Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 03/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/CP về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 03/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/2001/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1 như sau :

''2. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu, doanh nghiệp phải bảo đảm đủ các điều kiện : thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; lợi nhuận thực hiện không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp đặc biệt Nhà nước cho phép) và phải bảo đảm tốc độ tăng tiền lương thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định nói trên, do yêu cầu công việc thường xuyên phải sử dụng số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trên 50% tổng số lao động trong doanh nghiệp và kế hoạch lợi nhuận xây dựng cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương''.

2. Bổ sung vào cuối Điều 1 một đoạn như sau :

''Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm trước, đề nghị của doanh nghiệp để thẩm định chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, làm cơ sở xác định đơn giá tiền lương và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này''.

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau :

''Bảo đảm quan hệ tiền lương bình quân hợp lý giữa các doanh nghiệp nhà nước''.

4. Bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau :

''4. Các doanh nghiệp nhà nước có điều kiện sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định thì được xem xét và giao đơn giá tiền lương ổn định trong thời hạn từ 2 đến 3 năm trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này''.

5. Bổ sung khoản 5 vào Điều 5 như sau :

''5. Các doanh nghiệp khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, nếu bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này mà lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao thì doanh nghiệp được trích một phần lợi nhuận tăng thêm để bổ sung vào quỹ tiền lương, nhưng tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện bình quân của doanh nghiệp để phân phối trực tiếp cho người lao động và dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau''.

6. Sửa đổi khoản 1, Điều 6 như sau :

''1. Chấn chỉnh công tác quản lý lao động :

Hàng năm, căn cứ vào thiết bị kỹ thuật công nghệ và quy trình sản xuất, khối lượng và chất lượng công việc theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp lập kế hoạch sử dụng lao động, trong đó đặc biệt coi trọng tinh giản lao động gián tiếp. Kế hoạch này phải được Hội đồng Quản trị doanh nghiệp thông qua hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp thẩm định trước khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Hội đồng Quản trị, Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi chế độ đối với người lao động không có việc làm do tuyển dụng vượt quá yêu cầu sản xuất, kinh doanh từ các nguồn kinh phí của doanh nghiệp''.

7. Bỏ nội dung của gạch đầu dòng thứ 4, khoản 1, Điều 7.

8. Sửa đổi Điều 8 như sau:

''Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các doanh nghiệp nhà nước, có trách nhiệm củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác lao động, tiền lương và tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác này theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Doanh nghiệp nhà nước, trong đó coi trọng việc chấn chỉnh công tác xây dựng định mức lao động, tuyển dụng lao động, xây dựng đơn giá tiền lương và trả lương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; thực hiện quản lý chặt chẽ lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, khắc phục tình trạng tuyển dụng lao động nhiều hơn yêu cầu sử dụng''.

Điều 2.

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc áp dụng Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản, doanh nghiệp hoạt động công ích, được quyền lựa chọn hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu theo quy định, nhưng phải bảo đảm tăng năng suất lao động, thực hiện đúng các định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, không làm tăng nguồn vốn nhà nước cấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản, Bộ Thương mại và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thương mại thực hiện cơ chế khoán chi phí; khoán nộp ngân sách, khoán doanh thu.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 03/2001/ND-CP

Hanoi, January 11, 2001

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 28/CP OF MARCH 28, 1997 ON RENOVATING MANAGEMENT OF WAGES AND INCOMES IN THE STATE ENTERPRISES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Labor Code of June 23, 1994;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of Articles of the Governments Decree No. 28/CP of March 28, 1997 on renovating the management of wages and incomes in the State enterprises as follows:

1. To amend Clause 2, Article 1 as follows:

"2. When applying the regulating coefficient for increase of minimum wage level, enterprises must ensure the following conditions: Fulfilling the State budget remittance obligations as prescribed by law; gained profits must not be lower than those of the preceding year (except for special cases where so permitted by the State) and must ensure that the wage increase rate is lower than the labor productivity growth rate.

For enterprises which implement all the above-mentioned provisions, if their work constantly require the number of laborers with high professional and technical skills which represents more than 50% of their total laborers and their estimated profit amounts are 5% or more higher than the gained profits of the receeding year, they shall be entitled to apply the regulating coefficient for the increase of minimum wage, which must not exceed the double of the State-prescribed minimum wage level to serve as basis for calculating wage unit prices.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 sửa đổi Nghị định 28/CP về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250