Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND mức chi trả thù lao cho người đọc để kiểm tra báo chí lưu chiểu Điện Biên

Số hiệu: 33/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2020/NQ-HĐND

 Điện Biên, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO NGƯỜI ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU; THÙ LAO THẨM ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CHÍ LƯU CHIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;

Xét Tờ trình số 4515/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra các báo chí lưu chiểu và mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Cộng tác viên được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;

c) Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chi trả

1. Đối với công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, sau khi hoàn thành định mức được giao theo quy định mới được hưởng thù lao đọc, nghe, xem; thẩm định báo chí lưu chiểu.

2. Đối với cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng được áp dụng mức chi trả thù lao như trên.

Điều 3. Mức chi trả thù lao

1. Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là: 120.000 đồng (01 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.

2. Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 400.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).

3. Mức chi tổ chức họp Hội đồng thẩm định: Người chủ trì: 150.000đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự: 100.000đồng/người/cuộc họp.

Điều 4. Nguồn kinh phí, thời điểm áp dụng

1. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời điểm áp dụng: 01/01/2021.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân; các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 quy định về mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!