Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1724/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1724/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/KH-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (sau đây viết tắt là Thông tư số 27), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, trình độ đào tạo để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cung lao động (gọi tắt là cung lao động).

- Đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách lao động-việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách phát triển thị trường lao động (gọi tắt là cầu lao động).

- Xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động để đánh giá thực hiện các mục tiêu về việc làm và dạy nghề, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Yêu cầu: Các thông tin thu thập về cung, cầu lao động phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng thu thập; việc ghi chép, lưu trữ, tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động phải đầy đủ, chính xác, công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng (trừ thông tin cần được bảo mật),

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng sau

- Cấp tỉnh gồm: lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- Cấp huyện, xã gồm: lãnh đạo, công chức và người lao động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trực tiếp tham gia ghi chép, thu thập thông tin thị trường lao động-phần cung lao động.

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp tổ chức thu thập thông tin

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27 và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Kinh phí: Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sử dụng kinh phí thu thập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động năm 2018 đã giao đầu năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Hoàn thành trước ngày 31/8/2018.

- Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động của các huyện, thành phố.

- Thực hiện in ấn, photo tài liệu hướng dẫn ghi chép, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động cấp phát cho các huyện, thành phố và Trung lâm Dịch vụ việc làm để triển khai thực hiện.

- Tổng hợp kết quả thu thập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động và nghiệm thu cho các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm. Hoàn thành trước ngày 30/11/2018.

- Tổ chức nhập tin cơ sở dữ liệu cầu lao động vào phần mềm. Hoàn thành trước ngày 30/11/2018.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

2. Sở Tài chính: Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (phần cung, cầu lao động) tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

+ Tổ chức tập huấn cho công chức cấp xã và người trực tiếp tham gia ghi chép, cập nhật thông tin cung, cầu lao động.

+ Tổng hợp kết quả thu thập thông tin cung lao động và tổ chức nhập tin vào phần mềm. Hoàn thành trước ngày 31/10/2018.

+ Tổng hợp phiếu thu thập thông tin cầu lao động chuyển về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 15/10/2018 để nghiệm thu và nhập tin vào phần mềm.

+ Kiểm tra, giám sát công tác thu thập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: lựa chọn người có năng lực, trình độ, nhiệt tình ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố tham gia tập huấn nghiệp vụ để trực tiếp ghi chép, thu thập thông tin biến động cung, cầu lao động tại địa phương theo đúng tiến độ; thực hiện kiểm tra giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả và gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu thu thập. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (B/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/cáo);
-CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP-PVP phụ trách KGVX;
- Lưu VT - KGVX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1724/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79