Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 09/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 27/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP , ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
Được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 36/HĐND-VP, ngày 18/5/2010 về việc quy định chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế các quy định liên quan đến cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm tại các Quyết định sau:

1. Quyết định số 79/2004/QĐ.UBNDT, ngày 09/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm thuộc tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 38/2005/QĐ.UBNDT, ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 79/2004/QĐ.UBNDT, ngày 09/09/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 23/2006/QĐ-UBT , ngày 01/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/2004/QĐ.UBNDT, ngày 09/9/2004 và Quyết định số 38/2005/QĐ.UBNDT, ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

4. Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND , ngày 08/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- BCĐ Tây Nam Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY ĐỊNH

VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND, ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm nêu tại Điều 1 Quy định này bao gồm:

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm.

3. Lực lượng Công an viên ở xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP , ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Chương II

SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH

Điều 3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

1. Đối với xã, phường, thị trấn loại III: Bố trí không quá 19 người, gồm có các chức danh sau:

a) Khối Đảng:

- Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy (do Bí thư Đảng uỷ kiêm nhiệm).

- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ (do Bí thư Đảng uỷ kiêm nhiệm).

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy (do Phó Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm).

- Cán bộ Tổ chức Đảng ủy.

- Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy.p

- Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

b) Khối đoàn thể:

- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ.

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân).

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

c) Khối chuyên môn:

- Phó Trưởng Công an.

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi.

- Cán bộ Nội vụ - Công đoàn - Dân tộc.

- Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

- Cán bộ Xóa đói giảm nghèo.

- Cán bộ Quản lý Nhà văn hóa - Đài truyền thanh.

2. Đối với xã, phường, thị trấn loại II: Bố trí không quá 20 người, bao gồm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này và 01 chức danh Phó Trưởng Công an.

3. Đối với xã, phường, thị trấn loại I: Bố trí không quá 22 người, bao gồm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này và 03 chức danh sau:

a) Phó Trưởng Công an.

b) Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

c) Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm

Mỗi ấp, khóm bố trí không quá 07 người, gồm có các chức danh sau:

a) Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân ấp, khóm.

b) Phó Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm phụ trách công tác Dân vận và Công an viên (đối với ấp, khóm chưa có lực lượng công an chính quy).

c) Cán bộ phụ trách Quân sự.

d) Cán bộ phụ trách Hội Nông dân.

e) Cán bộ phụ trách Hội Phụ nữ.

g) Cán bộ phụ trách Đoàn Thanh niên.

h) Cán bộ phụ trách Hội Cựu chiến binh.

Điều 5. Lực lượng Công an viên ở xã

Mỗi xã bố trí không quá 03 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã, cụ thể như sau:

1. Công an viên phụ trách thư ký.

2. Công an viên (không quá 02 người).

Chương III

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Điều 6. Chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số như sau:

a) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

TT

CHỨC DANH

Hệ số phụ cấp so với mức lương tối thiểu chung

I

Khối Đảng

 

1

Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ

1,00

2

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ

1,00

3

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

1,00

4

Cán bộ Tổ chức Đảng ủy

0,90

5

Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy

0,90

6

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

0,90

II

Khối Đoàn thể

 

7

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN

0,95

8

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

0,95

9

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0,95

10

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,95

11

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

0,95

12

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0,95

13

Chủ tịch Hội người Cao tuổi

0,95

III

Khối chuyên môn

 

14

Phó Trưởng Công an

0,95

15

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

0,95

16

Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi

0,95

17

Cán bộ Nội vụ - Công đoàn - Dân tộc

0,95

18

Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội

0,95

19

Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

0,90

20

Cán bộ Xoá đói giảm nghèo

0,90

21

Cán bộ Quản lý Nhà văn hoá - Đài Truyền thanh

0,90

b) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm:

STT

CHỨC DANH

Hệ số phụ cấp so với mức lương tối thiểu chung

1

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban nhân dân.

1,00

2

Phó Trưởng Ban nhân dân phụ trách công tác Dân vận - Công an viên.

0,90

3

Cán bộ phụ trách Quân sự.

0,40

4

Cán bộ phụ trách Hội Phụ nữ.

0,40

5

Cán bộ phụ trách Hội Nông dân.

0,40

6

Cán bộ phụ trách Hội Cựu chiến binh.

0,40

7

Cán bộ phụ trách Đoàn Thanh niên.

0,40

2. Phụ cấp kiêm nhiệm:

a) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà giảm được 01 người trong số lượng quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng.

b) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà giảm được 01 người trong số lượng quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 40% mức phụ cấp chức danh hiện hưởng.

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm mà giảm được 01 người trong số lượng quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 40% mức phụ cấp chức danh hiện hưởng.

d) Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

e) Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có).

Điều 7. Chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an viên ở xã

Lực lượng Công an viên ở xã nêu tại Điều 5 Quy định này được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số như sau:

STT

CHỨC DANH

Hệ số phụ cấp so với mức lương tối thiểu chung

1

Công an viên phụ trách thư ký

0,95

2

Công an viên

0,90

Điều 8. Chính sách bảo hiểm xã hội

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Chính sách bảo hiểm xã hội đối với lực lượng Công an xã thực hiện theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP , ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của Bộ ngành chức năng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy định này. Đồng thời phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tự nguyện đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm theo quy định.

2. Sở Tài chính cân đối kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm theo Quy định này và hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện Quy định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.771
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37