Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP và 204/2004/NĐ-CP;

Qua xem xét Tờ trình số 03/TTr-UBT, ngày 06/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Bố trí thêm 03 chức danh cán bộ không chuyên trách cho mỗi đơn vị cấp xã, cụ thể như sau:

- Thư ký Công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy).

- Thư ký Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ quản lý nhà văn hóa (ở những xã, phường, thị trấn đã có xây dựng nhà văn hóa).

2. Điều chỉnh cơ cấu bố trí chức danh cán bộ không chuyên trách ấp, khóm theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-UBT, ngày 06/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm:

3.1. Đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã:

Điều chỉnh mức phụ cấp trên cơ sở hệ số phụ cấp quy định tại Quyết định 79/2004/QĐ.UBNDT, ngày 09/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân với mức lương tối thiểu điều chỉnh là 350.000 đồng.

Đối với 03 chức danh cán bộ không chuyên trách mới bổ sung tại điểm 1, Điều 1 Nghị quyết này, thực hiện mức phụ cấp theo mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã làm công tác chuyên môn được quy định tại Quyết định 79/2004/QĐ.UBNDT, ngày 09/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm: theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-UBT, ngày 06/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

4. Điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ chuyên trách cấp xã (đã quy định tại Quyết định số 79/2004/QĐ.UBNDT) thực hiện phụ cấp 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV, ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên giám sát và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100