Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 51/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Trương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 01/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NGHỈ VIỆC VÀ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 26/06/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 29/06/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 26/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi, cụ thể như sau:

a. Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

Cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi từ 01 đến 05 năm (nam từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi), nếu đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định. Nếu chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì áp dụng một trong hai hình thức sau:

+ Nghỉ hưởng nguyên lương cho đến tuổi hưu sẽ được giải quyết chế độ hưu trí.

+ Nghỉ hưởng một lần, mỗi năm công tác được hưởng một tháng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Ngoài chế độ hưu trí theo quy định như trên, cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi còn được hỗ trợ mỗi năm nghỉ trước tuổi hưu 1.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng.

b. Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, ấp:

- Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tự nguyện nghỉ công tác trong độ tuổi từ 55 đến 60 tuổi đối với nam và từ 50 đến 55 tuổi đối với nữ được hỗ trợ nghỉ việc một lần, cứ mỗi năm công tác được hưởng một tháng phụ cấp hiện hưởng và mỗi năm nghỉ việc trước tuổi hưu được hỗ trợ 1.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng.

- Cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu phố không quy định độ tuổi tự nguyện nghỉ công tác, được hỗ trợ nghỉ việc một lần, cứ mỗi năm công tác được hưởng một tháng phụ cấp hiện hưởng.

c. Trường hợp cá biệt: Tự nguyện nghỉ công tác dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ, nếu đủ điều kiện được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được giải quyết chế độ như mục a, b nêu trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229