Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND về tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 14/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 17/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC BỐ TRÍ VÀ TRỢ CẤP CHO CÔNG AN VIÊN TẠI 5 THỊ TRẤN VÀ KHU PHỐ THUỘC 5 THỊ TRẤN CỦA HUYỆN LONG ĐIỀN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ VÀ HUYỆN CHÂU ĐỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 05 thị trấn và khu phố thuộc 05 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-BPC ngày 11/7/2014 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức, cụ thể như sau:

- Huyện Long Điền.

+ Thị trấn Long Điền: Công an viên thường trực tại thị trấn: 03 người; Công an viên phụ trách khu phố: 09 người.

+ Thị trấn Long Hải: Công an viên thường trực tại thị trấn: 03 người; Công an viên phụ trách khu phố: 13 người.

- Huyện Đất Đỏ.

+ Thị trấn Đất Đỏ: Công an viên thường trực tại thị trấn: 03 người; Công an viên phụ trách khu phố: 05 người.

+ Thị trấn Phước Hải: Công an viên thường trực tại thị trấn: 03 người; Công an viên phụ trách khu phố: 06 người.

- Huyện Châu Đức.

+ Thị trấn Ngãi Giao: Công an viên thường trực tại thị trấn: 01 người; Công an viên phụ trách khu phố: 04 người.

Tổng cộng: 50 người (13 Công an viên thường trực thị trấn, 37 Công an viên phụ trách khu phố).

* Thời hạn bố trí sử dụng lực lượng trên: đến hết năm 2018.

* Về mức trợ cấp:

- Đối với Công an viên thường trực tại thị trấn: 1,86 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Đối với Công an viên phụ trách khu phố: 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Ngoài mức trợ cấp trên, Công an viên tại thị trấn và khu phố thuộc thị trấn còn được hưởng các chế độ khác theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và các quy định của UBND tỉnh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh.

* Công an viên được bố trí ở thị trấn và khu phố thuộc thị trấn không được hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác ở xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Thời gian được hưởng: Từ ngày 01/6/2013 (Thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó không tính số biên chế và kinh phí đối với lực lượng trên).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện cụ thể.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 17/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Công an (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr.HĐND và UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo & Tin học tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Lưu VT/10.7.2014/T2

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND về tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125