Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 12/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:38/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 4 năm2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ThchinQuyếtđnhsố 1072/QĐ-TTgny05tháng7 năm2011củaThtướngChínhphphêduyệtChiếnlượcpháttrinnghềlutsưđếnnăm2020; Quyếtđnhs2320/QĐ-BTPngày13tháng8năm2012củaBTưphápban hànhKếhochtngthtriểnkhaiChiếnlượcpháttriểnnghềlutsưđếnm 2020;ybannhândântnhbanhànhKếhoạchtrinkhaithchinChiếnlược pháttriểnnghluậtđếnnăm2020trênđabàntỉnhTiềnGiang vinhng nội dungsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

-TrinkhaithchincóhiuquảChiếnlưcpháttriểnnghềlutsưđến năm2020đãđượcThtưngChínhphphêduyệtvàChiếnlưccicáchtưphápđếnnăm2020theoNghquyếts49-NQ/TWvàNghquyếtĐihộiđi biulầnthứ IXca Đngbtnh.

-Xácđnhnhngnhimv,giiphápcthđốivichoạtđộngđể triểnkhaithchinChiếnlượcpháttriểnnghềlutsưđếnnăm2020(sauđây giChiếnlưc),thờihạnhoànthành,tráchnhimcacács,ban,ngànhtnh và đa phương có liên quan trong việc triển khai thc hin các giải pháp ca Chiếnlược.

2.Yêucu

-Thchinđúng,đyđkpthờinhngnộidungđãđưcđratrong Chiếnlược;đảmbảocácnidung,hotđngphùhpvớitìnhnhquyhoch tổngthểkinhtế-xãhicủatnhhotđộnghànhnghlutsư.

-Cácnhimv,giiphápđratrongcácchínhch,đán,kếhoạchca tỉnhphibođmkhthi,cósliênkết,hỗtrlnnhau,nghướngtimc tiêutrinkhaithchiệnChiếnlưcpháttriểnnghlutsưđếnnăm2020.

-Đềcaotráchnhimcủacáccấp,cácngànhđồngthờiđmbosphi hphiuquảgiaSởTưpháp,ĐoànLuậtsưvicács,ngànhcáccơquan,tổchccóliênquantrongviệctrinkhaithchinChiếnlượcpháttrin nghề lut sư đến năm 2020 đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt và KếhoạchtrinkhaithchinChiếnlượcpháttrinnghềlutsưđếnnăm2020trên đabàntnhTiềnGiang.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.Giaiđon năm2013-2015

a)Xây dng,hoànthiệnthchếvàcácchínhsáchvluậtsưhànhnghlutsư

-TriểnkhaithchiệnLutsa đi,bsungmtsố điucủaLuậtLutsư.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

- Ban hành văn bản quy định về chế độ, chính sách thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, các vị trí khác trong cơ quan nhà nước.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2015.

b)ngcaonhnthcvvị trí,vaitròcủaLutsư tronghi

Thchinvictuyêntruyền,phbiếnnhmngcaovịtrí,vaitròcủaluật sư trongxãhội.

- Cơ quanchtrì:S Tưpháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí ở tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

c) Phát triển tổ chức hành nghề luật sư, số lượng luật sư

- Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+Cơquanphihợp:Tòaánnhândântnh,ViệnKiểmsátnhândântnh, SNivụ,ĐoànLutsư.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2015.

-Xâydngchínhsáchpháttrintchchànhnghlutsưphùhợpvới nhucucủahộivdchvụpháplý,pháttrintchchànhnghềlutsưcó quymô lớn hotđng chuyên sâu tronglĩnhvcthương mi quốctế, cókhả năngcạnhtranhvớicáctchchànhnghlutnướcngoài.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphốihợp:BanChđoCảicáchpháp,ybanMặttrậnT  quctnh,ĐoànLuậtsưccơ quan,tchccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2014-2015.

d)ngcaochấtlượng độingũlutsư

Xâydựng Kếhoạchvà thc hin bi dưng thưng xuyên về nghip vụchuyênmôn,ngoing,kỹ nănghànhnghềđạođcngxnghnghipcho lutsư,bảođmđếnnăm2015ítnhất50%sốlưngluậtsưtrênđabàntnh đưcbồidưngthưngxuyên.

- Cơ quanchtrì:ĐoànLutsư.

-Cơquanphihp:STưpháp,SNivvàcáccơquan,tchứccó liênquan.

-Thigianthchin:Năm2013-2015.

đ)Pháttrinhotđnghànhnghlutsư;Pháthuyvaitròcủaluttrong đimihotđngtốtụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp

- Xây dựng kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2014.

-XâydngĐềántăngngsthamgiatrgiúpphápmiễnphícho cácđốitưngngưinghèo,đốitượngchínhsách caluậtsư.

