Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2000/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động 06 thanh niên Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 105/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 12/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG 06 THANH NIÊN  HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Quyết định số: 3435/QĐ-UB ngày 13/7/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thanh niên Hà Nội;
Xét đề nghị của Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thanh niên Hà Nội, gồm 5 chương và 38 điều.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hà Nội, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thành niên Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG 06 THANH NIÊN HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thanh niên Hà Nội (Sau đây được gọi là Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số: 3435/QĐ-UB ngày 13/7/2000 của UBND Thành phố Hà Nội là nơi chữa trị cắt cơn nghiện, tổ chức học tập, lao động, dạy nghề và hướng nghiệp đối với người nghiện ma túy hết nghiện được trở về với gia đình và xã hội, ổn định cuộc sống trở thành người cong dân có ích cho xã hội.

- Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thanh niên Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu được cấp kinh phí hoạt động sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước; Có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Hoạt động của Trung tâm tuân thủ các quy định, chế độ chính sách của Quy chế và Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 4: Trung tâm Giáo dục Lao động 06 Thanh niên Hà Nội là đơn vị trực thuộc Lực lượng thanh niên xung kích an ninh Thành phố, chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5: Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ:

5.1. Chức năng: Quản lý, chữa trị cắt cơn nghiện, tổ chức giáo dục dạy nghề và lao động sản xuất, nhằm mục đích chữa trị cho các đối tượng thanh thiếu niên nghiện hút ma túy hết nghiện được trở về với gia đình và xã hội, ổn định cuộc sống trở thành người công dân có ích cho xã hội.

5.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, quản lý, chữa trị cắt cơn nghiện, giáo dục cho đối tượng thanh thiếu niên của Thành phố Hà Nội bị nghiện ma túy đã được chữa trị và chưa được chữa trị cắt cơn nghiện (Gồm hai đối tượng: Bắc buộc và tự nguyện);

- Tổ chức học tập, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục hồi sức khỏe cho những người bị nghiện để đưa họ trở về với cuộc sống xã hội;

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài để đầu tư và xây dựng Trung tâm ngày càng hòan thiện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được thành phố giao;

Điều 6: Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội có trách nhiệm tổ chức nơi tiếp nhận đối tượng, nơi khám chữa bệnh, học tập, dạy nghề, lao động, nơi ăn ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, an toàn, nơi vui chơi giải trí lành mạnh cho người được đưa vào Trung tâm để cai nghiện.

Điều 7: Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng quản lý nghiệp vụ:

7.1. Ban Giám đốc gồm có:

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc.

7.2. Các phòng quản lý nghiệp vụ gồm có:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Kế hoạch dạy nghề và lao động sản xuất;

- Phòng Quản lý và giáo dục;

- Trạm Y tế chăm sóc sức khỏe;

- Phòng Bảo vệ.

Tùy theo quy mô tổ chức và số lượng người được đưa vào Trung tâm, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định số lượng các phòng cần thiết cho phù hợp với hoạt động của Trung tâm.

Điều 8: Biên chế cán bộ, nhân viên, nhân viên hợp đồng của Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội nằm trong tổng biên chế và quỹ tiền lương chi phí hành chính của Lực lượng TNXKAN Thành phố, được bố trí bảo đảm đủ nhân lực như một cơ sở chữa bệnh theo đúng tỷ lệ đã được Nhà nước quy định.

Điều 9: Giám đốc Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Bí thư Thành đoàn Hà Nội và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Trung tâm do Bí thư Thành đoàn Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố.

Các Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi đã xin ý kiến chấp thuận của Chỉ huy trưởng lực lượng TNXKAN Thành phố và Ban Tổ chức Thành đoàn Hà Nội theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành đoàn Hà Nội.

Điều 10: Giám đốc Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Trung tâm; Các Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 11: Khi có tình hình phức tạp về y tế, an ninh trật tự mà Trung tâm không bảo đảm được thì Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố báo cáo Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an cấp thành phố có trách nhiệm cử cán bộ, chiến sỹ của ngành mình tăng cường, hỗ trợ, phối hợp trong việc bảo đảm an ninh trật tự và chữa bệnh, điều trị tại Trung tâm.

