Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 67/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đinh Thanh Đồng
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 67/2006/NQ-HĐND

Tuy Hoà, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN MỨC PHỤ CẤP CHO TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở THÔN, BUÔN, KHU PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2118/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về mức phụ cấp cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu phố; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BPC ngày 30/11/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh là 100.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí chi trả được cân đối từ ngân sách xã, phường, thị trấn; những đơn vị nào có khó khăn thì ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ chi trả. Mức phụ cấp này được áp dụng từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/12/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Bộ TC, UBMTTQVN;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VKSND,TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Báo PY, Đài PTPY, TTTHVN tại PY;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về phê chuẩn mức phụ cấp cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.047

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!