Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 08/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH NINH BÌNH LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Nội vụ;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
-
Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
-
Các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;
-
Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy;
-
Đảng ủy khối CQ tnh; Đảng ủy khối DN tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP1.VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TỈNH NINH BÌNH LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Quy định nâng bậc lương trước thời hạn tại Quy định này được áp dụng đối với:

- Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn), viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh Ninh Bình;

- Lao động hp đồng (lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; lao động hợp đồng là cán bộ y tế cơ sở làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ) được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.

b) Không áp dụng quy định nâng bậc lương trước thời hạn tại quy định này đối với cán bộ giữ chức danh lãnh đạo hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1 (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

a) Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không có sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; cá nhân được công nhận một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau:

- Huân chương các hạng;

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

- Danh hiệu vinh dự Nhà nước (Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Giấy khen của các Sở, ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; y ban nhân dân cấp huyện.

- Danh hiệu thi đua từ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên;

- Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kthuật được cấp bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

b) Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

2. Không thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức không đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thi hạn

1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Việc nâng lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất đến thành tích thấp hơn mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương. Thành tích để xem xét nâng bậc lương phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn mà cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện. Khi đã có quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn thì các thành tích công tác được khen thưởng trước đó không đưc tính vào thành tích được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các lần sau.

3. Không thực hiện nâng lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

4. Đảm bảo số người được nâng lương trước thời hạn không vượt quá chỉ tiêu quy định tại Quy định này.

5. Trường hp cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được lựa chọn thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất (nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc hoặc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu);

6. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thi hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định đđược nâng bậc lương thường xuyên. Trường hp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Chương 2.

CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, CẤP ĐỘ, ƯU TIÊN THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 4. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thi hạn

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng chỉ tiêu biên chế, lao động được giao.

2. Cách tính số người được nâng bậc lương trước thời hạn

a) Các cơ quan, đơn vị cứ trong mỗi 20 chỉ tiêu (không tính số biên chế dư ra dưới 20 người sau khi lấy tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 20), được xác định có 01 người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Nếu số người dư ra từ 15 đến 19 người được tính thêm 01 chỉ tiêu; nếu số người dư ra từ 14 người trở xuống thì được tính cho năm sau cộng vào sbiên chế của cơ quan, đơn vị để tính theo cơ chế 5%.

b) Các cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong biên chế trả lương dưới 20 người và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tính chỉ tiêu sngười được nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

- Các cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hp đồng trong biên chế trả lương từ 15 người đến 19 người, được tính 01 chỉ tiêu;

- Các cơ quan, đơn vị có tổng scán bộ, công chức, viên chức và lao động hp đồng trong biên chế trả lương từ 10 người đến 14 ngưi, thì cứ 02 năm liên tục được xét 01 lần và được tính 01 chỉ tiêu;

- Các cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong biên chế trả lương từ 09 người trở xuống, thì cứ 03 năm liên tục được xét 01 lần và được tính 01 chỉ tiêu.

Điều 5. Tiêu chuẩn, cấp độ xét nâng bậc lương trước thi hạn do lập thành tích xuất sắc

1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định nếu trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau:

a) Huân chương các hạng;

b) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

c) Danh hiệu vinh dự Nhà nước (Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú);

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Danh hiệu thi đua (Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh);

e) Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được cấp bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng so với thời gian quy định nếu trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng so với thời gian quy định nếu trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: Giấy khen của các Sở, ban, ngành; cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Điều 6. Ưu tiên trong bình xét nâng Iương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

1. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, sngười đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.

2. Trường hp có từ 02 người đạt tiêu chuẩn ngang nhau trở lên mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Người có tui đời cao hơn, nếu không nâng lương kỳ này thì không còn điều kiện để được nâng lương trước thời hạn (trừ trường hợp nếu nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu có lợi hơn);

b) Người chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

c) Người có thâm niên công tác nhiều hơn;

d) Người có đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt;

đ) Người có hệ số lương thấp hơn.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Quy trình thực hiện

1. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã căn cứ quy định này trao đổi, thống nhất với cấp ủy Đảng, Công đoàn cùng cấp, tổ chức bình chọn hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn mỗi năm chỉ thực hiện một lần (vào đầu tháng 2); nếu sau thời điểm này cơ quan, đơn vị không thực hiện hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính vào ch tiêu năm sau.

Các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan Đảng, đoàn thể có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn gửi về các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan Đảng, Đoàn thể trước ngày 10/02 hàng năm. Nếu quá thời hạn trên thì đơn vị đó coi như không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan Đảng, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức hội nghị bình chọn hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp quản lý, sử dụng đủ điều kiện nâng bậc lương trước thi hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này; đồng thời xem xét, hiệp y, quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định trước ngày 20/02 hàng năm.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ để hiệp y hoặc quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước theo phân cấp quản lý cán bộ. Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý (khối Nhà nước), Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02 hàng năm.

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý (khối Nhà nước) và của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể.

5. Việc ban hành Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích xuất sắc thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thi hạn

1. Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Danh sách trích ngang những người nâng lương trước thời hạn (theo mẫu).

3. Biên bản họp Hội nghị cơ quan, đơn vị, có xác nhận của Thủ trưng cơ quan, đại diện cấp ủy Đảng và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.

4. Bản sao văn bản công nhận hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền đi với từng cá nhân.

5. Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.

Điều 9. Thi gian áp dụng

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được áp dụng kể từ năm 2011 (chỉ tiêu năm 2011). Riêng đối với viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2011 - 2012 vẫn áp dụng thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn vào quý III năm 2012; kể từ năm 2013 trđi thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện thống nhất theo Quy định này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (đi với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước) và phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.214