Trong thời gian công tác tại Trung tâm các cán bộ, chiến sĩ của ngành Y tế, Công an làm việc theo sự phân công và điều hành của Giám đốc Trung tâm.

Cán bộ, nhân viên của Trung tâm và các cán bộ của các ngành khác biệt phái công tác tại Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp nguy hiểm theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 12: Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động của Trung tâm bao gồm:

- Kinh phí Nhà nước cấp theo quy định;

- Kinh phí của địa phương hỗ trợ;

- Một phần kết quả lao động sản xuất của người được đưa vào cơ sở chữa bệnh;

- Đóng góp của gia đình người được đưa vào cơ sở chữa bệnh;

- Sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội ở trong nước và các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Chương 3:

QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CHỮA BỆNH VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Ở TẠI TRUNG TÂM

Điều 13: Đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội, gồm:

- Thanh thiếu niên nghiện ma túy bị bắt buộc theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội đưa vào Trung tâm để cai nghiện và lao động (kể cả trường hợp dã cắt cơn phục hồi sức khỏe).

- Thanh thiếu niên đã được giáo dục, cai nghiện tại địa phương nhưng hoặc đã được đưa vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện, không có khả năng để cai nghiện tại nhà hoặc cai nghiện tại cộng đồng có đủ sức khỏe và tự nguyện vào Trung tâm để cai nghiện, học nghề và lao động sản xuất.

Điều 14: Hồ sơ để đưa thanh thiếu niên vào Trung tâm Giáo dục lao động 06 Thanh niên Hà Nội được lập thành 02 bộ, gồm:

- Sơ yếu lí lịch (Có dán ảnh 3x4) được địa phương xác nhận;

- Đối tượng có quyết định của UBND Thành phố đưa vào Trung tâm để cai nghiện và lao động; Hoặc đơn xin tự nguyện đến cai nghiện và lao động sản xuất tại Trung tâm;

- Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe hoặc hồ sơ bệnh án của người được đưa vào Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội;

- Hồ sơ theo quy dịnh, những tài liệu để quản lý đối tượng theo bàn giao cho Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội ngay khi bàn giao đối tượng để quản lý và theo dõi.

Điều 15: Khi tiếp nhận thanh thiếu niên đến cai nghiện học tập lao động, Trung tâm cử người tiếp nhận theo quy định.

- Việc tiếp nhận thanh thiếu niên đưa vào Trung tâm phải được lập thành biên bản, phải kiểm tra hồ sơ, chứng minh thư khi làm thủ tục tiếp nhận. Có biên bản bàn giao hồ sơ, tư trang .. có ký giao, nhận rõ ràng.

- Kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm tìm chất ma túy, phân loại để cai nghiện, học nghề, lao động sản xuất, những trường hợp mắc bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của Tủng tâm phải lập biện bản tại chỗ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Điều 16: Thời gian đối tượng vào Trung tâm cai nghiện và học tập, lao động là 12 tháng hoặc theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 17: Trường hợp thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm bỏ trốn, Ban Giám đốc Trung tâm phải lập biên bản, thông báo ngay cho gia đình và chính quyền địa phương nơi người đó cư trú và cơ quan Công an Thành phố biết. Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an và gia đình tổ chức đưa người đó trở lại Trung tâm để tiếp tục chữa bệnh, học tập và lao động.

Điều 18: Y tế của Trung tâm có trách nhiệm khám sức khỏe cho người mới đưa vào Trung tâm để xác định tình trạng sức khỏe, bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe phục vụ cho việc chữa bệnh, dạy nghề và phân công lao động. Giám đốc Sở Y tế Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo y tế của Trung tâm tổ chức điều trị cho những người được đưa vào Trung tâm để cai nghiện, học tập, lao động sản xuất. Ban Giám đốc Trung tâm căn cứ vào điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp, giới tính và thực tế lao động sản xuất của Trung tâm sắp xếp công việc phù hợp. Nếu người được đưa vào Trung tâm chưa có nghề nghiệp hoặc có nghề nghiệp nhưng không phù hợp thì có thể được học nghề.

