Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 20/2020/NĐ-CP quản lý lao động tiền lương tiền thưởng đối với tập đoàn kinh tế

Số hiệu: 20/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thí điểm quản lý lao động tại 3 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 tại 03 tập đoàn, tổng công ty sau:

- Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Nội dung thực hiện thí điểm bao gồm:

- Quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương;

- Tiền lương, thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

- Tiền lương, thù lao, thưởng của thành viên HĐTV, HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Các quy định về tiền lương, thưởng, thù lao trên sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Nghị định 20/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại tập đoàn, tổng công ty sau:

1. Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

3. Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Các công ty mẹ nêu trên sau đây gọi chung là công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng

1. Chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Nhà nước quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua quy định giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty; đối với công ty cổ phần thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Nghị định này, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty để tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông.

Điều 4. Loại trừ yếu tố khách quan

Công ty loại trừ yếu tố khách quan (nếu có) ảnh hưởng trực tiếp làm tăng hoặc giảm năng suất lao động, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn làm cơ sở để xác định tiền lương, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

1. Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc quy định khung giá); ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; điều chỉnh cơ chế, chính sách hoặc yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; tăng hoặc giảm vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

2. Công ty thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, bình ổn thị trường, cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng sản xuất, kinh doanh; đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; thực hiện quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Hiệp định, Hiệp ước hoặc quy định, khuyến cáo của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố sản xuất đầu vào cơ bản của công ty; thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác.

Chương II

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Điều 5. Quản lý lao động

1. Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động.

2. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mức lao động, tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động gián tiếp tinh gọn, hợp lý.

3. Kế hoạch lao động do Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

4. Việc tuyển dụng lao động phải thực hiện công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật và quy chế tuyển dụng lao động, Điều lệ của công ty.

5. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí của công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm (kể cả việc giảm trừ tiền lương, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của công ty.

Điều 6. Xây dựng thang lương, bảng lương

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, điều lệ hoạt động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương (kể cả phụ cấp lương) để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật đối với người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, bao gồm:

1. Các thang lương, bảng lương của người lao động.

2. Bảng lương của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi tắt là Ban điều hành).

3. Bảng lương của Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách.

Chương III

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 7. Đơn giá tiền lương khoán

1. Tiền lương của người lao động và Ban điều hành được khoán theo đơn giá tiền lương (sau đây gọi tắt là đơn giá khoán) như sau:

a) Đối với công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá khoán theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và có tính bù chênh lệch tiền lương của lao động trực tiếp thực hiện sản phẩm công nghệ cao theo Danh mục sản phẩm công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ chuyên ngành ban hành mà công ty trả lương thấp hơn so với mặt bằng tiền lương cùng ngành nghề trên thị trường.

b) Đối với công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đơn giá khoán theo chỉ tiêu tấn - km thực hiện có doanh thu, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và có tính bù chênh lệch tiền lương của người lái máy bay là người Việt Nam mà công ty trả thấp hơn so với người lái máy bay là người nước ngoài.

c) Đối với công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đơn giá khoán theo chỉ tiêu km điều hành bay quy đổi, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 và tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có) tính cho số lao động dự kiến phải bổ sung năm 2020 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì mục tiêu an ninh, an toàn hàng không.

2. Đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 được tính trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có) thực tế hằng năm của người lao động và Ban điều hành chia cho chỉ tiêu tính đơn giá khoán theo khoản 1 Điều này trong giai đoạn 2018 - 2019.

3. Khi xác định đơn giá khoán theo khoản 1 Điều này, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

4. Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và Ban điều hành.

Điều 8. Quỹ tiền lương thực hiện

1. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở đơn giá khoán nhân với chỉ tiêu tính đơn giá khoán thực hiện theo Điều 7 Nghị định này, bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

2. Đối với công ty có lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì được tính thêm vào quỹ tiền lương (hạch toán vào chi phí) theo nguyên tắc vượt 1% lợi nhuận, được tính thêm tối đa 2% quỹ tiền lương, nhưng không quá 20% phần lợi nhuận vượt và không quá 02 tháng tiền lương thực hiện.

3. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương theo một trong hai cách do công ty lựa chọn: giảm trừ tỷ lệ (%) hoặc theo mức chênh lệch giá trị lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Mức giảm trừ tối đa không quá 02 tháng tiền lương và bảo đảm quỹ tiền lương thực hiện không thấp hơn quỹ tiền lương tính theo mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động.

4. Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện và tiền lương đã tạm ứng cho người lao động, công ty xác định quỹ tiền lương còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng và chi vượt quá quỹ tiền lương thực hiện thì phải hoàn trả từ quỹ tiền lương của năm sau liền kề.

Điều 9. Quỹ tiền thưởng

1. Căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông góp vốn, trích lập các quỹ theo quy định của nhà nước về phân phối lợi nhuận, công ty được trích lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Ban điều hành tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 3 tháng tiền lương thực hiện nhân với tỷ lệ (%) lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.

2. Căn cứ quỹ tiền thưởng, phúc lợi tại khoản 1 Điều này, công ty quyết định phân bổ thành quỹ tiền thưởng và quỹ phúc lợi, trong đó quỹ tiền thưởng để thưởng cho người lao động và Ban điều hành; quỹ phúc lợi để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi chung của công ty (bao gồm cả Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên).

Điều 10. Trả lương, tiền thưởng

Người lao động và Ban điều hành được trả lương, tiền thưởng theo quy chế của công ty như sau:

1. Quy chế trả lương, tiền thưởng do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị ban hành, bảo đảm dân chủ, công khai, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Tiền lương, tiền thưởng trả cho người lao động căn cứ vào công việc hoặc chức danh và kết quả thực hiện công việc. Tiền lương, tiền thưởng trả cho Ban điều hành căn cứ chức vụ đảm nhận, gắn với lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người; trong đó tiền lương, tiền thưởng trả cho Tổng giám đốc không vượt quá 7 lần so với tiền lương, tiền thưởng bình quân của người lao động. Đối với Tổng giám đốc được thuê làm việc theo hợp đồng lao động thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

3. Tổng giám đốc đánh giá, quyết định mức tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động; Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị đánh giá, quyết định mức tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Chương IV

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 11. Mức lương cơ bản

1. Mức lương cơ bản của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách được quy định như sau:

Chức danh

Mức lương cơ bản (Đơn vị: triệu đồng/tháng)

Loại 1

Loại 2

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị

70

60

2. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát

60

50

3. Kiểm soát viên

50

40

2. Loại công ty quy định tại khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

b) Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

3. Công ty căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch để xác định loại công ty và mức lương cơ bản của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách.

Điều 12. Mức tiền lương

1. Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách được xác định theo mức lương cơ bản gắn với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là tỷ suất lợi nhuận) kế hoạch so với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề như sau:

a) Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 02 lần mức lương cơ bản.

b) Lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thấp hơn lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch tối đa được tính bằng 02 lần mức lương cơ bản nhân tỷ lệ (%) lợi nhuận hoặc (%) tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề. Trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch đều thấp hơn lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch tối đa được tính bằng 02 lần mức lương cơ bản nhân tỷ lệ (%) lợi nhuận kế hoạch so với lợi nhuận năm trước liền kề và nhân với tỷ suất lợi nhuận kế hoạch so với tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề. Mức tiền lương kế hoạch sau khi tính theo lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận không thấp hơn 50% mức lương cơ bản.

c) Không có lợi nhuận thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 50% mức lương cơ bản; lỗ thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 30% mức lương cơ bản.

2. Mức tiền lương thực hiện được căn cứ vào mức tiền lương kế hoạch và lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thì được tính thêm vào tiền lương (hạch toán vào chi phí) theo nguyên tắc vượt 1% lợi nhuận so với kế hoạch, được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa bằng 02 tháng tiền lương kế hoạch.

