Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2021 số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Cà Mau

Số hiệu: 15/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ BIÊN CHẾ CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA TỈNH CÀ MAU NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019);

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 6710/BNV-TCBC ngày 20 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Cà Mau năm 2021 và Công văn số 463/BNV-TCBC ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Cà Mau năm 2021;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021 (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 17 đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021.

1. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và dự phòng năm 2021 là 20.211 người (giảm 504 người so với năm 2020). Trong đó:

a) Cấp tỉnh: 6.201 người;

b) Cấp huyện: 13.871 người;

c) Dự phòng: 139 người.

(Kèm theo Danh sách giao số lượng người làm việc năm 2021)

2. Giao 181 biên chế cho các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật.

(Kèm theo Danh sách giao biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2021)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong trường hợp phát sinh thêm số lượng người làm việc phải sử dụng số dự phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

DANH SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên đơn vị

Giao số lượng người làm việc năm 2021

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 Tổng cộng

20.211

 

I

 Cấp tỉnh

6.201

 

1

 Sở Nội vụ

15

Bổ sung 01

2

 Sở Tư pháp

25

 

3

 Sở Công Thương

15

Bổ sung 01

4

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

776

 

5

 Sở Thông tin và Truyền thông

18

 

6

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

106

 

7

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

151

 

8

 Sở Khoa học và Công nghệ

17

 

9

 Sở Giáo dục và Đào tạo

2.385

 

10

 Sở Y tế

2.259

Giảm 158

11

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

50

 

12

 Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau

36

 

13

 Báo ảnh Đất Mũi

 

Giảm 24

14

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

75

 

15

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

125

 

16

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

 

Giảm 66

17

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

83

 

18

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

65

 

II

 Các huyện, thành phố Cà Mau

13.871

 

1

 Huyện Cái Nước

1.790

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

1.749

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

15

 

 

 Sự nghiệp khác

26

 

2

 Huyện Đầm Dơi

2.003

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

1.964

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

17

 

 

 Sự nghiệp khác

22

 

3

 Huyện Năm Căn

841

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

797

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

17

 

 

 Sự nghiệp khác

27

 

4

 Huyện Ngọc Hiển

739

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

707

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

8

 

 

 Sự nghiệp khác

24

 

5

 Huyện Phú Tân

1.193

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

1.156

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

14

 

 

 Sự nghiệp khác

23

 

6

 Huyện Thới Bình

1.678

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

1.635

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

14

 

 

 Sự nghiệp khác

29

 

7

 Huyện Trần Văn Thời

2.199

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

2.158

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

12

 

 

 Sự nghiệp khác

29

 

8

 Huyện U Minh

1.143

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

1.108

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

9

 

 

 Sự nghiệp khác

26

 

9

 Thành phố Cà Mau

2.285

 

 

 Sự nghiệp giáo dục

2.234

 

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

11

 

 

 Sự nghiệp khác

40

 

III

 Biên chế dự phòng

139

 

 

DANH SÁCH

GIAO BIÊN CHẾ CHO CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên đơn vị

Giao biên chế của hội năm 2021

 

 

(1)

(2)

(3)

 

I

CẤP TỈNH

90

 

1

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

11

 

2

Hội Đông y tỉnh

10

 

3

Hội Nhà báo tỉnh

9

 

4

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

16

 

5

Liên minh Hợp tác xã

 

 

-

Liên minh Hợp tác xã

14

 

-

Trung tâm Dịch vụ hợp tác xã Doanh nghiệp vừa và nhỏ

6

 

6

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật

10

 

7

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

14

 

II

CẤP HUYỆN

91

 

1

 Huyện Cái Nước

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

2

 Huyện Đầm Dơi

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

3

 Huyện Năm Căn

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

4

 Huyện Ngọc Hiển

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

5

 Huyện Phú Tân

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

6

 Huyện Thới Bình

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

7

 Huyện Trần Văn Thời

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

8

 Huyện U Minh

10

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

5

 

9

 Thành phố Cà Mau

11

 

-

Hội Chữ thập đỏ

5

 

-

Hội Đông y

6

 

 

Tổng cộng

181

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/03/2021 phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214