Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 25/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÁC XÃ THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tuyển chọn 08 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về công tác tại các xã thuộc huyện Lâm Bình để bố trí thực hiện công việc của các chức danh công chức theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền các xã phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

b) Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội ở xã tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho địa phương.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai, thực hiện Đề án được xác định là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và địa phương nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do vậy, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

b) Việc tuyển chọn Đội viên phải căn cứ vào số lượng Đội viên và nhu cầu bố trí, sử dụng nhân lực của từng xã. Bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật; lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, năng lực và các điều kiện cần thiết theo yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã cần tuyển.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Chỉ tiêu tuyển chọn

Tuyển chọn 08 Đội viên, bố trí về công tác tại 08 xã thuộc huyện Lâm Bình (mỗi xã bố trí 01 Đội viên); Các chức danh công chức cấp xã tuyển chọn, gồm: Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tuyển chọn

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020; Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18/3/2014 của Bộ Nội vụ Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

Thời gian nhận hồ sơ ứng viên tham gia Đề án đến hết ngày 10/9/2014.

3. Tổ chức tuyển chọn và thông báo kết quả tuyển chọn

3.1. Thành lập Hội đồng tuyển chọn (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập), gồm các thành phần:

- Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng.

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội, Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Thường vụ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

- Trưởng phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2014.

3.2. Chuẩn bị nội dung phỏng vấn tuyển chọn

- Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn quyết định thành lập Tổ soạn thảo nội dung phỏng vấn ứng viên theo hướng dẫn tại Công văn số 1377/BNV-CTTN ngày 26/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển chọn trẻ trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020; thành lập tổ giúp việc thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2014.

3.3. Tổ chức tuyển chọn

- Nội dung xét tuyển, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2014.

3.4. Hoàn thiện hồ sơ của người được tuyển chọn

- Hội đồng tuyển chọn chịu trách nhiệm về kết quả tuyển chọn Đội viên; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn Đội viên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả tuyển chọn kèm hồ sơ của các ứng viên tham gia tuyển chọn về Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ để thẩm định.

- Hồ sơ thẩm định (theo quy định của Bộ Nội vụ). Thời gian thực hiện: Tháng 12/2014.

3.5. Phê duyệt danh sách Đội viên, thông báo kết quả tuyển chọn

- Căn cứ kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện của những ứng viên đã được tuyển chọn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách Đội viên. Sở Nội vụ căn cứ Quyết định phê duyệt Đội viên của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tới từng ứng viên đạt kết quả tuyển chọn trước khi tham gia Đề án; đồng thời gửi danh sách Đội viên về Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ.

4. Tổ chức bồi dưỡng cho Đội viên trước khi bố trí về xã

- Căn cứ số lượng Đội viên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho các Đội viên trước khi bố trí về xã công tác.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Ban Quản lý án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ.

5. Tổ chức đưa các Đội viên về xã công tác

- Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ tổ chức đưa Đội viên sau khi đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng về xã công tác.

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình ký hợp đồng lao động với Đội viên theo quy định của pháp luật về lao động ngay khi Đội viên về xã công tác để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách được quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã bố trí đội viên làm công việc đúng với chức danh công chức cấp xã theo nhu cầu tuyển chọn.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đội viên đạt kết quả khóa bồi dưỡng.

6. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Đề án

- Hằng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đội viên khi về xã công tác.

- Định kỳ 6 tháng một lần, Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Lâm Bình có trách nhiệm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của Đội viên; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và những kiến nghị, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (qua Phòng Nội vụ). Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả công tác của từng Đội viên.

- Thời gian thực hiện: Từ khi Đội viên về xã đến tháng 12/2020.

7. Sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án

a) Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai Đề án

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I của Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ làm cơ sở đề xuất thực hiện Đề án trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án giai đoạn I theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2017.

b) Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Bộ Nội vụ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế chính sách thu hút trí thức trẻ có trình độ đại học tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển chọn Đội viên tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyển chọn theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển chọn tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển chọn Đội viên đảm bảo đúng quy định.

- Tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển; thông báo cho ứng viên tham gia phỏng vấn;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, đồng thời tổng hợp bộ câu hỏi phỏng vấn và tham mưu tổ chức cho Hội đồng tuyển chọn phỏng vấn đối với các ứng viên dự tuyển;

- Hoàn thiện hồ sơ của người được tuyển chọn; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn;

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả tuyển chọn gửi Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ để thẩm định;

- Lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia Hội đồng tuyển chọn Đội viên Đề án 500, xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn theo lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan, gửi Sở Nội vụ trước ngày 01/10/2014 để tổng hợp.

4. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

- Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/10/2014 để tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- BQL Dự án 600 PCT xã BNV;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang;
- Các Sở: Tài chính, NNPTNN, LĐTBXH, Ban Dân tộc;
- UBND huyện Lâm Bình;
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng NC, VX, TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253