Điều 13. Mức thù lao

Thù lao của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách.

Điều 14. Mức tiền thưởng

Căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước về phân phối lợi nhuận, công ty trích tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên như sau:

1. Đối với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trích tiền thưởng theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và xếp loại công ty: không quá 02 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A; không quá 02 tháng tiền lương và thù lao nhân với tỷ lệ (%) lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch và công ty xếp loại A hoặc loại B; không được trích tiền thưởng nếu công ty xếp loại C hoặc công ty không thực hiện xếp loại.

Việc xếp loại công ty được thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Đối với công ty cổ phần, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với các cổ đông góp vốn được trích tiền thưởng theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: không quá 02 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch; không quá 02 tháng tiền lương và thù lao nhân với tỷ lệ (%) lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Điều 15. Trả lương, thù lao, tiền thưởng

1. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được công ty tạm ứng tiền lương, thù lao hàng tháng không quá 85% mức tiền lương, thù lao theo kế hoạch.

2. Mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng được hưởng trong năm xác định trên cơ sở mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại Nghị định này và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng tiêu chí đánh giá và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, quyết định mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng được hưởng để công ty chi trả cho từng Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị là người đại diện vốn nhà nước, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

3. Trường hợp Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên đã được tạm ứng vượt quá mức tiền lương, thù lao được hưởng thì phải hoàn trả phần tiền lương, thù lao đã chi vượt ngay trong năm.

Chương V

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Tổng giám đốc có trách nhiệm:

a) Xác định và báo cáo Hội đồng thành viên đơn giá khoán, quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động và Ban điều hành, thang lương, bảng lương.

b) Xác định quỹ tiền lương kế hoạch để tạm ứng cho người lao động; trình Hội đồng thành viên kế hoạch lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm trước liền kề của người lao động và Ban điều hành, mức tiền lương, tiền thưởng của từng người trong Ban điều hành.

c) Công khai tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm:

a) Xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu về bảng lương của Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và mức lương đối với Ban giám đốc trong quy chế trả lương; ban hành quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động, Ban điều hành và thang lương, bảng lương; báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt đơn giá khoán.

b) Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm trước liền kề của người lao động và Ban điều hành; phê duyệt mức tiền lương, tiền thưởng của từng người trong Ban điều hành; xác định và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu loại trừ yếu tố khách quan (nếu có), tiền lương, thù lao, tiền thưởng của từng Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

c) Quý IV năm 2020 tổng kết việc thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị định này, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên có trách nhiệm giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần

1. Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị để quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên về triển khai thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu kế hoạch sử dụng lao động, đơn giá khoán, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết trong Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; báo cáo tình hình thực hiện sau khi Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đánh giá kết quả giám sát thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu

1. Phê duyệt đơn giá khoán của công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc thông báo ý kiến chỉ đạo người đại diện vốn đơn giá khoán của công ty cổ phần, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phê duyệt (đối với công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc thông báo ý kiến chỉ đạo người đại diện vốn (đối với công ty cổ phần) về mức tiền lương kế hoạch, tiền lương được hưởng, tiền thưởng của từng Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị là người đại diện vốn nhà nước, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên; đồng thời gửi các văn bản phê duyệt, thông báo nêu trên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, giám sát.

3. Quý IV năm 2020, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo Nghị định này và gửi kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.

2. Quý IV năm 2020, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị định này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quy định tại Nghị định này, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị công ty mẹ quyết định thực hiện thí điểm quản lý đối với các công ty con do công ty mẹ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, bảo đảm tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Hội đồng quản trị công ty con không vượt quá mức tiền lương, tiền thưởng tối đa quy định đối với công ty mẹ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 20/2020/ND-CP

Hanoi, February 17, 2020

 

DECREE

 ON PILOT MANAGEMENT OF LABOR, SALARY AND BONUS FOR SOME STATE-OWNED ECONOMIC GROUPS AND CORPORATIONS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Labour Code dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on management and use of state capital invested in business operations of enterprises dated November 26, 2014;

