Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 11/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 17/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRONG TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa IX);

Xét Tờ trình số 1913/TTr-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp (gọi chung là xã) trong tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Những người trong tỉnh, ngoài tỉnh có bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và quyết định phân công về công tác tại xã phù hợp với ngành nghề và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng

a) Đối tượng áp dụng

Những người trong tỉnh, ngoài tỉnh có bằng đại học thuộc các ngành: Nông nghiệp, địa chính, xây dựng, tài chính - kế toán, quản trị - kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, kinh tế nông nghiệp, môi trường, văn hóa, hành chính được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và quyết định phân công về công tác tại xã.

b) Đối tượng không áp dụng

- Công chức thuộc ngành giáo dục - đào tạo, y tế, khuyến nông, khuyến ngư do ngành dọc quản lý đang công tác tại xã;

- Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn ở xã được điều chỉnh bởi Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Cán bộ hiện công tác ở xã có bằng cử nhân chính trị.

3. Về điều kiện tiếp nhận, số lượng, quy trình và thẩm quyền tiếp nhận giao UBND tỉnh quy định cụ thể.

4. Về chế độ trợ cấp

Những người có bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận và phân công về công tác tại xã được hưởng trợ cấp như sau:

- Được hưởng khoản trợ cấp ban đầu là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) và được hưởng mức trợ cấp hàng tháng tương đương với hệ số lương 2,34 nhân với mức lương tối thiểu hiện hành;

- Cứ sau 03 năm công tác, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nâng mức trợ cấp hàng tháng tương đương với hệ số lương liền kề của ngạch chuyên viên nhân với mức lương tối thiểu hiện hành;

5. Về quyền lợi

- Kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân công công tác tại xã, những người có bằng đại học được hưởng mọi quyền lợi như cán bộ, công chức tại xã (trừ phần Bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước trích nộp theo quy định đối với trường hợp chưa được tuyển dụng vào các chức danh theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn);

- Quá trình công tác nếu có thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xem xét, tuyển dụng vào các chức danh chuyên môn hay cơ cấu các chức danh cán bộ chuyên trách theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; có thời gian công tác tại xã từ 01 năm trở lên nếu được cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét, tuyển dụng vào biên chế cơ quan Nhà nước thì không phải trải qua thời gian tập sự.

6. Về nghĩa vụ

- Những người có bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân công về công tác tại xã phải chấp hành sự phân công của Lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý;

- Trong 5 năm đầu, người có bằng đại học có nghĩa vụ nghiên cứu, xây dựng hoặc ứng dụng một số đề tài về kinh tế - xã hội ở xã và tổ chức thực hiện có hiệu quả;

- Làm tham mưu, tư vấn… cho Lãnh đạo xã về những vấn đề có tính thiết thực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

7. Về khen thưởng và bồi thường kinh phí

- Những người có bằng đại học xây dựng hoặc ứng dụng một số đề tài; mỗi đề tài khi được cơ quan có thẩm quyền đánh giá ứng dụng có hiệu quả tại địa phương, thì được xem xét, khen thưởng theo quy định;

- Trường hợp tự ý bỏ việc (trong thời hạn 5 năm đầu) hoặc không hoàn thành nhiệm vụ bị cơ quan có thẩm quyền buộc thôi việc thì phải bồi thường toàn bộ số tiền trợ cấp ban đầu 5.000.000 đồng.

8. Về nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh chi trả trợ cấp ban đầu 5.000.000 đồng; ngân sách xã và Hợp tác xã chi trả trợ cấp hàng tháng theo dự toán ngân sách xã được phân bổ và cân đối của Hợp tác xã hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142