Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 80/2006/NQ-HĐND12 quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 80/2006/NQ-HĐND12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lỳ Khai Phà
Ngày ban hành: 09/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2006/NQ-HĐND12

Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ; CÔNG AN VIÊN THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Sau khi xem xét Tờ trình số 653/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bí thư, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, nhân viên y tế bản;

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản (có văn bản chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 29/2004/NQ-HĐ12 ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII kỳ họp thứ 4.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và ngành, các cấp có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ; CÔNG AN VIÊN THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ BẢN
( Kèm theo Nghị quyết số: 80 /2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định cụ thể số lượng cán bộ không chuyên trách cho từng xã, phường, thị trấn và thôn, bản theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Khi bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố phải dựa trên nhu cầu cần thiết của từng địa phương.

- Cân đối khả năng ngân sách của địa phương để chi trả mức phụ cấp cho phù hợp.

B. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG:

Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố bao gồm:

1. Trưởng Ban tổ chức Đảng;

2. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng;

3. Trưởng Ban tuyên giáo;

4. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc;

5. Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

6. Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;

7. Phó Chủ tịch Hội nông dân;

8. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

9. Phó Trưởng Công an ( nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

10. Phó Chỉ huy quân sự;

11. 01 cán bộ Văn phòng Đảng ủy;

12. Cán bộ kế hoạch - giao thông - thủy lợi, nông - lâm nghiệp;

13. Cán bộ lao động - thương binh và xã hội;

14. Cán bộ dân số - gia đình và trẻ em;

15. Cán bộ làm thủ quỹ, văn thư, lưu trữ;

16. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh;

17. Cán bộ quản lý nhà văn hóa;

18.Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

19. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

20. Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố;

21. Trưởng thôn, bản, tổ dân phố;

22. Công an viên thôn, bản, tổ dân phố;

23. Nhân viên y tế bản.

C. MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG:

Đối tượng hưởng phụ cấp

Mức phụ cấp đang hưởng

( đ/người/ tháng)

Mức phụ cấp mới

(đ/người/tháng)

I. Cán bộ khối Đảng

 

 

1. Trưởng Ban tổ chức Đảng

150.000

175.000

2. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng.

150.000

175.000

3. Trưởng Ban tuyên giáo.

150.000

175.000

4. Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

100.000

120.000

II. Cán bộ khối chính quyền

 

 

1. Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy)

300.000

350.000

2. Phó chỉ huy trưởng quân sự.

300.000

350.000

3. Cán bộ kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông - lâm nghiệp.

300.000

350.000

4. Cán bộ lao động -thương binh và xã hội.

300.000

350.000

5.Cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em.

100.000

120.000

6. Thủ quĩ, văn thư, Lưu trữ.

100.000

120.000

III. Cán bộ khối đoàn thể

 

 

1. Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc.

150.000

175.000

2. Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

150.000

175.000

3. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

150.000

175.000

4. Phó Chủ tịch Hội Nông dân

150.000

175.000

5. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

150.000

175.000

6. Cán bộ phụ trách Đài Phát thanh

100.000

120.000

7. Cán bộ quản lý nhà văn hóa

100.000

120.000

8. Chủ tịch Hội người cao tuổi

100.000

175.000

9. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

100.000

175.000

IV. Cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố và nhân viên y tế bản

 

 

1. Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố.

100.000

150.000

2. Trưởng thôn, bản, tổ dân phố

100.000

150.000

3. Công an viên thôn, bản, tổ dân phố

100.000

120.000

4. Nhân viên y tế bản

80.000

120.000

D. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN VÀ THANH, QUYẾT TOÁN

- Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách xã, phường, thị trấn trên cơ sở định mức phân bổ do UBND tỉnh quyết định.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt và quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 80/2006/NQ-HĐND12 quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.421
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122