At the request of the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs;

The Government hereby promulgates a Decree regarding the pilot management of labor, salary and bonus for some state-owned economic groups and corporations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope 

This Decree deals with the pilot management of labor, design of pay scale and payroll, salary and bonuses of employees and General Directors, Deputy General Directors and Chief Accountants, and salary, remuneration and bonuses of members of Boards of Members, members of Management Boards, heads of Control Boards and comptrollers in 2020 of the following economic groups and corporations:

1. Parent company - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT).

2. Parent company - Vietnam Airlines JSC (Vietnam Airlines).

3. Parent company – Viet Nam Air Traffic Management Corporation (VATM).

These parent companies are hereinafter referred to as “company” or “companies”.

Article 2. Regulated entities

1. The employees as defined in the Labour Code.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Members of Boards of Members, members of Management Boards, heads of Control Boards and comptrollers.

4. Representatives of state capital invested in companies, the owner’s direct representatives and the owner’s representative agencies as defined in the Law on management and utilization of state capital invested in the enterprises’ manufacturing and business operations.

5. Other regulatory authorities, institutional and individual entities involved in the implementation of this Decree.

Article 3. Labor, salary and bonus management rules

1. Companies shall introduce their own policies on recruitment and use of labor, salary and bonus in accordance with applicable laws and the company’s Charter.

2. Salaries and bonuses awarded to employees, General Directors, Deputy General Directors, Chief Accountants, members of Boards of Members, members of Management Boards, heads of Control Boards and comptrollers shall be associated with the productivity, business or production effectiveness of companies.

3. Labor, salary, remuneration and bonuses in wholly state-owned companies shall be managed by the Government according to regulations on assignment of tasks and responsibilities to the owner’s representative agencies and direct representatives in companies; with regard to joint-stock companies, the owner’s representative agencies shall, pursuant to this Decree, direct the representatives of state capital invested in such companies to attend and vote on these matters at meetings of the Management Boards or General Meetings of Shareholders.

Article 4. Elimination of objective factors

Companies shall exclude objective factors (if any) which may directly cause increase or decrease in the labor productivity, profits and return on equity when determining salary and bonus in accordance with this Decree, including:   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Companies undertake social security tasks, maintain market stabilization, balances of economic supply and demand according to the Prime Minister’s decisions, expand their business and production, invest in and develop new products and services, implement regulations of competent authorities, conventions, treaties or recommendations which are adopted by international organizations and to which Vietnam is a signatory.

3. Basic production inputs of companies are adversely affected by the market; natural disasters, conflagration, epidemics, war and other force majeure events.

Chapter II

LABOR MANAGEMENT AND DESIGN OF PAY SCALE AND PAYROLL

Article 5. Labor management

1. Each company must develop its own workforce plan which shall be used as the basis for its recruitment activities.

2. A workforce plan shall be rationally developed based on the company’s business and production plan, labor standards, organizational structure and indirect labor structure.

3. The workforce plan must be approved by the company's Board of Members or Management Board before it is implemented.

4. The company’s recruitment must be overt and transparent as per relevant laws, recruitment rules and its Charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Design of pay scale and payroll

Based on its production and workforce plans, and its charger, the company shall design and introduce its own pay scale/payroll (including salary-based allowances) for implementing salary policies for its employees, General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, members of the Board of Members or Management Board, head of Control Board and comptrollers, including:

1. Pay scale and payroll of employees.

2. Payroll of General Director, Deputy General Directors and Chief Accountant (hereinafter referred to as “executives”).

3. Payroll of full-time members of the Board of Members or Management Board, head of the Control Board, and full-time comptrollers.

