Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT 2023 hỗ trợ đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng do giảm đơn hàng

Số hiệu: 06/NQ-ĐCT Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

03 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng

Đây là nội dung tại Nghị quyết 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, có 3 nhóm lao động nhận hỗ trợ với mức như sau:

- 01 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc

NLĐ là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ HĐLĐ bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- 02 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

NLĐ là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

- 03 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

NLĐ là đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-ĐCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM THỜI GIAN LÀM VIỆC, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO DOANH NGHIỆP BỊ CẮT, GIẢM ĐƠN HÀNG

Từ tháng 9 năm 2022 đến nay xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình họ.

Trước tình hình trên, thực hiện Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động, căn cứ Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện.

b) Đưa ra các tiêu chí, điều kiện để đoàn viên công đoàn, người lao động thuận lợi tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn.

c) Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền.

d) Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Nghị quyết này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

đ) Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

e) Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này nhưng đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các cấp công đoàn trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực với mức thấp hơn theo Nghị quyết này thì được hưởng tiếp phần chênh lệnh giữa 02 chính sách hỗ trợ.

g) Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

g) Người lao động không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

h) Kinh phí thực hiện hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động được chi từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên cơ sở như sau:

- Giao công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chi từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có; trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn thì Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện cấp bù cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có số dư quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp 2 và cấp 3 đến thời điểm chi hỗ trợ dưới 15 tỷ đồng, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét hỗ trợ.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc

Người lao động là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Người lao động là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 được hỗ trợ một lần với mức 2.000.000 đồng/người.

3. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a) Căn cứ Nghị quyết này ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 30 tháng 5 năm 2023.

b) Chỉ đạo các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời tham mưu các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

c) Báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a) Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương, đơn vị, chỉ đạo thực hiện các chính sách theo Nghị quyết này và các văn bản triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng.

b) Chủ trì xác định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động theo Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- BHXH Việt Nam;
- Các đ/c Ủy viên ĐCT TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành trung ương và tương đương,
CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Báo Lao động; Cổng TTĐT TLĐ;
- Lưu: VT, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

VIETNAM GENERAL FEDERATION OF LABOUR
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 06/NQ-DCT

Hanoi, January 16, 2023

 

RESOLUTION

OF THE PRESIDIUM OF THE VIETNAM GENERAL FEDERATION OF LABOUR REGARDING SUPPORT GRANTED TO TRADE UNIONISTS OR EMPLOYEES WHO ARE FORCED INTO REDUCED WORKING HOURS OR MADE REDUNDANT BY TERMINATION OF THEIR LABOR CONTRACTS DUE TO THEIR COMPANIES’ CANCELLATION OR REDUCTION OF PURCHASE ORDERS

From September 2022 up to now, many businesses have faced difficulties arising from cancellation or reduction of purchase orders, leading to the situation where a large number of trade unionists and employees have worked reduced hours, or have their labor contracts terminated to the extent of seriously affecting employment, income and living standards of theirs and their families.

In response to the above situation, by implementing the Official Dispatch No. 1170/CD-TTg dated December 16, 2022 of the Prime Minister on measures to stabilize and develop a flexible, efficient and sustainable labor market, and take care of employees' lives; and in light of the Proposal of the Standing Committee of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor for support granted to trade unionists and employees who are forced into reduced working hours or made redundant by termination of their labor contracts due to their companies’ cancellation or reduction of purchase orders, the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor shall, by this document, agree to apply the following support policies to these beneficiaries as stated hereunder.

I. OBJECTIVES AND PRINCIPLES

1. Objectives

Grant support to trade union members and employees of enterprises and cooperatives that have paid union dues before September 30, 2022 when their working hours are reduced or their labor contracts are terminated as a way to alleviating and relieving their difficulties.

