Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1045/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 24/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1440/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1471/QĐ-UBND.HC ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Cổng thông tin tỉnh (đăng công báo).
- Lưu: VT, NC/VX.Hung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1045/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao động là công dân nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là lao động nước ngoài).

2. Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp.

1. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời, nâng cao trách nhiệm, giải quyết nhanh, đúng quy định các vấn đề có liên quan đến lao động là người nước ngoài.

2. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp.

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tư pháp; khám sức khỏe và những nội dung khác có liên quan đến quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài; hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho các tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp, cá nhân và lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, thông báo bằng văn bản từng vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài đối với người sử dụng lao động theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

4. Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ các trường hợp đã ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh)..

Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2, điều 17, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/ 2013 của Chính phủ.

7. Đề nghị cơ quan Công an trục xuất đối với những trường hợp lao động nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp không có giấy phép lao động.

8. Chế độ báo cáo:

a. Trước ngày 05 hàng tháng thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

b. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 7 hàng năm và trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, thông báo bằng văn bản từng vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài đối với người sử dụng lao động theo quy định; đồng thời gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, theo dõi.

3. Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Công an tỉnh.

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài.

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; thực hiện cấp thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Xử lý theo đúng pháp luật đối với tổ chức và cá nhân người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài làm việc, cư trú tại địa phương.

4. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh những trường hợp lao động nước ngoài phải làm phiếu lý lịch tư pháp để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

5. Trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Đồng Tháp không có giấy phép lao động khi nhận được đề nghị từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng phải đảm bảo thời gian khi tiếp nhận hồ sơ trục xuất theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ ngày 05 hàng tháng trao đổi thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về danh sách lao động nước ngoài được cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Sở Tư pháp.

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

2. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, phổ biến và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài.

4. Định kỳ 06 tháng trước ngày 15 tháng 7 hàng năm và trước ngày 15 tháng 01 năm sau tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 9. Sở Ngoại vụ.

1. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấp giấy phép lao động.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, hỗ trợ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn tình nguyện viên người nước ngoài khi làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Định kỳ 03 tháng/01 lần cung cấp danh sách các cá nhân, Tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn các tổ chức và cá nhân liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều 10. Sở Y tế.

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thủ tục công bố cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài, để cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Y tế.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định, đình chỉ hoạt động khám sức khỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe cho lao động nước ngoài không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý lao động người nước ngoài hoạt động y, dược trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Công Thương.

1. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh có sử dụng lao động là người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1. Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu quy định của pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài.

2. Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài để theo dõi, quản lý (03 tháng/1 lần).

Điều 13. Cục Thuế tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động nhưng không có giấy phép lao động.

Điều 14. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp.

Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành liên quan thực hiện việc quản lý, rà soát lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Người sử dụng lao động.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

Điều 17. Chủ đầu tư.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

Điều 18. Người lao động nước ngoài.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành. Trường hợp vi phạm pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Giải quyết khiếu nại tố cáo.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc đơn gửi đến cơ quan nào, cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; văn bản giải quyết, trả lời được gửi cho các ngành liên quan biết, theo dõi.

Điều 21. Điều khoản thi hành.

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức, triển khai thực hiện quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn quản lý.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện quy chế này; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1045/QĐ-UBND.HC ngày 24/10/2014 Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87