Chapter III

SALARY AND BONUS PAID TO EMPLOYEES AND EXECUTIVES

Article 7. Piece rate

1. Salaries paid to employees and executives shall be predetermined based on pay rate for piecework (hereinafter referred to as the "piece rate") as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) For Vietnam Airlines, the piece rate shall be based on the revenue tonne – kilometers performed, determined on the basis of average pay rate during 2018 – 2019 and include compensation for salary differences of Vietnamese pilots who receive pay lower than foreign pilots.

c) For VATM, the piece rate shall be based on the converted kilometers of air control services, and determined on the basis of average pay rate during 2018 – 2019 and salaries and safety bonuses (if any) paid to additional employees to be recruited in 2020 at the request of competent authorities for ensuring aviation safety and security purposes.

2. The average pay rate during 2018 – 2019 shall be determined by dividing total budget for salaries and safety bonuses (if any) annually paid to employees and executives by the norm used for calculating the piece rate specified in Clause 1 of this Article during 2018 – 2019.

3. When determining the piece rate as prescribed in Clause 1 of this Article, each company must ensure that its planned pre-tax profit in 2020 shall not be lower than the average realized profit during 2018 – 2019.

4. Each company shall make its own decision on salary advances which shall not exceed 85% of the monthly piece rate-based budget planned for employees and executives.

Article 8. Realized salary budget

1. The realized salary budget shall be determined by multiplying the piece rate by the norm for calculating the piece rate as prescribed in Article 7 hereof, provided that the average salary increase shall not be lower than the increase in average labor productivity and the realized profit shall not be lower than the average profit realized during 2018 – 2019.

2. If the realized profit of a company exceeds its average profit realized during 2018 – 2019, its salary budget may be increased (such increase may be recorded as expenses) according to the following principle: for every 1% of exceeding profit, the salary budget shall be increased by 2% but not exceed 20% of total exceeding profit and 02 months’ realized salary budget.

3. If the realized profit of a company is lower than its average profit realized during 2018 – 2019, its salary budget must be reduced by a corresponding percentage (%) or by the difference between its realized profit and average profit realized during 2018 – 2019. Such reduction shall not exceed 02 months' realized salary budget and ensure that the realized salary budget shall not be lower than the salary budget calculated according to the average pay rate specified in employment contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Bonus budget

1. After setting aside a portion of its realized profit for fulfillment of obligations to the Government and shareholders, and setting aside of funds as prescribed by the Government’s regulations on profit distribution, the company shall determine the bonus and benefit budget for employees and executives, which shall not exceed 3 months’ realized salary budget, if the realized profit is not lower than the planned profit, or 3 months’ realized salary budget multiplied by a percentage (%) of the realized profit to the planned profit, if the realized profit is lower than the planned profit.

2. Based on the bonus and benefit budget referred to in Clause 1 of this Article, the company may divide such budget into the bonus budget which shall be used for reward employees and executives and the benefit budget which shall be used for development or repair of welfare projects and welfare activities of the company (including members of the Board of Members or Management Board, head of Control Board and comptrollers).

Article 10. Payment of salary and bonus

Payment of salary and bonuses to employees and executives shall be made according to the company’s rules for paying salary and bonus as follows:

1. The company’s rules for paying salary and bonus shall be promulgated by the Chairperson of the Board of Members or Management Board, and ensure democracy, public disclosure and involvement of the employee representative body.

2. Payment of salary and bonus to employees shall be made based on job positions or titles and work performance.  Payment of salary and bonus to executives shall be made based on the position, associated with profit, return on equity and fulfillment of duties by each executive. Total amount of salary and bonus paid to the General Director shall not be more than 7 times the average amount of salary and bonus paid to employees.  Payment of salary and bonus to a hired General Director shall be subjected to terms and conditions specified in the signed employment contract.

