Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/QĐ-UBDT năm 2013 về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc

Số hiệu: 03/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị đinh số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quc phòng hướng dẫn thực hiện mt số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-CCB ngày 08/11/2012 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc chuẩn y ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc đối với các ông có tên sau:

1. Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm y ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 7% phụ cp kiêm nhiệm.

2. Ông Phạm Hồng Nhung, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.

3. Ông Vũ Hữu Hoạt, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.

Điều 2. Thời gian hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trên kể từ ngày Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ký Quyết định chuẩn y (ngày 08/11/2012). Khi thôi làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc thì từ tháng tiếp theo thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

1. Mức phụ cấp kiêm nhiệm được tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Phụ cấp kiêm nhiệm được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng không dùng để tính đóng bảo him xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm do ngân sách nhà nước đảm bảo, được chi trong khoản kinh phí tự chủ của Văn phòng y ban Dân tộc hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan y ban Dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các TT, PCNUB;
-
Lưu Hồ sơ Cán bộ (3b);
-
Website UBDT;
-
Lưu: VT, TCCB (7b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/QĐ-UBDT năm 2013 về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224