Điều 19: Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức giáo dục pháp luật cho những thanh thiếu niên bị nghiện đang cai nghiện tại Trung tâm.

Điều 20: Hàng tháng, Ban Giám đốc Trung tâm nhận xét, đánh giá kết quả lao động, học tập của những thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm để theo dõi quá trình rèn luyện, tu dưỡng của người đó. Đối với thanh thiếu niên có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành quyết định việc giảm thời hạn bắt buộc ở Trung tâm xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc giảm thời hạn bắt buộc ở Trung tâm. Đối với thanh thiếu niên, không chấp hành quyết định, bỏ trốn hoặc có những hành vi vi phạm kỷ luật của Trung tâm mà chưa đến lúc truy cứu trách nhiệm hình sự thì Giám đốc Trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định biện pháp xử lý.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRUNG TÂM

Điều 21: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và nội quy của Trung tâm, chịu sự quản lý, giáo dục của Trung tâm tuân theo chế độ điều trị, chữa bệnh, học tập, dạy nghề và lao động do Trung tâm quy định (Riêng việc tổ chức dạy nghề và lao động phải tuân thủ theo Điều 6 và Điều 22 của Bộ Luật Lao động).

Điều 22: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm phải trả tiền ăn theo định mức do Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính – Vật giá Hà Nội quy định. Nhà nước hỗ trợ một phần cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn;

Điều 23: Thanh thiếu niên được tiếp nhận vào Trung tâm được đem theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu; được gặp thân nhân, được gửi thư hoặc nhắn tin cho gia đình, được nhận tiền, chăn màn, quần áo, thuốc chữa bệnh, đồ ăn và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu khác do thân nhân gửi tới; Được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, sinh hoạt tinh thần lành mạnh do Ban Giám đốc Trung tâm chữa bệnh tổ chức; được đọc sách, báo, nghe đài theo quy định của Giám đốc Trung tâm.

Điều 24: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm được trang bị bảo hộ lao động, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động và áp dụng chế độ về thời gian làm việc theo quy định của pháp luật lao động; Được hưởng tiền công lao động theo định mức lao động và kết quả công việc hoàn thành. Tiền công lao động được dùng để trang trải chi phí ăn uống, sinh hoạt theo quy định của Nhà nước, sau khi trừ các khoản nói trên, số tiền còn lại (nếu có) Trung tâm gửi tiết kiệm cho người có số tiền đó.

Thanh thiếu niên ở Trung tâm được nghỉ lao động vào các ngày thứ 7, ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày tết.

Điều 25: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm được trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh, tiền học nghề, tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết theo định mức do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính – Vật giá quy định.

Điều 26: Người được đưa vào Trung tâm được đề đạt nguyện vọng hoặc kiến nghị của mình với Ban Giám đốc về quản lý, chữa bệnh học tập và lao động tại Trung tâm; có quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, vi phạm pháp luật và các quy định của Quy chế này.

Điều 27: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm khi đã chấp hành xong quyết định có nghĩa vụ và quyền lợi sau:

- Phải trả lại những vật dụng, trang thiết bị lao động và bảo hộ lao động đã được cho mượn, trường hợp làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;

- Được cấp giấy chứng nhận hết thời hạn chữa bệnh, học tập và lao động;

- Được cấp giấy chứng nhận học nghề (nếu có);

- Được nhận tiền tiét kiệm của mình (nếu có);

- Những trường hợp khó khăn được trợ cấp tiền ăn dưỡng, tiền tàu xe để trở về nơi cư trú.

Điều 28: Trường hợp bố, mẹ (cả bên vợ và bên chồng), vợ hoặc chồng, con của người đang cai nghiện tại Trung tâm bị chết khi có đơn đề nghị của gia đình được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú xác nhận thì Ban Giám đốc Trung tâm có thể xét cho phép người đó về nhà chịu tang không quá 3 ngày (không tính ngày đi đường)/

Điều 29: Thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm nếu bị các bệnh lý khác phải điều trị thì được tạm hoãn bắt buộc chữa bệnh, học tập và lao động, cho về địa phương nơi cư trú, giao cho gia đình hoặc chính quyền quản lý. Thời gian này không được tính là thời gian chấp hành quyết định. Khi hết thời gian tạm hoãn thì người đó được triệu tập đến Trung tâm để tiếp tục chữa bệnh, học tập và lao động.