+Cơ quanchủtrì:ĐoànLutsư.

+Cơquanphihợp:STưpháp,HiLutgiacácquan,tchccó liênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2013.

e)Tăngcưnghiulc,hiệuqucôngtácqunvluậtsưhànhnghề lutsư;ngcaonănglctquảncủa ĐoànLuttnh.

-Đimi,kiệntoàn,nângcaonănglực,nhânlc,tráchnhiệmcủađộingũ cánbđưcphânnggiúpybannhântnhqunnhànưcvềlutsưvà hànhnghluậtsư;Trangbsvậtchấtvàcácđiukincầnthiếtkhácđể nângcaohiệulực,hiuqucôngtácqunnhànướcvlutsưhànhnghlutsư.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+ Cơ quan phihp: SNi vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đu tư, ĐoànLuậtsư vàcáccơ quan,tchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2015.

-Tchc ĐihiLuậtnhimk2014-2018.

Lãnh đạo, chđo Đoàn Lut sư tnh tổ chc Đi hội Lut sư nhimk  2014-2018;thẩmđnh,trìnhybannhândântnhxemxétĐềántchcĐi hinhimk,phươngánxâydngBanChnhim,Hiđngkhenthưởng,klutnhimkmới...,đngthờitrìnhybannhândântnhphêchunkếtquĐihicủa Đoànlutsư saukhikếtthúcĐihội.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphihợp:SNộiv,ĐoànLuậtsư,ybanMttrậnTquc tỉnhcáccơ quan,tchccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2014.

-Tăngcưngcôngtácthanhtra,kimtravtchcvàhoạtđnglutsư, tchứchànhnghluậtsư, tpshànhnghluậtsư trên đabàntnh.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphốihp:CơquanThuế,ĐoànLuậtsưcáccơquan,tchc liênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2015.

-Sửađổi,bsungĐiềulĐoànLuậtsưtnh(saukhiĐiulsađi,bsungtheoLuậtsađổi,bsungmộtsđiềucaLutLutsưdoLiênđoànLut sưViệtNambanhànhhiệulc);BanhànhQuychếhoạtđngnib;Quy chếphốihợptrongcôngtácqunlutsư vàhànhnghlutsư.

+Cơ quanchủtrì:ĐoànLutsư.

+Cơquanphốihp:STưpháp,SNivvàcáccơquan,tchccó liênquan.

+Thờigianthchiện:Năm2013-2015.

-Thchinhợptácquctế,hinhpvluậtsưvàhànhnghluậtsư(theo hưngdẫncủaBộTưpháp).

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơ quanphihp:SKếhoạchvàĐutư,ĐoànLuậtsư vàcáccơ quan, tchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2013-2015.

2.Giaiđonnăm2016-2020

a)Xâydng,hoànthinthchếvàcnhsáchvlutsưvàhànhnghề lutsư

-Tổngkết10nămthihànhLuậtLutsư03nămthihànhLuậtsađổi, bsungmtsđiucủaLuậtLutsư;đềxuất,kiếnnghịnhnggiipháptiếp tchoànthinthchế vlutsư vàhànhnghềluậtsư.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphihợp:SNiv, ĐnLut sư,Công antnh,aánnhândân tnh,ViệnKimtnhânntnhvàccơquan,tchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016.

- Tiếp tc trin khai thc hiện có hiu quả các đán, kế hoch, cơ chế, chínhch…liênquanđếntchchoạtđộnglutsưđãđưcydngvà banhànhtronggiaiđonnăm2013-2015;Thchinsơ kết,tngkết,đánhgiá, đxutcácnhiệmv,giảiphápnhằmtiếptctrinkhaihiuquảkếhoch; Báocáo BTư phápvềtìnhhìnhtrinkhaiKếhochnày.

+Cơquanthchiện:Cáccơquan,tchctráchnhimtrongviệctrin khaithchinchiếnlượcpháttrinnghluậtsưtrên đabàntnh.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

b)ngcaonhnthcvvị trí,vaitròcủalutsưtrongxãhi

Tiếptụcđymạnhvictuyêntruyền,phbiếnnhmnângcaovtrí,vaitrò calutsư tronghi.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphốihp:ĐoànLuậtsư,ybanMttrnTquốctnh,yban nndâncấphuyện;ctchcchínhtr-xãhi,quanthôngtnbáochí ởtỉnh.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

c)Pháttrintổchchànhnghềluậtsư vàslượnglutsư

TiếptụctrinkhaithchiệnĐềánpháttriểnđộingũlutsư,tổchcnh nghlutsưđãđưcybannhândântnhpduyệt,tiếptcsoátsa đổi,bsungchophợp.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp

+Cơquanphốihợp:BanChđoCảicáchpháp,ybanMặttrậnT  quctnh,SNivụ,ĐoànLuậtsưcácquan,tổchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

d)ngcaochấtlượngluật

Tiếptcthchiệnbidưỡngthưngxuyênvềchuyênmônnghipvụ,knănghànhnghvàđođcng xnghềnghipluậtsư,bođmđếnnăm2020, 100%sốlưnglutsưđượcbidưỡngthườngxuyên.