3. The company's General Director shall assess and decide salary and bonus paid to employees; salary and bonus paid to General Director, Deputy General Directors and Chief Accountant shall be subjected to assessment and decision of the Board of Members or Management Board.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Base pay

1. Base pay rates of full-time members of the Boards of Members, members of Management Boards, heads of Control Boards and comptrollers are provided for as follows:

Position

Base pay
(Unit: VND million/month)

Type 1

Type 2

1. Chairperson of the Board of Member or Management Board

70

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

50

3. Comptroller

50

40

2. Types of companies referred to in Clause 1 of this Article are determined as follows:

a) Type-1 company is a company that has VND 10,000 billion or more of owner’s equity, planned revenue of VND 30,000 billion or more and 10 focal management points (subsidiaries that maintain either separate or shared accounting records with the parent company) or employ 5,000 employees or more.

b) Type-2 company is a company that has less than VND 10,000 billion of owner’s equity, planned revenue of less than VND 30,000 billion and less than 10 focal management points or employ less than 5,000 employees.

3. Each company shall determine the company’s type and base pay rates of full-time members of the Board of Members or Management Board, head of Control Boards and comptrollers based on its planning targets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The planned salary of full-time members of the Board of Members or Management Board, head of Control Board and comptrollers of a company shall be calculated based on the base pay rates associated with the planned profit and return on equity after tax (hereinafter referred to as “ROE”) compared with the realized profit and ROE recorded in the previous year as follows:

a) If the planned profit or ROE is equal to or greater than the profit or ROE recorded in the previous year, the maximum planned salary may be equal to 02 times the base pay rate.  

b) If the planned profit or ROE is less than the profit or ROE recorded in the previous year, the maximum planned salary shall be equal to 02 times the base pay rate multiplied by the negative difference (expressed in %) between the planned profit or ROE and the profit or ROE recorded in the previous year. If both planned profit and ROE are less than the profit and ROE recorded in the previous year, the maximum planned salary shall be equal to 02 times the base pay rate multiplied by the percentage difference (%) between the planned profit and the profit recorded in the previous year and the percentage difference (%) between the planned ROE and the ROE recorded in the previous year. The planned salary which is calculated based on the profit and/or ROE shall be at least 50% of the base pay rate.

c) If the company generates no profit, the maximum planned salary shall be equal to 50% the base pay rate; if it incurs loss, the maximum planned salary shall not exceed 30% of the base pay rate.

2. The realized salary shall be determined based on the planned salary and the realized profit/ROE compared to the planned profit/ROE according the rules laid down in Clause 1 of this Article.  If the realized profit and ROE are greater than the planned ones, the salary may be increased (such increase shall be recorded as expenses) according to the following principle: for every 1% of profit greater than the planned profit, the salary shall be increased by 2% but not exceeding 02 months’ planned salary.

Article 13. Remuneration

Remuneration paid to part-time members of the Board of Members, or Management Board, and comptrollers of a company shall be determined based on the position and working period of each person, and shall not exceed 20% of the salary paid to the full-time ones.

Article 14. Bonus

After having fulfilled obligations to the Government and setting aside of funds as prescribed by the Government’s regulations on profit distribution, the company shall determine the bonus awarded to members of the Board of Members, or Management Board, head of Control Board, and comptrollers as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Companies shall be graded in accordance with the Government’s regulations on and the Ministry of Finance’s guidelines for supervision of state capital invested in enterprises, financial supervision and performance assessment and disclosure of financial information by state-owned enterprises and state-invested enterprises.

2. After having fulfilled obligations to its shareholders, a joint-stock company shall determine the bonus budget based on its achievement of target profit as follows: the bonus budget shall not exceed 02 months’ salary and remuneration budget if the realized profit is equal to or greater than the planned one; the bonus budget shall not exceed 02 months’ salary and remuneration budget multiplied by the percentage difference (%) between the realized profit and the planned one if the realized profit is less than the planned one.

Article 15. Payment of salary, remuneration and bonus

1. The company shall consider making advance payment of monthly salary and remuneration to members of the Board of Members, or Management Board, head of Control Board and comptrollers provided total advanced amount shall not occupy more than 85% of the planned salary and remuneration budget.

2. Salary, remuneration and bonus paid during the year shall be determined based on the salary, remuneration and bonus prescribed in this Decree and the work performance by each person.

