Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 48/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020; Báo cáo thẩm tra số 149/BC-VHXH ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng áp dụng: các đối tượng sau đây tình nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh sẽ được hưởng chính sách thu hút:

Đối tượng thứ nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: Là những người có học hàm, học vị là Giáo sư, Phó Giáo sư; Bác sĩ nội trú, Bác sĩ có trình độ chuyên môn sau đại học (Tiến sĩ, Chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ) được đào tạo tại các trường: Đại học y Hà Nội, Đại học Y dược Huế, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Cần Thơ; có uy tín trong ngành Y, có kinh nghiệm công tác từ 10 năm trở lên;

a) Đối tượng thứ hai là Bác sĩ có trình độ sau đại học: (Tiến sĩ, Chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ) được đào tạo tại các trường: Đại học y Hà Nội, Đại học Y dược Huế, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Cần Thơ; có kinh nghiệm công tác từ 05 năm đến dưới 10 năm;

b) Đối tượng thứ ba là Bác sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường: Đại học y Hà Nội, Đại học y dược Huế, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Cần Thơ.

Đối với những Bác sĩ trước đây đã làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau đó chuyển công tác đến Bệnh viện khác của tỉnh, chuyển ra ngoài tỉnh hoặc các bệnh viện tư nhân, nay có nguyện vọng trở về tùy theo đơn vị tiếp nhận; Những Bác sĩ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh đã được hưởng chính sách tại Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026, những đối tượng này không thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Chế độ hỗ trợ một lần khi đến nhận việc:

a) Đối tượng thứ nhất:

- Giáo sư, Phó giáo sư; Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II: mức 350.000.000 đồng.

- Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sỹ: mức 300.000.000 đồng.

b) Đối tượng thứ hai:

- Bác sĩ có trình độ sau đại học: mức 250.000.000 đồng.

c) Đối tượng thứ ba:

- Bác sĩ thu hút về công tác tại y tế tuyến xã, phường, thị trấn: mức 200.000.000 đồng.

2.2. Chế độ hỗ trợ hàng tháng trong 02 năm đầu (áp dụng cho tất cả các đối tượng): Được hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Điều kiện hưởng chính sách:

­ Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

­ Còn trong độ tuổi lao động từ 05 năm trở lên và cam kết phục vụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ);

­ Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế…;

­ Đối với Bác sĩ phải chấp thuận công tác tại tuyến y tế xã, phường, thị trấn.

4. Nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của người được thu hút

­ Người được thu hút về công tác tại ngành y tế tỉnh có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn cam kết phục vụ; chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

­ Trong thời gian thực hiện cam kết nếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác hợp lý sẽ được xem xét giải quyết và cá nhân phải bồi hoàn lại 100% số tiền trợ cấp thu hút đã được hưởng.

­ Trong thời gian cam kết phục vụ mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan công tác trong thời gian 02 năm liên tiếp hoặc các trường hợp khác do lỗi chủ quan của người được thu hút thì phải bồi hoàn 100% số tiền trợ cấp thu hút đã nhận. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từ khi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định, ngành y tế sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101