Trong thời gian được tạm hoãn, nếu người đó có tiến bộ, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương thì có thể được miễn không phải chấp hành quyết định tập trung.

Điều 30: Trường hợp người được đưa vào Trung tâm bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm thì được Trung tâm chuyển tới bệnh viện của Nhà nước để chữa trị. Thời gian điều trị được tính vào thời gian chấp hành quyết định.

Chi phí y tế trong thời gian nằm viện do bản thân người đó trả. Đối với những người vì điều kiện, hoàn cảnh khó khăn không trả được, nếu có đơn đề nghị thì Ban Giám đốc Trung tâm có thể thanh toán chi phí y tế với bệnh viện. Mức và nguồn thanh toán theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 31: Trong thời gian đang chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm, nếu người được đưa vào Trung tâm bị chết thì Ban Giám đốc Trung tâm phải báo ngay cho cơ quan điều tra. Viện Kiểm sát gần nhất đến lập biên bản xác nhận nguyên nhân chết, có chứng kiến của người làm chứng và có thể trưng cầu giám định pháp y của thành phố đến giám định xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời thông báo cho thân nhân người chết biết để mai táng. Trong trường hợp người chết không có ai là thân nhân hoặc thân nhân không đến kịp, hoặc chết do tai nạn lao động thì Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức mai táng, chi phí mai táng do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Trường hợp thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm bị thương do tai nạn lao động thì Trung tâm phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế từ sơ cứu cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, cho người bị tai nạn lao động.

Điều 32: Trong thời gian cai nghiện, học tập, lao động sản xuất tại Trung tâm, nếu người được đưa vào Trung tâm vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp thanh thiếu niên được đưa vào Trung tâm có tiến bộ hoặc có thành tích thì được động viên, khen thưởng kịp thời.

Chương 5:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ TRUNG TÂM 06 THANH NIÊN HÀ NỘI

Điều 33: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Quản lý Nhà nước hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được thành phố giao coi Trung tâm như một Cơ sở chữa bệnh theo đúng Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ.

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động của Trung tâm theo chức năng của Sở.

Điều 34: Sở Y tế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc điều trị cai nghiện ma túy, chữa bệnh cho các đối tượng vào cai nghiện trong Trung tâm;

- Cử cán bộ, nhân viên của ngành tham gia chữa bệnh cho người được đưa vào Trung tâm cai nghiện theo đề nghị của Thành đoàn Hà Nội.

- Quy định chế độ điều trị, cai nghiện ma túy, chữa bệnh xã hội cho người được đưa vào Trung tâm cai nghiện;

- Nghiên cứu, xác định các loại thuốc và phương pháp chữa bệnh.

Điều 35: Công an Thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cơ quan Công an các quận, huyện phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trong việc thu thập tài liệu để lập hồ sơ đưa thanh thiếu niên bị nghiện ma túy vào Trung tâm.

- Cử cán bộ, chiến sĩ của ngành tham gia bảo vệ Trung tâm theo đề nghị của Thành đoàn Hà Nội và Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố;

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm;

- Phối hợp kiểm tra việc tổ chức bảo vệ của Trung tâm;

Điều 36: Sở Tài chính – Vật giá có trách nhiệm:

- Quy định và hướng dẫn chế độ, cấp phát kinh phí đầy đủ và kịp thời cho Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội hoạt động theo quy định của Nhà nước và kế hoạch đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt;

- Tiến hành kiểm tra việc sử dụng kinh phí của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 37: Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn có trách nhiệm:

- Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố và các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan giúp Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Thành phố giao tại địa phương mình quản lý; Giữ gìn an ninh an toàn trật tự nơi Trung tâm ở và lao động sản xuất.

Điều 38: Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá Hà Nội, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXKAN Thành phố, Giám đốc Trung tâm 06 Thanh niên Hà Nội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thành đoàn Hà Nội triển khai thực hiện Quy chế này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2000/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động 06 thanh niên Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12