The owner’s representative agency shall develop criteria for work performance evaluation, carry out performance evaluation and decide the salary, remuneration and bonus paid to each member of the Board of Members, or Management Board, who is representative of state capital, head of Control Board and comptroller.

3. If total amount of salary and remuneration advanced to members of the Board of Members, or Management Board, head of Control Board and comptrollers exceeds their salary and remuneration amounts as calculated, they must immediately returned the exceeding amounts in the year.

Chapter V

RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General Director shall:

a) Determine and report on the piece rates, rules for paying salary and bonus to employees and executives, pay scale and payroll to the Board of Members.

b) Determine the planned salary budget for advancing salary to employees; provide the Board of Members with the workforce plan, the realized amount of salary paid to employees and executives in the previous year, specific salary and bonus of each executive.

c) Make salary, remuneration and bonus of executives, members of the Board of Members, head of Control Board and comptrollers available as prescribed.

2. Chairperson of the Board of Members shall: 

a) Get opinions from the owner’s representative agency about the payroll of members of the Board of Members, head of Control Board, comptrollers and salary paid to the Board of Directors included in the rules for paying salary; introduce rules for paying salary and bonus to employees and executives, pay scale and payroll; request the owner’s representative agency to consider giving approval for the piece rate.

b) Consider approving the workforce plan, the realized amount of salary paid to employees and executives in the previous year; consider approving specific salary and bonus of each executive; determine and request the owner’s representative agency to consider eliminating objective factors (if any) and approving salary, remuneration and bonus paid to each member of the Board of Members, head of Control Board, comptrollers.

c) In Quarter IV, 2020, prepare and submit consolidated report on the pilot implementation of this Decree to the owner’s representative agency and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

3. Head of Control Board and comptrollers shall assist the owner’s representative agency to inspect the compliance by the Board of Members and General Director to relevant laws and this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Give opinions to the Management Board about regulations on responsibility of Chairperson of the Management Board, General Director, head of Control Board and comptrollers for compliance with regulations on management of labor, salary, remuneration and bonus set out in Article 16 hereof.

2. Get opinions from the owner’s representative agency about the workforce plan, piece rate and bonus awarded to employees and executives; salary, remuneration and bonus paid to members of the Management Board, head of Control Board, and comptrollers before giving opinions to the Management Board or voting at the General Meeting of Shareholders; report on the implementation of these matters after they are approved by the Management Board or General Meeting of Shareholders.

3. Evaluate the compliance with regulations on labor, salary, remuneration and bonus by the company. In case of failure to fulfill assigned duties, responsibility of relevant persons and reasons must be clarified and possible remedial actions shall be proposed.

Article 18. Responsibility of the owner’s representative agency

1. Consider approving the piece rate of a wholly-state owned company or give directives on the piece rate to the representative of state capital in a joint-stock company after consultation with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

2. Give approval of (for a wholly-state owned company) or give directives to the representative of state capital (for a joint-stock company) on the planned salary, awarded salary and bonus of each member of the Board of Members, or Management Board, who is the representative of state capital, head of Control Board and comptroller; and send such written approval or directives to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for inspection.

3. In Quarter IV, 2020, prepare and submit a consolidated report on the pilot implementation of this Decree to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 19. Responsibility of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Give instructions about the piece rate and realized salary budget of employees and executives as prescribed in Article 7 and Article 8 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

IMPLEMENTATION

Article 20. Entry into force

1. This Decree comes into force as from April 01, 2020.

2. Regulations on salary and bonus paid to employees and executives; salary, remuneration and bonus paid to members of the Board of Members, members of the Management Board, head of Control Board and comptrollers herein shall be applied from January 01, 2020 to December 31, 2020 inclusively.

Article 21. Implementation organization

1. Pursuant to regulations herein, Boards of Members or Management Boards of parent companies shall decide the pilot management of their subsidiaries of which at least 51% of charter capital is held by the parent company, and ensure that the amount of salary and bonus paid to the Board of Members, comptrollers and Management Board of a subsidiary shall not exceed the prescribed one of the parent company.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall implement this Decree./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.216

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!