Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 2389/QĐ-TTg về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2389/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Chương trình hành động của Chính phủ, trên cơ sở thực hiện các kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương đúng quy định, kịp thời, bám sát từng nội dung, đối tượng, thiết thực, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong các cấp ủy đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân; nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có giải pháp tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của công nhân, giúp người sử dụng lao động và công nhân lao động hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức trách nhiệm của mình trong lao động sản xuất, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Triển khai thực hiện và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng về giai cấp công nhân, đặc biệt là những quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Thực hiện chính sách về phát triển dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho người lao động; tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để người lao động chủ động học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những người ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là người trực tiếp sản xuất;

- Khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện về nhà ở và công trình phúc lợi cho công nhân;

- Có kế hoạch cụ thể nhằm rà soát tình hình thu nhập của người lao động, nhất là ở những khu vực, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và phối hợp với các ngành chức năng giúp đỡ người lao động gặp khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện nâng cao đời sống;

- Phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức và người lao động; quy hoạch tổng thể xây dựng; nâng cấp các nhà văn hóa lao động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động; nghiên cứu, ban hành tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm vận động, thu hút tập hợp và bồi dưỡng, giáo dục, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

- Các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, nòng cốt là các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc, nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, giáo dục pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động;

- Chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài để phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Thi đua sáng kiến, sáng tạo”; “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; “Đơn vị văn hóa”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó xây dựng lực lượng công nhân lao động tỉnh Đồng Tháp văn minh, năng động, trí tuệ;

- Không ngừng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng hoạt động các cụm văn hóa thể thao; mở rộng các điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động. Hàng năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tháng Công nhân” thực sự là ngày hội; tuyên truyền về giai cấp công nhân, tư vấn, giới thiệu việc làm; giải đáp pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;

- Có kế hoạch đầu tư hợp lý cả về vật chất, tinh thần, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội trước mắt cũng như lâu dài để tạo điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; quan tâm kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Có cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người lao động

- Việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động; bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; xây dựng nhà ở, trạm xá tại các khu công nghiệp của tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm, mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường lao động cho người lao động; hoàn thiện mô hình tổ công nhân tự quản các khu nhà trọ trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, sức khỏe và triển khai có hiệu quả phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

- Hàng năm, chính quyền các cấp có chương trình gặp gỡ, đối thoại với người lao động để giải đáp những thắc mắc, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng dư luận xã hội trong công nhân; tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với người lao động cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện các quy định và các đề án có liên quan do Trung ương ban hành; trường hợp thấy cần thiết thì đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, các đề án, Kế hoạch trình UBND Tỉnh ban hành áp dụng (Trường hợp Trung ương không có ban hành) để thực hiện đạt các mục tiêu nhiệm vụ được phân công trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với các nhiệm vụ của Kế hoạch này để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí;

- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công gửi Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 30 tháng 11 để tổng hợp trình UBND Tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm Kế hoạch này. Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 12.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị với Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban TGTU, LĐLĐ, Hội LHPN, Đoàn TNCSHCM tỉnh ĐT (phối hợp thực hiện);
- Các Sở: Nội vụ, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, VHTT&DL, TTTT, XD, GD&ĐT;
- Đài PT&TH ĐT; Báo Đồng Tháp;
- Ngân hàng CSXH Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 2389/QĐ-TTg về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


462
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116