+Cơ quanchủtrì:ĐoànLutsư.

+Cơquanphốihp:SNộivụ,STưphápvàcáccơquan,tchccó liênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

đ)Tăngcườnghiulc,hiuqungtácqunvluậtsưvàhànhnghlutsư;nângcaonănglctự quản ca ĐoànLutsư tnh

-Tiếptcđimới,kiệntoàn,nângcaonănglc,nhânlc,tráchnhimca đingũcánbđượcphâncônggiúpybannhântnhqunnhànướcvềlut sưnhnghềlut;Trangbcơsvtchấtcácđiukincnthiếtkhác đnângcaohiệulc,hiuqucôngtácquảnnhànưcvềlutsưvành nghlutsư.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+ Cơ quan phihp: SNi vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đu tư, ĐoànLuậtsư vàcáccơ quan,tchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

-Tiếptụctăngcườngthanhtra,kiểmtra vtchcvàhotđộnglutsư, tổ chcnhnghlutsư, tpsự hànhnghluậtsưtrên đabàntnh.

+Cơ quanchủtrì:STư pháp.

+Cơquanphốihp:CơquanThuế,ĐoànLuậtsưcáccơquan,tchc liênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

-Tiếptụcthchinhợptácquốctế,hộinhpvềlutsưvàhànhnghềluật sư (theohưngdn caBTư pháp).

+Cơ quanchủtrì:STư pháp

+Cơ quanphihp:SKếhoạchvàĐutư,ĐoànLuậtsư vàcáccơ quan, tchứccóliênquan.

+Thờigianthchiện: Năm2016-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.SởTưphápcơquanđầumốigiúpybannhândântnhtchctrin khai thc hiện Quyết đnh số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 ca Thtướng Chínhphủ;KếhoạchtổngthtriểnkhaithchinChiếnlưcpháttrinnghlutsưđếnnăm2020củaBTưphápvàKếhoạchnày;Chtrì,phihợpvi cács,ngànhcóliênquanĐoànLuậtsưthchincácnhimvvàquyn hnsau:

a)TriểnkhaithchiệnhiuquKếhochtrinkhaithchinChiến lượcpttrinnghlutsưđếnnăm2020trênđabàntnh;kimtra,giámsát vàchịutráchnhimvkếtquthc hin.

b)Nghiêncuđềxutvchế,chínhchđhuy đng,khuyếnkchsthamgiacủacáccơquan,banngành,tchc,doanhnghiệp,lutsư,tchc hànhnghluậtvàovictrinkhaithchiệnchiếnlược.

c)Tăngcườngcôngtácqunnhànưcđốiviđộingũlutsưcáctchchànhnghềlutsư;thchinthanhtra,kimtra,xviphmvàkpthi tháognhngkhókhăn,vướngmắcvtchchotđngcủacáctchc hànhnghluậtsư trênđabàntnh.

d) Tổnghp tìnhhìnhtrinkhaithchiện, tiếnhànhsơkết,tngkếtvà đnhk hàngnăm,từnggiaiđonbáocáoBTưphápy bannhândântỉnh vkếtquảthchinKếhoch.

đ)PhốihợpviSTàichínhlpdtoánkinhphíđểtriểnkhaiKếhoạch thựchiệnChiếnlượcpháttrinnghlutsưđếnnăm2020trênđabàntnh.

2.SởTàichính

Trongphmvichcnăng,nhiệmvcamình, STàicnhcótráchnhim đmbảongânsáchnhànưccấp hàngnămđểthchinKếhochtheoquyđnh caphápluật;hưngdnquanchủtrìhoạtđngviệclậpdựtoán,quyếttoán kinh phí, bố trí ngun ngân sách hàng năm để trin khai kế hoạch thc hin chiếnlượcpháttrinnghlutđếnnăm2020trênđabàntnh.

3.Côngan tỉnh

PhihợpvớiSTưpháp,cács,ngànhvàcáccơquan,tổchccóliên quanbanhànhvănbnquyđnhvchếđ,chínhsáchthuhútcácluậtsưcó nănglc,trìnhđ,phmchấtchínhtr,phmchấtđođcđểtonguntuyn dng,bổnhimvàocácchcdanhtưpháp,cácvtríkháctrongcơquannhà nước;đxuất,kiếnnghnhnggiiphápnhằmhoànthiệnthchếvềlutsưhànhnghluậtsư trênđabàntnh.

