Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/NQ-ĐCT năm 2007 về phát huy sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách công đoàn trong giai đoạn hiện nay do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/NQ-ĐCT Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 19/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-ĐCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 20 VỀ PHÁT HUY, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Sau khi thảo luận Tờ trình của Ban tài chính Tổng liên đoàn về việc phát huy, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã họp ngày 26 tháng 2 năm 2007 đã nhất trí quyết nghị :

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1 - Tạo điều kiện chủ động cho mỗi cấp công đoàn trong việc sử dụng nguồn ngân sách công đoàn nhằm phục vụ thiết thực hoạt động phong trào và các hoạt động thiết yếu khác của tổ chức công đoàn. Đồng thời phát huy có hiệu quả nguồn kết dư của đơn vị ( nếu có ) để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách công đoàn.

2 - Các cấp công đoàn phải quán triệt tinh thần triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động phong trào công đoàn của đơn vị mình. Việc quản lý, chi tiêu phải dựa trên nguyên tắc tập trung thống nhất đi đôi với phân cấp, thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

3 - Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của cấp trên và đồng cấp, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính- kinh tế theo đúng qui định của pháp luật và của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

4 - Thực hiện tốt việc khen thưởng, kỷ luật về công tác tài chính - kinh tế công đoàn.

II - NỘI DUNG :

Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 4a/NQ - TLĐ ngày 14 tháng 3 năm 2000 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá VIII kỳ họp thứ IV về một số vấn đề trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn. Qua 6 năm thực hiện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn chủ tịch TLĐ, Ban thường vụ Liên đoàn lao động các Tỉnh, Thành phố, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty, đơn vị trực thuộc với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn trên địa bàn toàn quốc trong việc đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí, các nguồn thu khác. Đồng thời sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trong chi tiêu do vậy nguồn ngân sách công đoàn trong những năm qua đã tăng đáng kể.

Để phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách công đoàn, Đoàn chủ tịch TLĐ LĐVN đã quyết nghị việc sử dụng ngân sách CĐ nhằm sử dụng có hiệu quả và tăng thêm nguồn kinh phí cho tổ chức công đoàn như sau :

1/ Cần tập trung kinh phí cho hoạt động phong trào công đoàn. Đây là nhiệm vụ chính, trọng tâm và có tính lâu dài của tổ chức công đoàn năm tới và trong những năm tiếp theo.

2/ Sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình đổi mới hiện nay.

3/ Bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho phát triển đoàn viên công đoàn ở cả trong và ngoài quốc doanh và các thành phần kinh tế, nhằm phát triển cả về tổ chức, đoàn viên, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho tổ chức công đoàn.

4/ Tổng liên đoàn chủ trương cho các đơn vị là LĐLĐ Tỉnh, TP, CĐ nghành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ được phép sử dụng nguồn kinh phí kết dư ( nếu có ) cân đối và dùng 1 phần vào việc xây dựng, sửa chữa, mua sắm trụ sở làm việc của tổ chức công đoàn.

5/ Các đơn vị ( từ công đoàn cơ sở trở lên ) được phép sử dụng nguồn kết dư ngân sách công đoàn tham gia làm kinh tế với các đơn vị trong hệ thống, ngành mình, trên cơ sở : Chọn đối tác là đơn vị thành viên làm kinh tế có hiệu quả, có năng lực phát triển... để góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết, đầu tư.

6/ Kinh phí công đoàn gửi ở ngân hàng và có thể gửi vào tài khoản có kỳ hạn để tăng nguồn thu cho tổ chức công đoàn.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Để thực hiện tốt Nghị quyết này, các cấp công đoàn cần làm tốt những việc sau đây :

1 - Tổ chức, nghiên cứu quán triệt nội dung Nghị quyết tới các cấp công đoàn. Trên cơ sở đó bàn phương hướng, biện pháp sử dụng nguồn ngân sách công đoàn của cấp mình, đơn vị mình có hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết trong thời gian tới.

2 - Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn cần cụ thể hoá nội dung của Nghị quyết bằng chỉ thị và văn bản hướng dẫn cho các cấp công đoàn thực hiện thống nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 15 ngày.

 

 

Nơi nhận:
- Các uỷ viên ĐCT
- Các LĐLĐ tỉnh, TP
- Các CĐ ngành TW
- Các Ban,ĐV trực thuộc TLĐ
- Lưu VT, Tài chính

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/NQ-ĐCT năm 2007 về phát huy sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách công đoàn trong giai đoạn hiện nay do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


117
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76