Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND8 về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 08/2012/NQ-HĐND8 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Vũ Minh Sang
Ngày ban hành: 18/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1679/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương như sau:

1. Hỗ trợ nhân viên chuyên trách dinh dưỡng cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; nhân viên chuyên trách cộng đồng, cộng tác viên dinh dưỡng khu phố, ấp 50.000 đồng/người/tháng. Riêng nhân viên chuyên trách dinh dưỡng tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm 100.000 đồng/người/tháng.

2. Hỗ trợ Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

a) Thầy thuốc Ưu tú: 0,4 lần mức lương tối thiểu chung/người/tháng, kể cả Thầy thuốc Ưu tú đã nghỉ hưu.

b) Thầy thuốc Nhân dân: 0,6 lần mức lương tối thiểu chung/người/tháng, kể cả Thầy thuốc Nhân dân đã nghỉ hưu.

3. Hỗ trợ tiền trang phục chuyên môn y tế: 300.000 đồng/2 bộ/người/năm. Nguồn kinh phí được cân đối từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

4. Bác sĩ đã nghỉ hưu do yêu cầu công tác và căn cứ vào năng lực được hợp đồng làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn: 4.000.000 đồng/người/tháng.

5. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế nhân kỷ niệm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2” hàng năm: 200.000 đồng/người.

6. Trợ cấp nhân viên y tế khu phố, ấp hàng tháng như sau:

a) Trợ cấp nhân viên y tế khu phố của các phường, thị trấn: 0,25 lần mức lương tối thiểu chung.

b) Nhân viên y tế ấp thuộc 29 xã khó khăn (theo quy định của Trung ương và của Tỉnh) được trợ cấp thêm 0,1 lần mức lương tối thiểu chung ngoài mức phụ cấp được hưởng hàng tháng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này bãi bỏ các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII về mức phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương;

2. Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND8 về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.902
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33