4.Đềnghị Toàánnhândân,VinKimsátnhândântnh

- Trong phạm vi chc năng ca đơn vtchc tuyên truyn, phổ biến Quyết đnh số 1072/QĐ-TTg ny 05/7/2011 của Thtưng Chính phvChiếnlưcpháttriểnnghềlutsưđếnnăm2020Kếhoạchnàychođi ngũcánbộ,côngchc,viênchcthuộcngànhmìnhqunlý.

-PhốihợpchtchvớiSTưphápvàcáccơquan,đơnvịcóliênquan trongquátrìnhtrinkhaithchinKếhoạchnày.

5.Đềnghy banMặttrnTquctnh;cáctchcchínhtr-hi,cơ quanthôngtnbáochítrênđabàn tnh

Trongphạmvichcng,nhiệmvụcủaquan,đơnvịmìnhphốihp chtchvớiSTưpháp,ĐoànLutsưcáccơquan,đơnvliênquantrin khaithchincácnhiệmvtiKếhochy;phảnánhcácvnđliênquan đếnviệcthchinKếhoch.

6.Cácsở,ban,ngànhkhác

Cács,ban,ngànhtnhtrongphạmvinhimvụ,quyềnhạncủamìnhphi hpviSTưpháp,ĐoànLutthchiệncnộidungcôngvicnêu tạimc II củaKếhoạchnày.

ngnăm,tnggiaiđontnghpkếtqutriểnkhaithchiệnkếhoạch ygiSTư phápđểtng hpbáocáoBTư phápybannhândântnh.

7.ĐoànLutsưtnh

a)Chủtrì,phihpvớicácquan,tổchcliênquanxâydngđán, KếhochcủaĐoànlutsưtrongvictchcthchiệncácnhimvụ,giipháp cachiếnlượcvàkếhoạchthchiệntriểnkhaichiếnlượctrênđabàntnh.

b)Quyhoạch,lachnnhnglutsưcóchuyênmôn,nghiệpvtrình đngoingđểđàoto,bồidưỡngtrongngoàicphcvụhộinhpkinh tếquốctế.Đng thithườngxuyên cử luật sưthamgiacácchươngtrìnhbi dưngkiếnthc,knăngcholuậtsư.

c)Kpthisađổi,bsungĐiulĐoànLuậtsưtnhsaukhiĐiềulsửa đi,bsungtheoLuậtsađi,bổsungmộtsđiềucaLutLuậtsưdoLiên đoànLutsưVitNambannhhiulc;banhànhquychếhoạtđộngnội b,quychếphihptrongcôngtácqunlutsưhànhnghluậtsư.

d)PhốihợpviSTưphápngdnviệcliênkếtcáctổchchànhnghnhthànhcáctchcquymôlớnđủkhảnăngtimlựcthamgiatưvấn, tranhtngtrongcáclĩnhvcđầu,kinhdoanh,thươngmiphụcvhộinhp kinhtếquctế.

đ)Địnhkhàngnăm,tnggiaiđonxâydngbáocáovtìnhhìnhtrin khaithchiệnkếhochgiSTưphápđtổnghp,báocáovBTưphápvà ybannhândântnh.

e)CótráchnhimphihợpchặtchviSTưpháp,cácsở,ngànhc quan,tchcliênquanthchincnhimvụ,giảiphápmàkếhoạchđã đra.

8.ybannhândâncáchuyn,thànhphố,thxã

Chđocácphòng,banchuyênmôntchctuyêntruyền,phbiếnQuyết đnhs1072/QĐ-TTgngày05/7/2011caThtướngChínhphvềChiếnlưc pháttrinnghlutsưđếnnăm2020Kếhochnày chođingũcánbộ,ng chc, viên chcnhândân trên đabàn;phốihợp viSTưpháp vàĐoàn LuậttnhtrongvicquảnnnướcvhoạtđộngcủaLuậtsư,tổchchành nghlutsưcótrshotđộng đttiđaphươngmình.

IV.KINHPTHCHIN

KinhphítrinkhaithchiệnKếhochybaogmkinhphítnguồn nn sáchnhà nưc vàkinhphíđóng góp, htrợ cacác cánhân, tchc, doanhnghiptrongvàngoàinưc,ctchcxãhi-nghnghiệpcalut sưvàcngunthuhpphápkhác(nếucó).

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thc hin nội dung, nhimvụtheoKếhoạchnàytráchnhimlậpdtoánkinhphí,gicơquan tàichínhcùngcptổnghp,trìnhcấpthmquyềnphêduyt,quyếtđnhtheo quyđnhcủaphápluậtvngânchnhànước./.

 

 

KT. CHTCH
PHÓ CH TCH

TrnKim Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status