Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 114/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 114/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Ngọc Hân
Ngày ban hành: 20/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2008/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư số 02/2007/TTLB-BCA-BTC-BLĐTBXH ngày 01/3/2007 của Liên bộ: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -TBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ;

Sau khi xem xét tờ trình số 82 /TTr-UBND ngày 13/11/2008 của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản; Báo cáo thẩm tra số 294/ HĐND-PC ngày 12/12/2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố: Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương với phụ cấp của trưởng thôn (Mức phụ cấp của trưởng thôn hiện tại là: 190.000đ/người/tháng).

- Phó Trưởng ban, Uỷ viên là các Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố: Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương với phụ cấp của Công an viên (Mức phụ cấp của Công an viên hiện tại là 165.000 đồng/người/tháng)

- Tổ phó, Tổ viên tổ Bảo vệ dân phố: Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% phụ cấp Công an viên.

2. Phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự:

- Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản (là Công an viên) hưởng phụ cấp Công an viên theo qui định của HĐND tỉnh, với mức hiện tại là 165.000 đồng/người/ tháng.

- Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn, bản: được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 50% phụ cấp Công an viên.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

4. Mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự thôn bản được điều chỉnh tương ứng với việc điều chỉnh mức phụ cấp của Trưởng thôn, Công an viên.

5. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố và bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản được cân đối vào dự toán chi ngân sách hàng năm của các xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh, căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- TT Tỉnh uỷ,TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 114/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.748
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7