Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 193/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 193/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DẠY NGHỀ - TẠO VIỆC  LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10, ngày 30/7/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT, ngày 19/5/2005 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại tờ trình số 4157/TT-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

- Trợ giúp người tàn tật được học nghề và tạo việc làm bình đẳng như những người bình thường khác.

- Tạo cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người tàn tật tự tạo việc làm và làm việc phù hợp để ổn định cuộc sống.

- Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân giúp đỡ người tàn tật trong việc dạy nghề và tạo việc làm.

b) Chỉ tiêu:

Bình quân mỗi năm dạy nghề cho khoảng 600 đến 1200 người tàn tật và tạo việc làm, tự tạo việc làm cho khoảng 1300 đến 1500 người, đến năm 2010 có khoảng 5000 đến 6000 người tàn tật được học nghề, tạo việc làm, tự tạo việc làm phù hợp tại gia đình, các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Chính sách hỗ trợ về dạy nghề và tạo việc làm:

a) Hỗ trợ người tàn tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề.

- Được giảm 50% mức học phí đối với người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 31% đến 40%.

- Được miễn nộp học phí đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên.

- Người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ chính sách hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, nhưng chưa được hưởng lương, phụ cấp thường xuyên học nghề tại các cơ sở dạy nghề tập trung của tỉnh được trợ cấp 120.000đ/người/tháng. Tối đa không quá 12 tháng. Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.

- Người tàn tật được ưu tiên xét tuyển vào học nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh với các loại nghề phù hợp với dạng tật và sức khỏe. Được vay vốn ưu đãi để chi phí trong thời gian học nghề từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo, mức vay không quá 05 triệu đồng/người.

- Người tàn tật thuộc diện có công với cách mạng được hưởng các chế độ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BGD-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

b) Hỗ trợ người tàn tật về việc làm:

- Người tàn tật, gia đình có người tàn tật khi có phương án sản xuất kinh doanh được ưu tiên thuê hoặc cấp địa điểm, được vay vốn ưu đãi để tự tạo việc làm, mức tối đa là 20.000.000 đồng/người(hộ).

- Lao động là người tàn tật được các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp ưu tiên tiếp nhận tạo việc làm phù hợp với nghề nghiệp, sức khỏe và dạng tật.

c) Hỗ trợ cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật:

- Khuyến khích thành lập nhiều cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, được xét vay vốn ưu đãi và cấp vốn hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, tập huấn giáo viên....trên cơ sở dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức tối đa là 200 triệu đồng/dự án.

- Các cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật được ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất ở những địa điểm thuận lợi cho việc tổ chức dạy nghề cho người tàn tật. Được miễn các loại thuế theo quy định.

- Được giao quản lý, sự dụng các nguồn vốn do Nhà nước cấp, do tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước trợ giúp nhằm phục vụ lợi ích chung cho tập thể.

d) Hỗ trợ cơ sở tạo việc làm dành riêng cho người tàn tật:

- Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển nhiều cơ sở sản xuất, dịch vụ dành riêng cho người tàn tật; khi có dự án đổi mới, bổ sung trang thiết bị, mở rộng phát triển sản xuất, thu nhận thêm người tàn tật vào làm việc được xét vay vốn ưu đãi và cấp vốn hỗ trợ. Mức vay trên cơ sở dự án của đơn vị, được UBND tỉnh phê duyệt nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.

- Được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi để lập cơ sở sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ đầu tư kỹ thuật, đổi mới công nghệ, được miễn giảm thuế theo quy định; được giao quản lý và sử dụng các tài sản của Nhà nước gồm cả các nguồn vốn do Nhà nước đầu tư, nguồn do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trợ giúp theo đúng nội dung, mục đích.

e) Hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, cơ sở tạo việc làm có lao động là người tàn tật.

- Các cơ sở dạy nghề có lớp dạy nghề cho người tàn tật được vay vốn với lãi xuất ưu đãi để mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Mức vay trên cơ sở dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tối đa là 200 triệu đồng/dự án.

- Các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh, các làng nghề tổ chức dạy nghề kèm cặp, truyền nghề ngay tại cơ sở sản xuất của mình cho người tàn tật thì được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật và được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề. Mức hỗ trợ từ 150.000đ đến 200.000đ/người/tháng, tối đa không quá 12 tháng.

- Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận người tàn tật vượt mức quy định (từ 2-3% trên tổng số lao động của doanh nghiệp) thì được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. Nếu có dự án phát triển việc làm mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, tiếp nhận thêm người tàn tật vào làm việc được xét vay vốn ưu đãi. Mức vay trên cơ sở dự án sản xuất kinh doanh, số lượng người tàn tật làm việc tại cơ sở được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án.

3. Thành lập Quỹ dạy nghề - tạo việc làm dành cho người tàn tật:

Thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật.

Bao gồm các nguồn sau:

- Hàng năm tùy thuộc vào nguồn thu, tỉnh trích ngân sách lập Quỹ.

- Khoản đóng góp hàng quý, hàng năm của các doanh nghiệp, đơn vị không nhận đủ số lao động tàn tật vào làm việc

- Nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 về việc thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80