Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 71/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Kết luận 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 71/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 71/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 96-KL/TW VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 5/6/2008 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA X) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH, TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

Thực hiện Kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (dưới đây gọi tắt là Chỉ thị 22-CT/TW), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 96-KL/TW với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW và Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW trong các cấp Công đoàn, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, góp phần tích cực vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Thông qua việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; kết hợp công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với việc củng cố, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

3. Việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở, và người lao động.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Đổi mới phương thức học tập, quán triệt tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Các cấp Công đoàn cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp để đoàn viên và người lao động nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 22-CT/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW (Khóa X) và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/11/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng trong đoàn viên và người lao động phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Đẩy mạnh các phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát triển và nhân rộng mô hình “Tổ Công nhân tự quản”, “Tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân”.

2. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và các chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn; quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, qui chế trả lương, qui chế thưởng, nội qui lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa công đoàn, người lao động, với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp - nhà nước - người lao động.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Trong đó, chú ý đến việc đại diện tập thể người lao động chủ động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện việc ký thỏa ước lao động tập thể cấp ngành trung ương, ngành địa phương, nhóm doanh nghiệp cùng ngành nghề ở những nơi có đủ điều kiện.

- Phát triển đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động trong quan hệ lao động. Tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng các loại hình tổ chức tư vấn pháp luật của công đoàn, thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ đoàn viên và người lao động khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ bị xâm phạm.

- Nắm chắc tình hình công nhân, lao động, chủ động tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động và đình công thông qua đối thoại, thương lượng, hòa giải và giải quyết tại tòa án.

- Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; thông qua tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn; kiến nghị với doanh nghiệp có biện pháp sửa chữa thiếu sót, khắc phục hậu quả, ngăn ngừa vi phạm; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

- Chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động hoặc tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ Quốc gia “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” hàng năm; tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

3. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; trong đó đặc biệt chú trọng, nâng cao năng lực của Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và phát huy vai trò của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi chưa có tổ chức Công đoàn.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ và đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn, làm cơ sở cho việc qui hoạch, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ; gắn công tác đào tạo với sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt cán bộ trưởng thành từ công nhân, cán bộ nữ. Đề xuất với Đảng có chính sách thu hút cán bộ giỏi, có năng lực làm công tác công đoàn. Thực hiện thường xuyên quy định việc cử cán bộ của công đoàn cấp trên đi thực tế cơ sở, nhất là những tỉnh có nhiều khu công nghiệp, có đông đoàn viên và người lao động.

- Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn các cấp theo đúng quy định của Đảng và Tổng Liên đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp Công đoàn căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp và từng địa phương, đơn vị.

2. Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Kết luận số 96-KL/TW và Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư TW và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

3. Hàng năm, các cấp Công đoàn tiến hành kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, Kết luận số 96-KL/TW và của Ban Bí thư TW và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Kết luận số 96-KL/TW.

4. Giao Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn) là đầu mối giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Dân vận TW;
- Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia;
- Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VP, Ban Quan hệ lao động.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 71/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Kết luận 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198