Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 416/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW, NGÀY 03/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg và Kế hoạch số 128-KH/TU trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cán bộ, công chức, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, đảm bảo việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động...; nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức công đoàn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc xử lý các mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng lao động, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đúng quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ-TTg và nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 128-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp trong tình hình mới.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá, tổng kết.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cùng cấp nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW, Quyết định số 416/QĐ- TTg và Kế hoạch số 128-KH/TU, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn để các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động nghiêm túc thực hiện, tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Chú trọng tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng và đăng ký nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khai báo về tai nạn lao động, việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương, tiền thưởng,… đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp dân doanh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động

2.1. Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật về quan hệ lao động

Tăng cường đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh với người sử dụng lao động, người lao động để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quan hệ lao động và trong thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thi hành pháp luật về lao động, công đoàn để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật, khắc phục các vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Thúc đẩy cơ chế đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi; mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, tham vấn, thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp và việc thương lượng, ký kết, thực thi các thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện các cơ chế, thiết chế và quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2.2. Tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động; củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động phải bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức đại diện người lao động và quản lý, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Tập trung đổi mới, kiện toàn tổ chức về thanh tra lao động, Hội đồng trọng tài lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, đội ngũ hòa giải viên lao động.

Đổi mới nội dung, phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, thanh tra đột xuất, chuyên đề về chấp hành các quy định của pháp luật lao động trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động; yêu cầu người sử dụng lao động khắc phục những sai phạm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ tổ chức đại diện người lao động đảm bảo việc thành lập, tổ chức và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích được pháp luật quy định.

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Tiếp tục duy trì hoạt động cập nhật thông tin cung - cầu lao động; tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động, công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Rà soát, bổ sung các chương trình phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; thu hút người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào tổ chức Liên đoàn Lao động của tỉnh, các huyện, thành phố trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động công đoàn; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định của pháp luật về lao động, công đoàn cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở; thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn các cấp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ cũng như hỗ trợ các bên giải quyết vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động.

4. Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nghiệp trẻ,… quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo thực chất, đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của các bên. Đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người lao động, qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chính sách có liên quan đến người lao động để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Tăng cường đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Mở rộng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể theo ngành và nhóm doanh nghiệp có quy mô, phạm vi hoạt động tương đương.

Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động thương lượng, thỏa thuận về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác trong thỏa ước lao động tập thể, hoặc quy chế làm việc của doanh nghiệp. Khi thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể phải đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

5. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, hòa giải viên lao động, bảo đảm mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 hòa giải viên lao động. UBND cấp huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên môn về lao động lam đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, có trách nhiệm phân loại, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ có đủ điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải tranh chấp lao động, cập nhật các quy định mới về quan hệ lao động cho thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, hòa giải viên lao động và cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động nhằm phát huy vai trò của thiết chế hòa giải, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Rà soát, xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp để giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật, giải quyết hài hòa lợi ích các bên. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong giải quyết tranh chấp lao động, đình công xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong thực hiện các quy chế trên địa bàn đảm bảo hạn chế tranh chấp lao động và đình công.

Chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, tiềm ẩn liên quan đến việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết hiệu quả, dứt điểm các tranh chấp lao động, đình công trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự xã hội; bảo đảm hài hòa các lợi ích, tránh xung đột giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, không để các phần tử xấu lợi dụng người lao động, lôi kéo, kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động người lao động ngừng làm việc trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật; kịp thời triển khai, hướng dẫn những chính sách lao động mới về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, hòa giải viên lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, quản lý tổ chức đại diện người lao động.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, Hội đồng cơ chế tham vấn ba bên theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021; tổng kết, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, quan hệ lao động trong giai đoạn tiếp theo.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung thường xảy ra tranh chấp lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ hợp pháp và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ lao động.

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tăng cường phối hợp tích hợp thông tin, dữ liệu về quan hệ lao động để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động.

+ Xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động; tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động và phát triển thị trường lao động để hỗ trợ các bên tiến hành các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể hiệu quả.

+ Thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai kế hoạch này; định kỳ tháng 12 hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định.

- Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, để sử dụng hợp lý lực lượng lao động tại địa phương, điều hòa cung - cầu lao động và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các địa phương trong tỉnh.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội đồng trọng tài lao động tỉnh. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan trong việc cử báo cáo viên pháp luật của tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

5. Sở Xây dựng

Thực hiện rà soát, bổ sung các chương trình phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quan hệ lao động: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành tới mọi tầng lớp Nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện; định hướng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là phương tiện truyền thông hiện đại để nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động trong việc thành lập, tham gia, hoạt động trong các tổ chức đại diện của mình đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt tới tình hình quan hệ lao động và an ninh, trật tự xã hội.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, mở và duy trì các chuyên mục, chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật về lao động.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về pháp luật lao động với các hình thức phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

9. Công an tỉnh

Phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể; quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài, nhất là số lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời các trường hợp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

10. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động đối với người lao động, người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật;

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, kịp thời phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, quan hệ lao động tại các địa phương, đơn vị.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu, lộ trình thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân.

- Triển khai thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các hành vi nợ, gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 -2021.

- Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đặc biệt là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp;triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên theo dõi tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố để kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, ngăn chặn, giảm nguy cơ xảy ra đình công.

14. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Thúc đẩy các hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động; thường xuyên theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin về lao động - việc làm, phản ánh với các cơ quan chức năng để kịp thời có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

15. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch; tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; hằng năm, trước ngày 10 tháng 11 báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu VT, KG-VX(NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


73

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210