2. Principles

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Set out criteria and conditions for trade unionists and employees to easily access and benefit from each trade union's support policies.

c) Each trade unionist or employee shall be entitled to a one-time support in cash.

d) When a trade unionist or employee is eligible for different support policies under this Resolution, they will only be entitled to the policy of highest value.

dd) Where a trade unionist or employee has received support of lower value and then qualified for support of higher value, they may continue to enjoy the difference in support value between these two support policies.

e) Where a trade union member or employee is eligible for support under this Resolution, but has received the similar support of lower value than as defined herein from a trade union at any level before the effective date of this Resolution, they may enjoy the difference in support value between these two support policies.

g) Employees who are not trade unionists may be granted support equal to 70% of the support for employees who are trade unionists.

g) If employees who are 35 years old or older; pregnant female employees; employees who are raising natural or adopted children or fostering children under 6 years of age (only one person who is the mother or father or the foster carer), are not trade unionists, they shall be entitled to support in the same as the one intended for trade unionists.

h) Support granted to trade unionists or employees shall be funded by the budget of the trade unions superior to workplace trade unions as follows:

- Assigning immediately superior trade unions to use their contingency budget and existing regular funds; if any immediately superior trade union fails to have available funds,  the Federation of Labor in a province or city; the central or equivalent Trade Union; the Trade Union of the Incorporation or General Company directly under the Vietnam General Confederation of Labour shall act on behalf of that immediately superior trade union to provide funds for support.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.II. TYPES OF SUPPORT

1. Support granted to trade unionists forced into reduction in their working hours

If employees who are trade unionists working under labor contracts are forced into reduction in their working hours per day, week or month (except reduction in overtime hours), or have stopped working pursuant to clause 3 of Article 99 in the Labor Code for 14 days or more during the period from October 1, 2022 to the end of March 31, 2023; and earn income in any month which is equal to or less than the region-specific minimum pay rate defined in the Government’s Decree No. 38/2022/ND-CP dated June 12, 2022, stipulating the minimum pay for employees working under labor contracts, each of them shall be entitled to an amount of support worth VND 1,000,000.

2. Support granted to trade unionists temporarily suspended from execution of their labor contracts, or on a furlough or unpaid leave

If employees who are trade unionists are temporarily suspended from execution of their labor contracts, or are furloughed or on an unpaid leave of absence within the consecutive 30-day period (except for personal reasons) from October 1, 2022 to the end of March 31, 2023, each of them shall be entitled to an amount of support worth VND 2,000,000.

3. Support granted to trade unionists whose labor contracts are terminated while they are not eligible for unemployment benefits 

If employees who are trade unionists are not qualified for entitlement to unemployment benefits when being forced to terminate their labor contracts during the period from October 1, 2022 to March 31, 2023 (except as they unilaterally terminate labor contracts in contravention of law; are sanctioned in the form of firing; fail to meet probation requirements or fall into the situation where the probation contract is made null or void by a contracting party; are paid retirement pensions or benefits for their incapacity to work on a monthly basis), each of them shall be entitled to an amount of support worth VND 3,000,000.    

III. IMPLEMENTATION

1. Designating the Standing Committee of the Presidium of Vietnam General Federation of Labour:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) to direct Departments of the Vietnam General Confederation of Labor to inspect, expedite and provide guidance on the implementation of the Resolution; give prompt advice regarding solutions to addressing issues arising during the implementation process.

c) to report on its performance relating to implementation of the Resolution to the Presidium of Vietnam General Federation of Labour.

2. Designating Confederations of Labor of provinces and cities; central and equivalent Trade Unions; Trade Unions of Incorporations or General Companies directly under Vietnam General Confederation of Labor:

a) to actively use available resources of localities and units; direct the implementation of policies under this Resolution and directives for such implementation; submit monthly review reports.

b) to play the key role in determining and approving the list of eligible trade unionists and employees, and funding for support according to this Resolution; organize the implementation to ensure that support is granted in a timely, effective, publicly accessible manner to appropriate beneficiaries; and avoid any act of abuse or profiteering during the implementation period.

 

 

PP. PRESIDIUM
STANDING VICE PRESIDENT
Tran Thanh Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.146

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!