Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Số hiệu: 10/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2014/QĐ-UBND NGÀY 11/3/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp &PTNT Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp &PTNT tại Tờ trình số 46 /TTr- SNN&PTNT ngày 16/02/2017, kèm báo cáo kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật số 106/BC-STP ngày 22/02/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Sửa đổi cụm từ “ Chi cục Thú y” thành cụm từ “Chi cục Chăn nuôi và Thú y”, sửa đổi cụm từ “Trạm Thú y” thành cụm từ “Trạm Chăn nuôi và Thú y” trong toàn bộ nội dung Quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung Điều 4. Đối tượng tuyển chọn như sau: Điều 4. Đối tượng tuyển chọn: Là người có bằng chuyên môn ngành thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên, có đủ điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã như sau:

3.1. Bỏ Khoản 1.

3.2. Khoản 2. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Trình độ đào tạo: Có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản;

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan;

+ Nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý;

+ Có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý;

+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thú y;

+ Có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện quy định pháp luật về thú y;

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 của Điều 6. Quy trình tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã như sau:

b) Trường hợp có nhiều người đủ tiêu chuẩn theo quy định thì ưu tiên lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Người có trình độ cao hơn về chuyên môn. Trong trường hợp có nhiều người cùng trình độ chuyên môn thì lấy người có điểm trung bình chung học tập cao hơn, nếu điểm trung bình chung học tập bằng nhau thì lấy người có điểm trung bình chung tốt nghiệp cao hơn.

- Người có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Thương binh.

- Người hưởng chính sách như thương binh.

- Con liệt sĩ.

- Con thương binh.

- Con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Người dân tộc ít người.

- Người thuộc hộ nghèo.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng tuyển chọn lập biên bản, danh sách và hồ sơ những người được tuyển chọn gửi Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

5. Bổ sung thêm Điểm d Khoản 3 của Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan như sau:

d, Giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ với người lao động để đảm nhận công việc của nhân viên thú y cấp xã trong các trường hợp sau:

- Tạm thời thay thế nhân viên thú y cấp xã nghỉ hưu; nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian chờ tuyển mới nhân viên thú y cấp xã.

- Tạm thời thay thế nhân viên thú y cấp xã nghỉ chế độ thai sản; nghỉ điều trị bệnh dài ngày hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và nhân viên thú y cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPCT, CPVP;
- Các Sở, ban, ngành.đoàn thể tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, TT Công báo;
- Như Điều 2;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, NN3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105