗ trợ và cho vay theo các chính sách nói trên hàng năm trích từ ngân sách tỉnh.

3. Quản lý chi trả:

3.1. Sở Tài chính thực hiện việc cấp phát kinh phí theo dự toán chi ngân sách được duyệt, hàng năm, qua Sở Lao động TB &XH để quản lý thực hiện chính sách theo quy định.

3.2. Kinh phí cho vay giải quyết việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai, do Sở Tài chính chuyển cho Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh quản lý để thực hiện cho vay theo quy định, trên cơ sở danh sách đề nghị của xã, phường; huyện, thành, thị và thẩm định của Sở Lao động TB &XH.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thành, thị xã, các xã, phường, thị trấn, các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại quyết định này.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Lao động TB &XH lập kế hoạch thực hiện chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý hàng năm.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động TB &XH cân đối nguồn và cấp phát, quản lý kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và quy định tại Quyết định này.

4. Ngân hàng chính sách Xã hội Nghệ An.

Cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vay vốn từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh để giải quyết việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai, trên cơ sở xác nhận của Sở Lao động TB &XH.

5. Các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các xã, phường, thị trấn.

Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện và xác nhận các đối tượng, ban cai nghiện, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp,... thuộc diện được hưởng chế độ chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý.

6. Các Trung tâm Giáo dục LĐXH, các Trung tâm và Trường dạy nghề.

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Lao động TB &XH có trách nhiệm thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Lao động TB &XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm và phòng, chống tội phạm của tỉnh và Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2007/QĐ-UBND về một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169